Informace z 236. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 10. října 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Volba místopředsedy Rady pro výzkum a vývoj
Podle usnesení vlády ze dne 10. září 2008 č. 1172 byl odvolán z členství v Radě její místopředseda doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. Rada tak neměla obsazenou funkci jednoho ze svých místopředsedů. Podle Statutu Rady jsou místopředsedové Rady voleni tajnou volbou z řad členů. Návrhy kandidátů podávají členové Rady. Rada zvolila místopředsedou Rady Ing. Jaroslava Doležala, CSc.

Analýza VaVaI 2008 – vypořádání připomínkového řízení
Rada schválila každoročně předkládaný materiál Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2008 a požádala svého předsedu o předložení materiálu vládě.

Návrh na jmenování členů předsednictva a předsedy GA ČR
Dosavadním členům předsednictva GA ČR - prof. MUDr. Josefu Sykovi, DrSc., prof. Ing. Dr. Pavlu Chráskovi, DrSc., prof. Ing. Janu Uhlířovi, CSc. a Ing. Františku Vaníčkovi, CSc. skončí jejich 2. funkční období 9. prosince 2008 resp. 6. ledna 2009. Další člen předsednictva GA ČR prof. Jan Sokol, Ph. D., CSc., požádal o uvolnění z funkce člena předsednictva z důvodů delšího pracovního pobytu v zahraničí.
S ohledem na končící funkční období předsedy Grantové agentury ČR a dalších členů předsednictva Grantové agentury ČR Rada pro výzkum a vývoj vyzvala 15. srpna 2008 zainteresované subjekty – členy vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů, předsedy AV ČR, GA ČR, AVO, ČKR, a RVŠ a právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem k podávání návrhů na 5 členů předsednictva Grantové agentury ČR včetně předsedy. Ze zaslaných návrhů byly vládě navrženi Radou tito kandidáti:
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. technické vědy
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. přírodní vědy
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. lékařské vědy
Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. - předseda, společenské vědy
Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. zemědělské vědy

Koncepce obranného aplikovaného výzkumu do roku 2015
Rada schválila stanovisko ke Koncepci obranného aplikovaného výzkumu do roku 2015, kde doporučuje vládě materiál schválit v předloženém znění po doplnění koncepce podle uvedených připomínek.

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu do roku 2015
Rada schválila stanovisko ke Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu do roku 2015, kde požaduje na poskytovateli materiál dopracovat ve smyslu uvedených připomínek, s odvoláním na konzultaci a způsob vypořádání neakceptovaných nebo částečně akceptovaných zásadních připomínek projednat s Radou pro výzkum a vývoj.
Meziresortní koncepce aplikovaného VaV národní a kulturní identity do r.2015
Rada schválila stanovisko k Meziresortní koncepci aplikovaného VaV národní a kulturní identity do r.2015, kde doporučila vládě materiál schválit v předloženém znění.

Návrh na stanovení odměn členů RVV a zpráva o činnosti RVV za rok 2008, zpráva o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2008, zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn členů poradních orgánů Rady za rok 2008
Rada schválila tento vládě každoročně předkládaný materiál a uložila sekretariátu Rady, aby ho zaslal před předložením vládě do meziresortního připomínkového řízení.

Koncepce IS VaV – vypořádání připomínkového řízení
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení a požádala svého předsedu, aby tento materiál předložil vládě.

Návrh změn struktur IS VaV na rok 2009
Uvedené změny vyplývají z již schválených dokumentů, z návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, z Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 a z návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
Změny jsou dále vyvolány požadavky poskytovatelů a příjemců podpory, které byly vzneseny v průběhu roku 2008 a které byly shledány jako požadavky vedoucí ke zjednodušení kontrol a zpřesnění údajů předávaných do IS VaV a které výrazně omezují možnost předávat vědomě chybné či nesprávné údaje, na což bylo ze strany některých poskytovatelů poukazováno v předchozích letech.
Rada schválila návrh změn struktur IS VaV na rok 2008.

Doplnění stálých zpravodajů Rady
Členství v Radě skončilo k 15. září 2008 Doc. RNDr. Františku Ježkovi, CSc., Doc. Ing. Karlu Šperlinkovi, CSc. a místopředsedovi Rady Doc. MUDr. Vladimíru Viklickému, CSc., kteří všichni tři byli stálými zpravodaji Rady. Novými stálými zpravodaji Rady byly jmenováni prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. a Ing. Zbyněk Frolík. Dalším zpravodajem se stal nově zvolený místopředseda Rady Ing. J. Doležal, CSc.. Předsednictvo Rady předloží na 237. zasedání Rady dne 14. listopadu 2008 návrh nového rozdělení úkolů Rady mezi její stálé zpravodaje.


Sdílejte na: