Usnesení k jednotlivým bodům programu 238. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 12. prosince 2008

Schválení programu
Rada schvaluje program 238. zasedání.

1. Zápis z 237. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 237. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 12. listopadu 2008 č. 1402 k Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008
     b) ze dne 12. listopadu 2008 č. 1403 k návrhu na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky
     c) ze dne 1. prosince 2008 č. 1525 o Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 12. listopadu 2008 č. 1402 k Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008;
     2. ze dne 12. listopadu 2008 č. 1403 k návrhu na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky;
     3. ze dne 1. prosince 2008 č. 1525 o Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015.

A2) Zpráva ze zasedání zástupců sekretariátů poradních orgánů pro výzkum a vývoj členských států EU (Paříž, 6. – 8. října 2008)
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí zprávu ze zasedání zástupců sekretariátů poradních orgánů pro výzkum a vývoj členských států EU (Paříž, 6. – 8. října 2008).

A3) Závěry z jednání předsednictva mezi 237. a 238. zasedáním RVV
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 237. a 238. zasedáním RVV.

A4) Zpráva z pracovní služební cesty – 12. NEC Forum (Paříž, 27. – 28. 11. 2008)
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí zprávu z pracovní služební cesty – 12. NEC Forum (Paříž, 27. – 28. 11. 2008).

A5) Informace ze zasedání Monitorovacího výboru OP PI, konaného dne 3. 12. 2008
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí informaci ze zasedání Monitorovacího výboru OP PI, konaného dne 3. 12. 2008.

A6) Výzva zainteresovaným orgánům k zaslání návrhu na člena RVV – lékařský výzkum a vývoj
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí výzvu zainteresovaným orgánům k zaslání návrhu na člena RVV – lékařský výzkum a vývoj.

A7) Návrhy programů VaV Ministerstva vnitra - “Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ - VF a „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015“ – VG
     a) Návrhy programů VF a VG
     b) Stanoviska Rady
Usnesení.
A7. Rada bere na vědomí návrhy programů MV a stanovisko Rady.

A8) Předběžná zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 2. 12. 2008
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí předběžnou zprávu ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 2. 12. 2008.

B1) Směrnice Rady pro výzkum a vývoj k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 (směrnice k přípravě návrhu výdajů VaVaI na rok 2010)
Usnesení:
B1. Rada
     1. schvaluje Směrnici Rady pro výzkum a vývoj k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 (směrnici k přípravě návrhu výdajů VaVaI na rok 2010);
     2. ukládá sekretariátu zaslat dopis 1. místopředsedkyně Rady poskytovatelům veřejné podpory VaV s přiloženou a schválenou směrnicí.

B2) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2010 - Grantové projekty EUROCORES
     a) Zadávací dokumentace
     b) Připomínky Rady
Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje připomínky k zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2010 Grantové projekty EUROCORES;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat schválené připomínky předsedovi GA ČR.

B3) Návrhy na nové členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
Usnesení:
B3. Rada prodlužuje termín pro předkládání návrhů na členy KHV do 31. 12. 2008 a vyzývá členy Rady, aby předkládali další návrhy na členy KHV, tedy tak, aby volba nových členů proběhla na 239. zasedání Rady dne 16. 1. 2009.

B4) Program MŠMT – INFOZ (žádost MŠMT o náhradní řešení)
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje navržený postup s tím, že tyto výdaje budou vykázány jako výdaje na výzkum a vývoj;
     2. souhlasí s rozpočtovou změnou v rozpočtu výdajů MŠMT v roce 2009;
     3. ukládá sekretariátu připravit a zaslat odpověď Rady na MŠMT.
Poznámka: Tento postup je Radě navrhován pro případ, kdyby Evropská komise trvala na standardní notifikaci.


Sdílejte na: