Změny týkající se předávaných údajů v roce 2010 oproti roku 2009

 
Zásady pro předávání údajů a informací do IS VaVaI byly upraveny dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění (datové schránky).
Dále byly provedeny úpravy terminologie dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podle nařízení vlády č. 397/2002 Sb. o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 
CEP – Centrální evidence projektů 
V roce 2010 se nemění struktura údajů. Pouze v kódech PN1 a P30 byly pozměněny, resp. rozšířeny číselníky.
 
CEZ – Centrální evidence výzkumných záměrů
V roce 2010 se nemění struktura údajů.
 
RIV – Rejstřík informací o výsledcích
Oproti roku 2009 dochází k těmto změnám:
Neuplatněné výsledky se do RIV nepředávají, kódy RX1 a RX9 se nevyplňují.
Též se nevyplňuje kód RN7 Název výsledku v českém jazyce a kód RN8 Popis výsledku v českém jazyce.
Definice druhu výsledků vycházejí z Přílohy č. 2 schválené Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 a z usnesení 284. zasedání Rady dne 11.12.2009 k změnám v definicích některých druhů výsledků.
Lhůta pro předání údajů do IS VaVaI – RIV je pro rok sběru 2010 stanovena pro poskytovatele do 30. 5. 2010 pro výsledky výzkumných organizací a do 7.9. 2010 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory
 
VES – Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji 
V roce 2010 se nemění struktura údajů.

Sdílejte na: