Zápis z jednání Komise dne 17. 12. 2009

Zápis z 24. jednání Komise konaného dne 17.12. 2009

Jednání se konalo od 13:30 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 8 ze 14 členů. Z jednání se omluvil RNDr. V. Albrecht, CSc., PhDr. P. Baran, CSc., prof. Ing.V. Haasz, CSc., Ing. M. Janeček, CSc., prof. Ing. M. Ludwig, CSc. a prof. PhDr. P. Matějů, Ph.D. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení, schválení programu
2. Informace o výsledcích 248. zasedání Rady ze dne 11. prosince 2009
3. Informace oborové metodiky (MŠMT)
4. Informace o metodách hodnocení výzkumu G8
5. Návrh metodiky financování
6. Ověřitelnost vykazovaných výsledků
7. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR - 2010
8. Aplikovaný výzkum a aplikace výsledků VaVaI
9. Skupiny oborů pro Metodiku 2010
10. Různé
11. Závěr


ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. M. Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 15. listopadu 2009. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.

ad 2) Informace o výsledcích 248. zasedání Rady ze dne 11. prosince 2009
K uvedenému bodu podal předseda ústní informaci, zejména o:
- Revokace usnesení z 247. zasedání Rady, bodu B 6;
- Konkretizoval jakých výsledků se bude týkat zpětné zařazení do Hodnocení 2009;
- Upozornil, že aktualizované tabulky Hodnocení 2009, budou zpřístupněny v rámci třetí etapy Hodnocení 2009;
- Schválení materiálu Ověřitelnost vykazovaných výsledků, který je zařazen jako samostatný bod jednání Komise.
Závěr: Komise
- požaduje zpřístupnění aktualizovaných výsledků vyřazených v Hodnocení 2009 na interním webu KHV.

ad 3) Informace oborové metodiky (MŠMT)
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [24-3].
Předseda Komise informoval o přijatých krocích a postupu ministerstva, v rámci veřejné zakázky mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

ad 4) Informace o metodách hodnocení výzkumu G8
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [24-4].
Materiál předložil RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., pro informaci Komisi, jakým způsobem probíhá hodnocení výsledků výzkumných aktivit na úrovni G8.

ad 5) Návrh metodiky financování
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [24-5-A, 24-5-B].
Předseda informoval Komisi výsledku hlasování [24-5-B], kdy Komise materiál odsouhlasila a doporučila jej využít pro jednání u „kulatých stolů“. Předseda dále informoval členy Komise o dosavadních výsledcích jednání u „kulatých stolů“, na základě kterých v součastné době nelze předpovídat, zda schůzky budou nadále pokračovat.
Závěr: Komise
Komise vzala tuto informaci na vědomí, s tím, že materiál doporučuje k využití jako podklad pro případné pokračování diskusí u kulatého stolu.

ad 6) Ověřitelnost vykazovaných výsledků
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [24-6-A, 24-6-B, 24-6-C, 24-6-D].
Předseda k uvedenému materiálu sdělil, že Rada odsouhlasila navrhované způsoby verifikace jednotlivých druhů výsledků a uložila Komisi zapracování změn v definicích jednotlivých druhů výsledků a kritérií kontrol do „Metodiky rozdělování institucionálních prostředků výzkumným organizacím podle dosažených výsledků a hodnocení výsledků ukončených programů v roce 2010“. Dále Rada uložila promítnutí kritérií do kontrolní služby při vkládání dat o výsledcích do RIV.
Závěr: Komise
Členové Komise odsouhlasili návrh na doplnění definice druhu výsledku D – článek ve sborníku, v části Upřesnění pro hodnocení, takto:
„Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem „Proceedings Paper“ ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 3 stran textu.“
Komise doporučuje zvážit využití k´du UT ISI.


ad 7) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR - 2010
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [24-7].
Předseda v uvedení problematiky českého seznamu periodik zdůraznil, závazek Rady, ke každoroční aktualizaci Seznamu, opakovaně uvedeném v obou Postupech pro tvorbu (2008) a aktualizaci (2009). Dále zdůraznil problém ztráty exkulzivity Seznamu a možnosti provedení fyzické kontroly periodik.
Závěr: Komise
- souhlasí s provedením aktualizace Seznamu v roce 2010;
- navrhuje v dalších letech provádění aktualizace v časovém intervalu 1x za 3 roky,
- navrhuje jako kritérium výběru periodik, zvolit po provedení analýzy, takové periodika, u kterých došlo k skokovému nárůstu uplatněných výsledků druhu J – odborný článek, po zařazení periodika na Seznam;
- pověřuje prof. Zrzavého navržením kontrolních kritérií.

ad 8) Aplikovaný výzkum a aplikace výsledků VaVaI
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [24-8].
Materiál uvedl doc. Ježek. Poukázal na problematiku verifikovatelnosti aplikovaných výsledků, kterou lze částečně nahradit např. měřením jejich efektivity, tj. konkrétním finančním přínosem předkladatele výsledku. Upozornil na důležitou roli Technologické agentury pro účelové financování aplikovaného výzkumu, kdy jedním z kritérií pro hodnocení by měla být i efektivnost jednotlivých příjemců. Navrhl, aby v budoucnu (cca od roku 2013) se Technologická agentura stala poskytovatelem institucionálního financování výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum, kde by finanční prostředky byly rozdělovány na základě oborových metodik, s tím, že bude posílena výše účelové financování z prostředků určených na institucionální podpory směřující do oblasti aplikovaného výzkumu.
Závěr: Komise
- po proběhlé diskusi materiál použít jako výchozí stanovisko pro metodiku rozdělování institucionální financování
- materiál zapracovat do metodiky 2010 a předložit materiál na únorové zasedání Rady.

ad 9) Skupiny oborů pro Metodiku 2010
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [24-9].
Materiál byl předložen podle usnesení z 23. zasedání Komise, k bodu 3 „Projekt přípravy Metodiky hodnocení …“. Prof. Zrzavý, jako předkladatel materiálu zdůraznil, že navrhované variantní rozdělení do skupin oborů, prioritně má sloužit pro fixaci finančních prostředků mezi obory. Návrh nového rozdělení mezi obory je odvozen z citační analýzy založené výhradně na vztazích mezi časopisy databáze WoS.
Hlasování:
K návrhu prof. Zrzavého byl doručen pozměňovací návrh prof. Ludwiga, o kterém bylo hlasováno nejdříve.
- průběh hlasováni:
Hlasování o pozměňovacím návrhu prof. Ludwiga
- pro 7x
- proti nikdo
- zdržel se 1x
Na základě jednacího řádu KHV ve znění změn ze dne 16. 4. 2008 a 28. 4. 2009, bylo na základě počtu všech zúčastněných hlasujících (8 členů, nadpoloviční většina členů KHV) provedené hlasování platné.
Na základě výsledku hlasování (7 pro, žádný proti, 1 se zdržel), nadpoloviční většina byla pro, MATERIÁL BYL ODSOUHLASEN.

Závěr: Komise
- Odsouhlasila návrh skupin oborového rozdělení, s určením pro fixaci finančních prostředků mezi obory následovně:
1. společenské vědy (včetně Ekonomie a Psychologie) (7.6 %)
2. technické vědy (bez "Computer science") (15.1 %)
3. matematické a informatické vědy (8.2 %)
4. fyzikální vědy (14.6 %)
5. chemické vědy (15.3 %)
6. vědy o Zemi (malý obor, ale bez vyhraněných vztahů) (4.9 %)
7. biologické vědy (11.6 %)
8. zemědělské vědy (4.8 %)
9. lékařské vědy (10.4 %)
10. humanitní a umělecké obory (7.5 %)

Pověřuje předsedu předložit materiál ke schválení Radě, tj. k revokaci usnesení Rady z 246. zasedání, ze dne 9. října 2009, k bodu 246/B6-c-u.

Příští jednání Komise bude konat 21.1.2010 od 13:30 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.
Zapsal: Ing. Martin Matějka
V Praze dne 21. 12. 2009
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: