Informace z 235. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 12. září 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesení vlády č. 1145 ze dne 10. září 2008 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Zajištění činnosti Rady mezi 234. a 235. zasedáním Rady - závěry z jednání předsednictva mezi 234. a 235. zasedáním Rady
Rada pověřila předsednictvo Rady vyřizováním neodkladných záležitostí v době letních měsíců. Z jednotlivých jednání předsednictva byly pořizovány závěry, které byly včetně podkladů předloženy všem členům Rady, stálým hostům a předsedům odborných komisí. Rada závěry jednání předsednictva Rady schválila.

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2009 - 2015
Posledním a souhrnným dokumentem, realizujícím vládou schválenou Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, je Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2009 – 2015, která má být předložena vládě do 31. března 2008.
Rada vzala na vědomí předložený návrh jejích východisek a principů a schválila složení řídící skupiny Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR v roce 2009 – 2015.

Změny ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací
Materiál je vládě předkládán na základě úkolu podle usnesení vlády k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a realizuje změny v orgánech státní správy vyplývající z Reformy, zejména snížení počtu poskytovatelů na polovinu.
Rada materiál schválila a požádala svého předsedu, aby ho předložil vládě.

Koncepce IS VaVaI
Koncepce Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací je vládě předkládána na základě usnesení vlády k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
Informační systém výzkum a vývoje byl zřízen a je provozován podle zákona č. 130/2002 Sb., a je součástí informačních systémů veřejné správy.
Rada schválila Koncepci IS VaV a uložila sekretariátu Rady zaslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení.

Návrh kandidátů na Cenu předsedy RVV (materiál do vlády)
Podle usnesení vlády o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace VaV je udělována Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj (s účinností od 1. ledna 2008). Předseda Rady předkládá vládě návrh jednoho kandidáta a jednoho náhradníka na udělení dané ceny.
Rada schválila tento materiál, který bude zaslán do meziresortního připomínkového řízení a po jeho vypořádání bude předložen vládě.

Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava (materiál do vlády)
Podle usnesení vlády o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků VaV nebo finanční ocenění propagace či popularizace VaV a podle přílohy k tomuto usnesení je udělována Národní cena vlády Česká hlava. Předseda Rady předkládá vládě návrh jednoho kandidáta a jednoho náhradníka na udělení dané ceny.
Rada schválila i tento materiál, který bude zaslán do meziresortního připomínkového řízení a po jeho vypořádání bude předložen vládě.

Odvolání člena OK NŽP
Předseda Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále OK NŽP) Ing. Milan Holl, CSc. předložil návrh na odvolání člena OK NŽP Prof. RNDr. Pavla Drábka, DrSc. z důvodu jeho rezignace.
Rada požádala svého předsedu, aby prof. RNDr. Pavla Drábka, DrSc odvolal z funkce.

Informace o účasti České republiky na evropském výzkumu, zvláště v souvislosti s naplňováním Lisabonské strategie a účasti České republiky v rámcových programech výzkumu a vývoje a demonstracích ES a EURATOM
Informace je podávána na základě usnesení k návrhu na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé o podmínkách pro účast ČR v některých programech a aktivitách Evropských společenství, dále na základě usnesení vlády o zřízení funkce zmocněnce vlády pro evropský výzkum.
Rada schválila na zasedání tento materiál.

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím 2008
Rada schválila předložený materiál, který je mj. připravován pro předsednictví ČR EU a pověřila předsednictvo Rady, aby na svém zasedání dne 19. 9. 2008 schválilo aktualizovanou část. Dále uložila sekretariátu Rady, aby v souladu s usnesením předsednictva Rady zaslal materiál do meziresortního připomínkového řízení a paralelně členům Rady a po vypořádání připomínek předložil kompletní materiál na 236. zasedání Rady.

Návrh na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu AV ČR (materiál do vlády)
Předseda AV ČR prof. V. Pačes, DrSc. oznámil předsedovi Rady rezignaci dvou členů Akademického sněmu a současně ho požádal o jmenování dvou nových zástupců státní správy.
Rada pro výzkum a vývoj navrhla za sebe jmenovat dva zástupce státních orgánů. Rada schválila tento návrh a požádala svého předsedu, aby Návrh na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu AV ČR předložil vládě.

Odvolání předsedy Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj
Místopředseda RVV doc. MUDr. Vladimíra Viklického, CSc. byl odvolán z členství v Radě (usnesením vlády ze dne 10. 9. 2008). Vzhledem k tomu byl odvolán také z funkce předsedy Bioetické komise RVV, která je ze zákona vázána na členství v Radě.
Protože v rámci Předsednictví ČR v Radě EU je připravováno také setkání národních etických komisí (v červnu 2009), kterou dlouhodobě doc. Viklický připravuje, bylo vhodné zachovat určitou kontinuitu. Rada proto doporučila členům BK, aby zvolili doc. Viklického místopředsedou BK, kdy jeho úkolem bude nadále příprava setkání.

Hodnocení velkých projektů v rámci OP VaVpI
Náměstek MŠMT prof. Růžička seznámil Radu s přípravou OP VaVpI, především s hodnocením velkých projektů. Proběhlo jejich posouzení zahraničními experty a jednání k vyhodnocení a výběru ze strany řídícího orgánu operačního programu – MŠMT. Proti tomuto rozhodnutí vznesla námitky AV ČR, především vzhledem k nezařazení velkého projektu CESLAB (synchrotron) na užší seznam (tzv. Short List). MŠMT tento návrh nezařadilo, zejména proto, že disponibilní výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj by pak nestačily na zajištění provozu a činnosti všech dalších projektů OP VaVpI (podmínka udržitelnosti).
Rada podpořila svým usnesením rozhodnutí řídícího orgánu MŠMT a vyjádřila znepokojení nad formami nátlaku na jeho rozhodování, které má být nezávislé.

Sdílejte na: