Informace z 249. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 15. ledna 2010

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 podle § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) schválila Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s úpravou podle výsledku zasedání Rady. Ten podle § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. zašle správcům rozpočtových kapitol do 22. ledna 2010 současně s návrhem výše výdajů na rozvoj výzkumných organizací vycházející z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. Návazně do 12. února 2010 předloží správci rozpočtových kapitol návrh zpracovaný podle zákona č. 130/2002 Sb. a Směrnice k přípravě návrhu výdajů na VaVaI na rok 2011. Návrh předkládaný Radouvychází z výdajů stanovených střednědobým výhledem výdajů na výzkum, vývoj a inovace na léta 2011 a 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 29. června 2009 č. 838. Vzhledem k prohlášení vlády ze dne 5. října 2009 a závazkům, které vláda u jednotlivých programů schválila, návrh Rady vychází z toho, že celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 budou oproti střednědobému výhledu zvýšeny o 1 718 588 tis. Kč, tj. na 26 563432 tis. Kč.
Rada uložila zaslat schválený návrh podle bodu 1 správcům rozpočtových kapitol ze kterých je výzkum, vývoj a inovace podporován do 22. ledna 2010.

Seznam kandidátů navržených na členství ve Výzkumné radě TA ČR a Vědecké radě GA ČR
Po výzvě předložené na prosincovém zasedání Rady bylo do výzkumné rady TA ČR navrženo celkem 105 kandidátů od cca 80 navrhovatelů. Do vědecké rady GA ČR bylo navrženo celkem 63 kandidátů od cca 46 navrhovatelů.
V tabulkách seznamu kandidátů navržených na členství ve výzkumné radě TA ČR a ve vědecké radě GA ČR jsou uvedeny základní identifikační údaje o navržených kandidátech, tj. zařazení do skupiny, jméno, zaměstnavatel, souhlas s příp. jmenováním předsedou či místopředsedou a název navrhovatele.
Vzhledem k předpokládané změně složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace v nejbližší době proběhnou volby do výzkumné rady TA ČR a vědecké rady GA ČR až po této obměně.

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009
Radě bylo předloženo ke schválení Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 podle Metodiky hodnocení schválené na 244. zasedání Rady z června 2009. Hodnocení proběhlo ve třech etapách, o nichž byla Rada informována na 247. zasedání a na 248. zasedání rozhodla o opětovném zařazení části původně vyřazených výsledků.
Výstupem Hodnocení je pět tabulek a návrh vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení k výstupům z První etapy Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.
Součástí připomínek resortů byla i jejich vyjádření (resp. vyjádření výzkumných organizací v jejich působnosti) k cca 12.000 výsledkům (cca 0,5 % hodnocených výsledků). Tyto případy budou projednány s jednotlivými poskytovateli individuálně. Jde zejména o případy, kdy výsledek nebyl do hodnocení 2009 zařazen, protože neodpovídal definici (např. učebnice, skripta atd.) nebo nesplnil podmínky uvedené v definici (např. software nesmí být využíván pouze pro potřeby dané výzkumné organizace).
Rada schválila Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 a vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení k výstupům z První etapy Hodnocení. Poskytovatelé budou informování o vypořádání připomínek prostřednictvím jim vyhrazené části portálu www.vyzkum.cz. Dále bylo sekretariátu uloženo projednat s poskytovateli vyjádření výzkumných organizací v jejich působnosti k cca 12.000 výsledkům a o výsledku ji informovat na 250. zasedání Rady a zveřejnit výsledky Hodnocení 2009 na www.vyzkum.cz.

Návrh programu MO „Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace”
Ministerstvo obrany zaslalo Radě návrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na léta 2011 až 2017, v jehož rámci budou jednotlivé projekty zadávány jako veřejná zakázka ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Hlavní připomínkou bylo, že podle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. má program vláda schválit ještě předtím, než poskytovatel předloží požadavek na výdaje státního rozpočtu na tento program (termín je stanoven na 12. února 2010), a vzhledem k tomu, že pro vyjádření Rady je nezbytné alespoň 14 dnů, a rovněž pro jednání vlády je třeba zohlednit lhůty pro meziresortní připomínkové řízení a následné vypořádání případných připomínek, není možné schválení programu vládou v daném termínu garantovat; v případě, že program nebude do 12. února 2010 vládou schválen, nebudou požadavky na výdaje státního rozpočtu na tento program pro rok 2011 Radou akceptovány.
Rada schválila návrh stanoviska k návrhu programu, v jehož závěru se uvádí: „Rada doporučuje poskytovateli předložit návrh programu vládě po zapracování výše uvedených připomínek a doporučuje vládě materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami. Dále Rada uložila sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu obrany.

Návrh na uplatnění sankcí dle ustanovení § 14 zákona
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukládá provozovateli IS VaVaI povinnost v případech, kdy jsou do IS VaVaI předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, takové údaje ze systému odstranit a upozornit na to Radu pro výzkum, vývoj a inovace. Rada na základě této skutečnosti sníží na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel pak obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal.
V první části kontrol zaměřených na druh výsledku V – výzkumná zpráva vyplynulo, že vyjma MO, MV a NBÚ, u všech ostatních poskytovatelů předložené výzkumné zprávy nesplňují zákonem stanovená kritéria. Tyto výzkumné zprávy jsou totiž výsledkem VaVaI pouze v případě, že obsahují utajované informace.
Bylo navrženo uplatnit sankce u všech 745 neoprávněně uplatněných výsledků druhu V, neboť u tohoto druhu výsledku nedošlo od roku 2002 k žádné změně v jeho definici (v definici datových prvků) či ke změně způsobu předávání dat, kterým by uvedené skutečnosti mohly být způsobeny, a to ve výši 50 %.
Rada přerušila po dlouhé diskusi projednávání této problematiky a požádá provozovatele, aby na 250. zasedání Rady dne 12. února 2010 předložil návrh na uplatnění sankcí tak, aby poskytovatelé mohli podle § 14 odst. 5 zákona snížit podporu příjemci, který mu nepravdivé údaje předal.

Návrh na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl ke stanovisku Radě předložen „Návrh na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu a vývoje THALES (tříosý spektrometr studených neutronů), JHR (Jules Horowitz Reactor), SHARE (Survey of Health, Agein and Retirement in Europe)“. Účast na velkých výzkumných infrastrukturách pan-evropského významu je příležitostí, díky které se české podniky i výzkumní pracovníci mohou podílet na vývoji a aplikaci vysoce specializovaných technologií a uvést výsledky své činnosti na evropský trh. Proto byly pro formu příspěvku v případě projektu Thales a projektu Jules Horowitz Reactor zvoleny tzv. naturální neboli in-kind příspěvky, které spočívají v tom, že určitá část zařízení, popřípadě zařízení celé je vyvinuto na území České republiky a následně integrováno do velké infrastruktury výzkumu mimo území České republiky. V případě projektu SHARE se jedná o vytvoření a provoz uzlu této distribuované výzkumné infrastruktury na území České republiky.
Rada schválila návrh stanoviska k návrhu na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE, v jehož závěru se uvádí: „Rada doporučuje vládě materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami“. Toto stanovisko bude zasláno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Rada dále požádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby Radě poskytlo indikativní seznam projektů velkých infrastruktur, které jsou uvedeny v návrhu výdajů na r. 2011, vč. termínů jejich předložení vládě.

Sdílejte na: