Usnesení k jednotlivým bodům programu 251. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 12. března 2010

1. Schválení programu
Usnesení:
1. Rada schvaluje program 251. zasedání.

2. Zápis z 250. zasedání
Usnesení:
2. Rada schvaluje zápis z 250. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 1. února 2010 č. 97 o změnách programu Výzkumná centra
     b) ze dne 22. února 2010 č. 143 k návrhu na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 1. února 2010 č. 97 o změnách programu Výzkumná centra;
     2. ze dne 22. února 2010 č. 143 k návrhu na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE.

A2) Závěry z jednání předsednictva mezi 250. a 251. zasedáním Rady
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 250. a 251. zasedáním Rady.

A3) Informace o projednávání návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. poslanců I. Ohlídala ad. v Poslanecké sněmovně
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí Informaci o projednávání návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. poslanců I. Ohlídala ad. v Poslanecké sněmovně.

A4) Usnesení 104. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR 18. – 19. 2. 2010 )
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí Usnesení 104. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR 18. – 19. 2. 2010).

A5) Nová strategie Evropské komise - EUROPE 2020, navazující na Lisabonskou strategii
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí informaci o nové strategii Evropské komise - EUROPE 2020, navazující na Lisabonskou strategii.

A6) International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí informaci o International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science.

A7) Zpráva ze setkání Národních etických komisí EU (Madrid, 3. – 4. 3. 2010)
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí zprávu ze setkání Národních etických komisí EU (Madrid, 3. - 4. 3. 2010).

A8) Zápis z jednání Rady pro konkurenceschopnost, Brusel, 2. 3. 2010

Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí zápis z jednání Rady pro konkurenceschopnost, Brusel, 2. 3. 2010.

B1) Návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů
     a) Návrh Metodiky (vlastní materiál)
     b) Pozměňovací návrh prof. Matějů
     c) Výsledky vnitřního připomínkového řízení
Usnesení:
B1. Rada
     1. souhlasí s Návrhem Metodiky v předloženém znění pozměňovacího návrhu prof. Matějů;
     2. ukládá sekretariátu zaslání návrhu Metodiky do meziresortního připomínkového řízení.

B2) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 podle § 5a odst. 3 a 4 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
     a) Návrhy předložené správci rozpočtových kapitol
     b) Výsledky jednání se správci rozpočtových kapitol ve dnech 8. -11. 3. 2010
Usnesení:
B2. Rada
     1. bere na vědomí návrhy výdajů SR na VaVaI předložené správci rozpočtových kapitol;
     2. bere na vědomí informaci z průběhu jednání se správci rozpočtových kapitol;
     3. ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady při jednání se správci rozpočtových kapitol vyjasnit nečerpání prostředků na VaVaI v minulých letech a navrhnout tam, kde k němu došlo, s výjimkou předfinancování strukturálních fondů, promítnutí nečerpání do návrhů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013.

B3) Návrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MZe „KUS“
     a) Návrh programu MZe „KUS“
     b) Návrh stanoviska Rady
     c) Výsledky vnitřního připomínkového řízení
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje návrh stanoviska k Návrhu programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva zemědělství – Komplexní udržitelné systémy;     
      2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko MZe.

B4) Stanovisko Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
     a) Podklad Bioetické komise (zápis z jednání ze dne 24. 2. 2010)
     b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje předložené stanovisko;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslání stanoviska MŠMT.

B5) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje vypořádání připomínek k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008;
     2. ukládá sekretáři Rady upravit materiál (předkládací zprávu) podle vypořádání připomínek;
     3. žádá předsedu Rady, aby materiál předložil na jednání vlády.

B6) Zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B6. Rada
     1. schvaluje vypořádání připomínek ke Zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje;
     2. ukládá sekretáři Rady upravit materiál podle vypořádání připomínek;
     3. žádá předsedu Rady, aby materiál předložil na jednání vlády;
     4. ukládá sekretariátu Rady připravit na podzimní zasedání Rady analýzu stavu a snížení administrativy výzkumu a vývoje, včetně návrhů možností řešení.

Sdílejte na: