ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVV PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

Jednání se konalo dne 18. 2. 2009 od 14:30 na CERGE-EI

Přítomni: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc; Prof. Ing. Stanislava Hronová, Ph.D.; Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.; doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.
Omluveni: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.; MSc.; prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.; doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Nepřítomni: doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Hosté: dr. Marek Blažka; PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.; PhDr. Pavel Baran, CSc.;
prof. Petr Matějů; prof. Jan Zrzavý.

Zapisovatelem ustanoven D. Münich, ověřovatelem M. Potůček. Jednání zahájil předseda OK D. Münich.


Schválený program
1. Schválení zápisu z minulé schůze.
2. Diskuse s hosty vedoucí k návrhu na úpravu postupu pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 u druhu výsledku B – odborná kniha pro Hodnocení 2009 a pro Hodnocení 2010.
3. Informace předsedy a místopředsedy.
4. Diskuse k tezím návrhu pro KHV a RVV ohledně žádoucích úprav Metodiky tak, aby zahrnovala dosud nezohledněné výstupy aplikovaného výzkumu – viz poslední zápis.
5. Uzavření diskuse k materiálu o NRRE.
6. Diskuse k potřebě doplnění OK SHV o člena.
7. Různé.


Ad 1: Zápis z minulé schůze OK SHV: odsouhlaseno, že bude schválen per-rollam po schůzi.

Ad 2: Diskuse k návrhu na úpravu postup pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 u druhu výsledku B – odborná kniha pro Hodnocení 2009 a pro Hodnocení 2010.

OK SHV s přítomnými hosty detailně prodiskutovala možné přístupy k hodnocení výsledků VaVaI s důrazem na výsledky typu výsledku B – odborná kniha. P. Matějů předložil návrh zahrnující koncept založený na existenci pozitivního seznamu nakladatelství. Diskuse trvající 3,5 hodiny nedospěla k žádnému zásadnějšímu konsensu, který by měnil stávající stav Metodiky 2008.

Úkol: členové OK zašlou předsedovi připomínky k úpravě definice výsledku typu B do 26. února 2009, aby mohl návrh OK SHV předložit KHV pro úpravu Metodiky 2009.

V 18:00 se OK shodla na odložení projednávání dalších bodů programu následovně:

Ad 3. Informace předsedy a místopředsedy: na příští schůzi OK.

Ad 4. Diskuse výstupů aplikovaného výzkumu: na příští schůzi OK.

Ad 5. Uzavření diskuse k materiálu o NRRE: per-rollam

Ad 6. Diskuse k potřebě doplnění OK SHV o člena: na příští schůzi OK.

Termín příštího setkání OK SHV bude stanoven po e-mailu.

zapsal: D. Münich
ověřil: M.Potůček

Sdílejte na: