Usnesení k jednotlivým bodům programu 237. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 14. listopadu 2008


Schválení programu
Rada schvaluje program 237. zasedání.

1. Zápis z 236. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 236. zasedání.

A1) Usnesení vlády 
     a) ze dne 20. října 2008 č. 1305 k návrhu změn ve státní správě VaVaI
     b) ze dne 20. října 2008 č. 1306 k návrhu kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2008
     c) ze dne 20. října 2008 č. 1307 k návrhu kandidátů na Cenu předsedy Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008
     d) ze dne 3. listopadu 2008 č. 1335 ke Koncepci IS VaV
     e) ze dne 3. listopadu 2008 č. 1340 k Analýze VaVaI 2008
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 20. října 2008 č. 1305 k návrhu změn ve státní správě VaVaI;
     2. ze dne 20. října 2008 č. 1306 k návrhu kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2008;
     3. ze dne 20. října 2008 č. 1307 k návrhu kandidátů na Cenu předsedy Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008;
     4. ze dne 3. listopadu 2008 č. 1335 ke Koncepci IS VaV;
     5. ze dne 3. listopadu 2008 č. 1340 k Analýze VaVaI 2008.

A2) Zápisy z jednání
     a) OK SHV ze dne 7. 10. 2008
     b) KHV ze dne 15. 10. 2008
     c) ŘS NP VaVaI ze dne 17. 10. 2008
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí zápisy z jednání
     1. OK SHV ze dne 7. 10. 2008;
     2. KHV ze dne 15. 10. 2008;
     3. ŘS NP VaVaI ze dne 17. 10. 2008.

A3) Závěry z jednání předsednictva mezi 236. a 237. zasedáním RVV
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 236. a 237. zasedáním RVV.

A4) Rozdělení úkolů v předsednictvu Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí rozdělení úkolů v předsednictvu Rady pro výzkum a vývoj.

A5) Upravený harmonogram NP VaVaI
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí upravený harmonogram NP VaVaI.

A6) Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky.

A7) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2008 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2008.
A8) Změny týkající se předávaných údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje v roce 2009 oproti roku 2008 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Změnám týkajícím se předávaných údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje v roce 2009 oproti roku 2008.

A9) Meziresortní koncepce podpory velkých infrastrur pro VaV do roku 2015
Usnesení.
A9. Rada bere na vědomí stanovisko Rady k Meziresortní koncepci podpory velkých infrastruktur VaV do roku 2015.

A10) Aktuální stav realizace OP Podnikání a inovace
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí Aktuální stav realizace OP Podnikání a inovace.

A11) European companies outpace American counterparts in R&D investment growth for the first time in five years
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí European companies outpace American counterparts in R&D investment growth for the first time in five years.

A12) Aiming high – revisited An updated assessement of the 3%-target
Usnesení.
A12. Rada bere na vědomí materiál Aiming high – revisited An updated assessement of the 3%-target.

A13) První čtení návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. v PS dne 11. 11. 2008
Usnesení:
A13. Rada bere na vědomí výsledky prvního čtení návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. v PS dne 11. 11. 2008.

B1) Návrhy aktualizovaných DZSV od OK RVV
     a) Návrhy aktualizovaných DZSV
     b) Finanční tabulky k DZSV
     c) Zadání DZSV
Usnesení:
B1. Rada
     1) schvaluje materiál „Návrh aktualizovaných dlouhodobých základních směrů výzkumu“, který se stane součástí dokumentu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 20015 (materiál do vlády);
     2) ukládá sekretariátu Rady zveřejnit DZSV na www vyzkum.cz.

B2) Návrh na změnu Statutu Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a změny v jejím složení
Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje změnu Statutu Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady;
     2. žádá předsedu Rady, aby změnu statutu schválil svým podpisem;
     3. bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Petra Zuny, CSc. na členství v Komisi;
     4. vyzývá členy Rady, aby do 3. prosince 2008 předkládali návrhy na nové členy komise.

B3) Návrh záhlaví k materiálům na zasedání Rady
Usnesení:
B3. Rada schvaluje návrh záhlaví k materiálům na zasedání Rady.

B4) Harmonogram přípravy podkladů RVV na rok 2009
Usnesení:
B4. Rada schvaluje harmonogram přípravy podkladů RVV na rok 2009.

B5) Prováděcí dokument k Operačnímu programu VaVpI
Usnesení:
B5. Rada
     1. souhlasí s návrhem Prováděcího dokumentu OP VaVpI předloženého jí MŠMT k závaznému posouzení podle bodu II/2 usnesení vlády ze dne 26. 3. 2008 č. 287, ale zároveň Rada upozorňuje na význam faktoru udržitelnosti a na jeho přetrvávající nevyjasněnost;
     2. vzhledem k tomu, že v Prováděcím dokumentu nejsou tyto otázky dořešeny, žádá MŠMT, aby urychleně dopracovalo i další dokumenty, ve kterých budou konkrétní kriteria udržitelnosti obsažena a dokumenty Radě předložilo.

Sdílejte na: