Posuzování výzkumných organizací

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém 298. zasedání dne 31. října 2014 Postup při posuzování výzkumných organizací.

Poskytování veřejné podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace je primárně podřízeno pravidlům Evropské unie a až následně se řídí národními právními předpisy.

Případy, kdy je podpora v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací slučitelná s vnitřním trhem a za jakých podmínek, specifikují nové předpisy Evropské unie účinné od 1. července 2014, kterými jsou nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.


Seznam posouzených výzkumných organizací není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být považovány za výzkumné organizace, neboť podle názoru Rady splňují podmínky definice "výzkumné organizace". Doporučení je obecné a nezakládá právo daného subjektu na získání institucionální / účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, na míru podpory nebo povinnost poskytovatele takovou podporu poskytnout. Rozhodnutí o poskytování podpory nebo míry podpory je výhradně na zodpovědnosti příslušného poskytovatele a tento seznam je pouze vodítkem.

Sdílejte na:

Přílohy