Informace z 244. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 12. června 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesením vlády ze dne 25. 5. 2009 č. 573 byl jmenován novým předsedou RVV premiér ing. Jan Fischer, CSc.
Usnesením vlády ze dne 8. 6. 2009 č. 729 byla schválena Národní politika VaVaI.

Návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012
Dne 15. května schválila Rada 4. návrh výdajů SR VaVaI 2010-12 (po zmrazení výdajů na úrovni
r. 2009) a stejný den odešel do meziresortního připomínkového řízení s uzávěrkou připomínek do 29. 5. 2009.
Bylo doručeno 24 stanovisek, celkem 54 připomínek, z toho 35 zásadních, 9 míst nemělo připomínky. Vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení na úrovni statutárních zástupců resortů, které uplatnily připomínky, se uskuteční 16. června 2009.
Základní věcnou změnou, ke které na základě připomínek došlo, je, že za závazky jsou považovány pouze výdaje na kofinancování strukturálních fondů EU (2,5 mld. Kč v r. 2010 s nárůstem 1,2 mld. Kč), mezinárodní závazky, poplatky atd. = institucionální výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV (1,1 mld. Kč s nárůstem 50 mil. Kč) a řešené projekty VaV vč. grantových (8,8 mil. Kč s nárůstem 25 mil. Kč).
Všechny ostatní výdaje byly kráceny o 11,10 % v r. 2010, výdaje na další roky jsou orientační, neboť bude záviset na vývoji ekonomiky.
Rozpočtový výhled ČR na r. 2010 – 2012, tj. kolik výdajů na VaVaI bude celkem, v rámci střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012, které vláda schválila svým usnesením č. 715 ze dne 8. 6. 2009, bude zachován na úrovni r. 2009 (u ostatních výdajů se krácení zvyšuje).
Dle pokynu předsedy Rady, premiéra J. Fischera, ze dne 10. 6. 2009 byl zpracován další částečně modifikovaný návrh výdajů SR VaVaI 2010-12, který byl předložen jako 1. protinávrh. Dále byl předložen protinávrh doc. Vlasáka. O předložených návrzích Rada hlasovala a schválen byl původní návrh, který byl sestaven na základě vypořádání meziresortního připomínkového řízení a na základě krácení výdajů na úroveň roku 2009.

Principy změn Statutu Rady pro výzkum a vývoj
V souladu se schváleným Postupem po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje byl předložen návrh základních principů změn Statutu Rady pro výzkum a vývoj.
Návrh změn vychází ze změn zákona o podpoře výzkumu a vývoje, kterými jsou zejména rozšíření působnosti Rady (např. oblast inovací a Národní politiky VaVaI), včetně změny názvu Rady, změna počtu členů Rady a základních požadavků na jejich odbornost a změna struktury odborných a poradních orgánů Rady.
Návazně na změny zákona se navrhuje upravit způsob nominace členů Rady, podmínky a kriteria pro výběr kandidátů. Další navržené oblasti změn jsou procedurální, kde nutnost úprav vyplývá z dosavadní praxe.
Rada schválila základní principy změn Statutu Rady a uložila sekretariátu Rady zpracovat podle schválených principů návrh Statutu Rady do 31. 8. 2009.

Návrh novely nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o IS VaV
V souladu se schváleným Postupem po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje byl předložen také návrh novely nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje.
Návrh vychází z textu novelizovaného zákona o podpoře výzkumu a vývoje a v něm zavedených změn informačního systému výzkumu a vývoje, kterými jsou zejména rozšíření o oblast inovací, změna účelu informačního systému, umožnění evidence výsledků výzkumných organizací dosažených bez podpory z veřejných prostředků, změny struktury informačního systému a změna jednotlivých částí informačního systému a změny některých lhůt pro předávání údajů.
Rada schválila předložený návrh novely nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje a uložila sekretariátu zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení. Po jeho vypořádání bude předložen vládě a Legislativní radě vlády, která jej projedná ve svých komisích. Po schválení vládou a zapracovnání případných změn bude nařízení vlády vyhlášeno ve Sbírce zákonů.
Protože novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje nabývá účinnosti dnem 1. července 2009, je nutno nezbytné změny promítnout do prováděcího předpisu co nejdříve.

Návrh výzvy k podávání návrhů na členy předsednictva a předsedu TA ČR
V souladu se schváleným Postupem po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje byl předložen i návrh výzvy k podávání návrhů na členy předsednictva a předsedy Technologické agentury ČR. Výzva má být podle schváleného harmonogramu vyhlášena po 244. zasedání Rady s uzávěrkou nominací do 31. 7. 2009. Tento termín byl stanoven s ohledem na skutečnost, že v zákonem stanoveném termínu do 31. 10. 2009 musí být nejen jmenováno předsednictvo, ale také schválen statut TA ČR, který vládě předkládá předsednictvo.

Metodika hodnocení výsledků VaVaI
Na 243. zasedání Rady byla schválena Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 (dále jen „Metodika 2009“), která byla následně rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. V termínu bylo doručeno celkem 107 připomínek, z toho 29 zásadních. Většina připomínek nebyla vznesena k Metodice 2009 samotné, ale k celému systému a principu hodnocení. Takové připomínky není možné přijmout ani formálně (netýkají se předkládaného materiálu) a zejména je realizovat věcně, protože v daném časovém úseku je nelze zpracovat, analyzovat a zapracovat (a to včetně úprav SW systémů). Nebude-li Metodika 2009 schválena a podepsána (předsedou Rady) do konce června, bude nezbytné postupovat podle Metodiky 2008.
Připomínky, které se netýkají vlastního materiálu, bylo navrženo využít pro novou diskuzi Rady a zainteresovaných orgánů (připomínkujících) o ucelené koncepční představě o způsobu hodnocení výsledků VaV a popř. rozdělování institucionální podpory VaV mezi jednotlivé poskytovatele (naposledy proběhla tato diskuze v listopadu 2007 - lednu 2008).

Návrh pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo návrh pravidel, jenž byl připraven ve spolupráci se skupinou odborníků a která jsou navržena tak, aby příjemcům podpory byla zachována v co nejvyšší míře pravomoc řídit užití prostředků určených na podporu specifického vysokoškolského výzkumu a přitom byla zaručena účelovost poskytované podpory stanovená zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Rada k tomuto materiálu v rámci připomínkového řízení měla několik připomínek, které byly do materiálu zapracovány a ten bude následně předložen do meziresortního připomínkového řízení a následně vládě.


Sdílejte na: