ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

Jednání se konalo dne 3. 9. 2009 od 13:30 na CERGE-EI

Přítomni: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.; Prof. Ing. Stanislava Hronová, Ph.D.; Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.; doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.; doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.; prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc;

Omluveni: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.; MSc.; doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.;

Hosté: RNDr. Marek Blažka, PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Zapisovatelem ustanoven D. Münich, ověřovatelem M. Potůček. Jednání zahájil předseda.

Schválený program

1. Schválení zápisu z minulé schůze.

2. Informace předsedy a místopředsedy.

3. Diskuse k případnému doplnění OK SHV o nového člena.

4. Různé

Ad 2. Informace předsedy a místopředsedy

a) P. Kolář informoval, že v červenci t. r. vláda přijala svým usnesením Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity. Program má být otevřen pro české výzkumné instituce s postavením výzkumné organizace. Program bude moci být vyhlášen poté, co bude buď provedena notifikace programu Evropskou komisí, nebo EK potvrdí, že notifikace programu není zapotřebí. V tomto smyslu nyní jedná Ministerstvo kultury.
b) D. Münich informoval o důvodech nepodání loňské verze nominace na cenu Česká hlava.
c) D. Münich informoval o odpovědi předsednictva RVVI formou dopisu sekretáře na „Stanovisko OK SHV při RVV k problematice aplikovaných výsledků v oblasti společenských a humanitních věd“ z května 2009.
d) D. Münich informoval o přípravě Projektu metodika, která proběhla během letních měsíců na KHV. OK SHV diskutovala širokou problematiku této záležitosti se sekretářem RVVI, který se snažil osvětlit součásti Projektu metodika a implikace pro práci RVVI, poradních orgánů a návaznost na další vývoj systému VaVaI.
e) Sekretář RVVI osvětlil harmonogram a proces přípravy fungování Technologické agentury ČR (TA ČR), přípravu hlasování o návrhu na členy předsednictva TA ČR. D. Münich informoval o tom, že jménem OK SHV podal v rámci vnitřního připomínkového řízení připomínku upozorňující na potřebu vyrovnaného zastoupení skupin vědních oborů v předsednictvu TA ČR. Následovala diskuse.

Usnesení: OK SHV doporučuje RVVI, aby návrh pro vládu na složení předsednictva Technologické agentury České republiky (TA ČR) mimo jiné odrážel potřebu vyváženého zastoupení všech základních oborových skupin VaVaI včetně skupiny humanitních a sociálních věd, které mají v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací řadu specifik. Lze přitom oprávněně očekávat, že aplikace výsledků VaVaI v oblasti SHV může výrazně přispět k dlouhodobému zkvalitňování společenského, ekonomického a institucionálního prostředí České republiky, včetně zvýšení potenciálu pro efektivní uplatnění výsledků VaVaI dosažených ve všech oblastech věd. OK SHV doporučuje RVVI navrhnout vládě, aby do předsednictva TA ČR byl jmenován doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., odborník pro oblast SHV.

f) M. Blažka ozřejmil okolnosti rekonstrukce RVVI.
g) D. Münich s odkazem na poslední jednání OK připomněl znění jednacího řádu OK, článek 3, o průběhu jednání odborných komisí, bod 8, který v některých ohledech komplikuje diskusi a komunikaci odborné problematiky se širší akademickou komunitou.

Usnesení: OK SHV pověřila předsedu a místopředsedu, aby připravili návrh úpravy k hlasování OK SHV tak, aby mohla být předložena na příští jednání RVVI.

h) M. Potůček informoval o Strategické inovaci „Propojení podpory terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací“, která byla poskytnuta k veřejné diskusi, je k dispozici na webové stránce CESES a nabízí způsob, jak se zhostit řešení diskutovaných problémů kompetentně a v lepším institucionálním rámci.

Ad 3. Diskuse k případnému doplnění OK SHV o nového člena.
Bod nebyl prodiskutován s ohledem na blížící se konec funkčního období OK SHV.

Předseda svolá příští jednání v termínu před konáním říjnového 246. zasedání RVVI, aby se mohla na schůzi projednat příslušná agenda.

Zapsal: D. Münich

Sdílejte na: