Usnesení k jednotlivým bodům programu 254. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 9. června 2010


1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 254. zasedání.

2. Zápis z 253. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 253. zasedání.

3. Volba 1. místopředsedy Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup při volbě 1. místopředsedy Rady,
2. schvaluje výsledek hlasování o návrzích na funkci 1. místopředsedy Rady, na základě kterého byla zvolena 1. místopředsedkyní Rady prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.

4. Volba místopředsedů Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup při volbě místopředsedů Rady,
2. schvaluje výsledek hlasování o návrzích na funkci místopředsedy Rady, na základě kterého byli zvoleni místopředsedy Rady PhDr. Miroslava Kopicová a prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.

5. Volba předsedy Bioetické komise
Usnesení:
Rada
1. schvaluje s navržený postup při volbě předsedy Bioetické komise,
2. schvaluje výsledek hlasování o návrzích na funkci předsedy Bioetické komise, na základě kterého byl zvolen kandidátem na předsedu Bioetické komise prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,
3. navrhuje předsedovi Rady jmenovat prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. předsedou Bioetické komise.

6. Další postup ve věci veřejné zakázky „Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací“
Usnesení:
Rada
1. navrhuje za členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací“:
     - členové: Ing. Kafka, prof. Haasz, doc. Oliva
     - náhradníci: Ing. Frolík, prof. Opatrný, Ing. Míl,
2. ukládá sekretáři Rady, aby Radou navržené členy hodnotící komise zařadil do návrhu na složení hodnotící komise a tento návrh předložil vedoucímu Úřadu vlády ČR.


Sdílejte na: