Informace z 248. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo dne 11. prosince 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Směrnice Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013
Příprava návrhu rozpočtu na VaVaI na rok 2011 a výhledu na léta 2012-13 má pět hlavních kroků, kdy jedním z prvních je předání směrnice pro přípravu návrhu rozpočtu Rady poskytovatelům. Směrnice určuje rozsah návrhů předkládaných jednotlivými poskytovateli a způsob předávání návrhů, a rovněž principy, podle kterých bude postupováno při přípravě návrhu výdajů dané obecně závaznými předpisy a usneseními a prohlášeními vlády.
Ve Směrnici je zohledněno stanovisko Ministerstva financí zaslané dopisem ministra financí, ing. Janoty, ze dne 4. prosince 2009.
Rada schválila Směrnici k přípravě návrhu výdajů na VaVaI na rok 2011, s tím, že v částech týkajících se výdajů ústavů AV ČR bude doplněna o výdaje ostatních výzkumných organizací, tj. vysokých škol, resortních výzkumných ústavů a ostatních výzkumných organizací a uložila 1. místopředsedkyni Rady zaslání Směrnice poskytovatelům.

Návrh programu TA ČR – ALFA
Předseda Technologické agentury ČR podle zákona č. 130/2002 Sb. předložil Radě ke stanovisku „Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA“.
Současně byl předložen návrh stanoviska k tomuto programu, ve kterém Rada vznáší některé připomínky a drobná doporučení na úpravu programu.
K materiálu byla uvedena i připomínka a memorandum OK SHV, kdy podle ní předložený program TA ČR na rozdíl od dalších priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací nepostihuje prioritní oblast společenskovědní z dokumentu Priority rozvoje české společnosti, který je součástí vládou schválené Národní politiky VaVaI. Na jednání zástupců OK SHV s předsedou TA ČR bylo následně dohodnuto, že vzhledem k řadě specifik v oblasti aplikovaného společenskovědního VaV TA ČR co nejdříve připraví samostatný program (pracovně nazvaný OMEGA), na jehož tvorbě se bude OK SHV podílet.
Rada schválila stanovisko Rady k návrhu programu Technologické agentury ČR ALFA a uložila sekretáři Rady zaslat stanovisko předsedovi Technologické agentury ČR.

Žádost MŠMT o doporučení Rady ke jmenování členů Akreditační komise od 1. září 2010
Na předsedu Rady se obrátila paní ministryně MŠMT dr. Kopicová se žádostí o doporučení Rady ke jmenování členů Akreditační komise pro funkční období od 1. září 2010 a stanoviska k návrhu na členství, kdy pěti členům, včetně předsedkyně končí první funkční období. Za zesnulého prof. Sojku navrhuje MŠMT prof. Kočendu.
Rada vyzvala všechny své členy k zaslání návrhu na jmenování členů Akreditační komise formou odborných životopisů s krátkým odůvodněním jejich navržení do 17. prosince 2009, aby mohl být návrh zaslán MŠMT do 31. prosince 2009.

Návrh revokace usnesení Rady z 247. zasedání RVVI k bodu B6
Cílem předložení tohoto materiálu na Radu byl návrh na změnu usnesení z 247. zasedání RVVI k bodu B6 „Návrh na zmírnění kritérií pro vyřazení výsledků z Hodnocení 2009“, které znělo „Rada rozhodla na základě výše uvedených zákonných důvodů o vyřazení všech předmětných výsledků, tj. bude dodatečně vyřazeno celkem 72 275 výsledků z Hodnocení 2009“.
Podle pozměňovacího návrhu k tomuto bodu, který předložili členové Rady prof. Fiala a prof. Málek bylo změněno usnesení, kdy Rada rozhodla o vyřazení pouze těch výsledků z Hodnocení 2009, které nelze spolehlivě verifikovat na základě mezinárodně a národně uznávaných databází určených Metodikou hodnocení 2009 a uložila sekretariátu Rady zveřejnit informaci o změně svého rozhodnutí na www.vyzkum.cz a změny promítnout do Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 v průběhu Třetí etapy hodnocení výsledků.

Centrální evidence aktivit VaVaI – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, byli jednotliví poskytovatelé požádání o vyjádření k nové části informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – CEA, Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací. Tato komponenta IS VaVaI bude aktivována od 1. ledna 2010.
K materiálu byly uplatněny připomínky od AV ČR a Ministerstva kultury, které uvedlo jednu připomínku jako zásadní. Návrh na vypořádání připomínkového řízení byl obsahem přiloženého materiálu. Materiál byl Radě předkládán bez rozporu.
Rada souhlasila s navrženým vypořádáním meziresortního připomínkového řízení a uložila sekretariátu Rady, aby byla připomínková místa o vypořádání jejich připomínek informována.

Zpráva o podrobnějším hodnocení výsledků VaV ústavů AV ČR za léta 2003 až 2007, použité metodice a rozdělení institucionální podpory výzkumným organizacím
Usnesením ze dne 29. června 2009 č. 838 k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 vláda uložila předsedovi Akademie věd České republiky předložit do 25. listopadu 2009 Radě pro výzkum a vývoj podrobnější hodnocení výsledků výzkumu a vývoje ústavů Akademie věd České republiky za léta 2003 až 2007, použitou metodiku a rozdělení institucionální podpory výzkumným organizacím. Podle bodu III.3 a) výše zmíněného usnesení vláda uložila předsedovi vlády a předsedovi Rady předložit vládě do 15. prosince 2009 návrh rozdělení institucionální podpory výzkumným organizacím zřízeným Akademií věd České republiky na základě podrobnějšího hodnocení podle bodu III/2 tohoto usnesení.
Rada po diskusi neschválila zprávu Akademie věd ČR a požádala předsedu Rady o předložení Informace o podrobnějším hodnocení výsledků výzkumu a vývoje ústavů Akademie věd České republiky za léta 2003 až 2007, použité metodice a rozdělení institucionální podpory výzkumným organizacím dle bodu III.3 a) usnesení ze dne 29. června 2009 č. 838 vládě k projednání.

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV
Tento materiál byl předložen na základě úkolu pro Komisi pro hodnocení výsledků (dále „KHV“) z 246. zasedání Rady z října 2009, kterým bylo předložit do 15. prosince 2009 Radě materiál, ve kterém budou navrženy principy a metody ověřitelnosti jednotlivých druhů výsledků, tj. kontroly pro posouzení oprávněnosti vykazovaných výsledků výzkumných aktivit, podle § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb.
Znění předkládaného materiálu bylo odsouhlaseno KHV po jednotlivých bodech. Materiál není zaměřen na hodnocení odborné úrovně jednotlivých výsledků, ale navrhuje zavedení pravidel pro kontrolu výsledků pro ověření jejich pravdivosti z hlediska splnění definice příslušného druhu výsledku, stanovení rozhodujících kritérií pro posouzení správného zařazení ke konkrétnímu druhu výsledku a způsobu ověřitelnosti rozhodujících údajů vykázaných v RIV pro ověření jejich pravdivosti, tj. vlastní existence výsledku.
Rada schválila předložený materiál a uložila KHV materiál zapracovat do Metodiky rozdělování institucionálních prostředků výzkumným organizacím podle dosažených výsledků a hodnocení výsledků ukončených programů v roce 2010.
Dále uložila sekretariátu Rady promítnout odsouhlasené změny do kontrol údajů předávaných do IS VaVaI v roce 2010.

Sdílejte na: