ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO SPOLEČENSKÉ a HUMANITNÍ VĚDY RADY PRO VÝZKUM A VÝVOJ

ze dne 14. 4. 2008

Přítomni: PhDr. Pavel Baran, CSc.; doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.; Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.; doc. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Jiráň, CSc.; doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., M.A.; doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.; doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.;

Omluveni: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.; prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Hosté: RNDr. Marek Blažka, prof. PhDr. Petr Matějů, CSc., PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Byl schválen následující program
1. Určení zapisovatele
2. Volba místopředsedy OK SHV
3. Aktualizace DZSV
4. Různé


Předseda OK SHV doc. Münich přivítal členy komise na prvním jednání a rovněž přítomné hosty. Zrekapituloval nejvýznamnější ustanovení Statutu a Jednacího řádu OK SHV a požádal členy OK, aby se s ním seznámili. Dr. Blažka v této souvislosti požádal o citlivé nakládání s materiály, zejména o to, aby nebyly v průběžných verzích distribuovány mimo OK SHV.

Ad 1: Jako zapisovatel byl určen doc. Cabada.

Ad 2: Předseda OK SHV doc. Münich předložil návrh kandidáta na místopředsedu – navrhl doc. Koláře. Ten kandidaturu přijal. Hlasování: 9 pro – 0 – proti – 1 se zdržel
Výsledek: doc. Kolář byl zvolen místopředsedou OK SHV

Ad 3: Doc. Münich na úvod představil koncept dvou sekcí uvnitř OK SHV s ohledem na DZSV, resp. priority. Jedná se o sekce:
a) aplikovaný sociálně-vědní výzkum, jejíž působení by se mělo soustředit zejména na priority připravované Technologické agentury
b) aplikovaný společenskovědní výzkum národní a kulturní identity, jejíž působení by mělo být ve vztahu prioritami ministerstva kultury
Současně prezentoval toto dělení pouze jako pracovní.

Dále doc. Münich vyzval přítomné hosty, aby představili stav a výhled reformy VaV; k tomu prof. Potůček požádal o zhodnocení základních problémových okruhů spojených s minulou OK SHV, tak aby se jich nová mohla vyvarovat. Dr. Blažka jako hlavní problémy předchozí OK SHV označil pasivitu v důležitých krocích reformy VaVaI a rovněž špatnou komunikaci. Následně osvětlil základní rámce reformy VaVaI a rovněž úkolů stojících před OK SHV a celou RVV.

Dr. Blažka zdůraznil, že OK SHV je zapojena do procesu Reformy systému VaVaI. Shrnul základní rámec připravované reformy a zhodnotil stav, v němž se nyní celá diskuse o reformě VaVaI a Bíle knize terciálního vzdělávání (BKTV) nachází. Naznačil obrysy chystané novely zákona č.130/2002 Sb., včetně zamýšlené redukce počtu poskytovatelů institucionální podpory VaV. S ohledem na OK SHV zdůraznil potřebu koordinace s přípravou osnovy výzkumné koncepce ministerstva kultury na Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací (včetně zadání pro Technologickou agenturu ČR).. U DZSV zdůraznil problematiku aplikovaného výzkumu; základní výzkum by měl být i v humanitních a společenských vědách financován z jiných zdrojů (účelová podpora GA, institucionální podpora výzkumných organizací podle výsledků).

Na prezentaci dr. Blažky navázal prof. Matějů konstatováním, že SHV mají v RVV i komisi pro hodnocení výsledků VaV (KHV) malé zastoupení. O to větší význam přikládá budoucím výstupům nové OK SHV. Dále představil koncepci Národního referenčního rámce excelence (NRRE), tedy výčtu disciplin, kde při hodnocení výsledku VaV bude aplikován odlišný režim zohledňující „národní“ rozměr či zacílení disciplin. V této souvislosti informoval o probíhajícím screeningu odborných časopisů v těchto disciplinách a dále představil koncepci vytipování „prestižních“ vydavatelství.a potřebu definice monografie.

Na dotazy doc. Koláře následně oba hosté odpověděli takto:
- DZSV by měly k základnímu výzkumu směřovat minimálně
- Horizont DZSV, resp. priorit vidí dr. Blažka kolem roku 2015
- Priority lze jen částečně vázat na existující strategické dokumenty, které jsou zastaralé
- Při přípravě priorit v OK SHV jsou původní DZSV orientačním, nikoli závazným podkladem
- NRRE zahrnuje obory: AA, AB, AC, AD, AE, AI, AJ, AL, AM Seznam je na http://www.vyzkum.cz/Priloha.aspx?idpriloha=476522

Doc.Münich zjistí předpokládanou vazbu DZSV na Operační programy u Dr.Blažky.

Prof. Potůček zdůraznil, že současná vláda hovoří o tom, že VaV by měl vyhovět „potřebám ekonomiky a společnosti“. OK SHV by v tomto směru měla navrhovat postupy v rámci priorit. Současně naznačil, že rozlišení na „sekce“ v něm vyvolává pochyby o tom, zda budeme schopni vyhovět požadavku i potřebě interdisciplinarity. V další diskusi bylo dosaženo konsensu, že priority mají být obecně průřezové a nikoliv oborově vymezené. Doc.Münich požádal členy OK, aby především v rámci sekcí a) a b) neopominuli obory, které v OK nejsou přímo personálně zastoupeny.

Dr. Baran a doc. Oliva následně opakovaně zdůraznili potřebu jasně definovat, co je to aplikace, resp. aplikovaný výzkum v humanitních a sociálních vědách. Dr. Blažka přislíbil informovat v tomto směru o výstupech jednání KHV skrze předsedu OK. KHV se sejde 16.4.

Doc. Münich následně představil návrh plánu práce na aktualizaci priorit (DZSV). Podkladové materiály byly již členům OK rozeslány. V souladu s dříve rozeslanou osnovou 231/B5 Návrh postupu přípravy aktualizace DZSV připraví OK vstup za SHV do začátku června 2008. V první fázi prof. Potůček nabízí využít identifikovaných výzev z předchozího období, které rozešle členům OK SHV. Současně zdůraznil 8. kapitolu NPV III., v níž lze najít dobrý podklad pro vlastní činnosti OK SHV. Každý člen OK SHV zašle předsedovi do pondělí 28. 4. 15:00 stručnou charakteristiku (do půl stránky!!) jím navrhovaných priorit. Doc. Münich následně materiály zrediguje a rozešle, aby konečná volba priorit pro DZSV mohla být projednána na jednání OK SHV ve středu 30.4. Vybrané priority budou rozpracovány dle osnovy pro DZSV v dalších cca 2 týdnech.

Z diskuse vyplynula možnost/potřeba směřovat „návrhy z pozice disciplin“ do „tématických rámců“. Vedle stručného materiálu (v bodech) mohou členové OK SHV připojit i delší materiál (důvodovou zprávu).

Ad 4: Různé

V souladu s jednacím řádem OK budou zápisy OK schvalovány předsedajícím a případné připomínky projednány na následujícím jednání OK.

Termíny: Vzhledem k velmi krátkým lhůtám pro odevzdání klíčových výstupů z OK SHV se komise dohodla na dvou termínech příštích zasedání:
- Středa 30.4. od 9.00 na CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1, 2.p, místnost č.6
- Úterý 27.5. od 13.00 na CERGE-EI

Doc. Münich vyzval členy komise, aby mu případně posílali podklady k tématům, které budou považovat za důležité pro práci OK (aby je mohl rozeslat členům komise před jednáním OK).


zapsal: L. Cabada
ověřil: D. Münich

Sdílejte na: