Zápis z 34. jednání KHV

Zápis z 34. jednání Komise konaného dne 6. 12. 2010

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Komise byla usnášeníschopná. Z jednání Komise byl omluven prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Jednání Komise se k bodu 5. Metodika 2012, části projekt oborových metodik, na pozvání předsedy Komise, zúčastnil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jan Koucký, Ph.D. a prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 3.12.2010 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení
2. Odměny za veřejnou funkci členů KHV
3. Informace o seminářích
4. Změny ve struktuře IS VaVaI
5. Metodika 2012
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). V rámci schvalování programu byl předřazen před program jednání bod, s názvem Informace z 259. zasedání Rady. Informaci sdělil prof. Opatrný. Dále Ing. Matějka informoval o změně určení bodu 4. - z bodu určeného k projednávání se změnil na bod k informaci.
Předseda informoval o pozvání náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jana Kouckého, Ph.D., k diskusi na téma projektu oborových metodik, v souvislosti s Metodikou 2012.
Závěr: Program a změny v programu byly jednohlasně odsouhlaseny.

ad 2) Odměny za veřejnou funkci člen KHV
Komise byla informována o nároku na vyplacení odměn za rok 2010, členové komise byli vyzváni ke sdělení čísel svých účtů.

Závěr: Komise bere materiál na vědomí.

ad 3) Informace o seminářích
Materiál byl určen pouze k informaci a nebyl dále diskutován.

Závěr: Komise bere materiál na vědomí.

ad 4) Změny ve struktuře IS VaVaI
Vzhledem k určení materiálu pouze k informaci, nebyl materiál diskutován z hlediska analýzy navržených změn, s odkazem, že úpravy IS VaVaI budou aktuální v rámci návrhu znění Metodiky 2012. K materiálu proběhla diskuze z hlediska možnosti upřesnění některých součastných problémů, především v komponentě IS VaVaI - RIV.

Diskuse:
- dr. Hábová – upozornila na problematický výklad pojmu domácí tvůrce, smluvní spolupráce a v této souvislosti otázku postupu dle ustanovení § 14 odst. 5) zákona (penalizaci za nepravdivé výsledky);
- prof. Opatrný – upozornil na problém s bodováním výsledků zahraniční spolupráce, resp. s otázkou, zda je žádoucí, aby celé bodové ohodnocení v takovém případě obdrželi čeští autoři.

Závěr:
Komise zjistila při kontrole výsledků některé skutečnosti, které zásadním způsobem zkreslují Hodnocení prováděné v roce 2010 a žádá Radu, aby pro sběr dat do RIV a jejich následném převodu na body v Hodnocení 2011 zohlednila následující připomínky:
1. při dělení bodů za výsledek mezi domácí a zahraniční autory se vrátit k principu rozpočítání bodové hodnoty dle Metodiky 2008 (tj. při zahraniční spolupráci body dělit dle poměru autorů, nejméně však domácí autor obdrží 1/10 celkové bodové hodnoty výsledku);
2. při rozpočítání bodové hodnoty mezi stejné domácí autory náležejících ke dvěma institucím vypustit podmínku o uzavření smluvní spolupráce;
3. od roku 2011 v RIV doplnit údaje:
a) o afilaci autorů tak, jak jsou uvedeny u příslušného výsledku, pokud není afilace instituce uvedena, výsledek nemůže být instituci započítán v hodnocení a pokud jej instituce přesto předá do RIV, navrhuje se postupovat dle ustanovení § 14 odst. 5) zákona (penalizaci za nepravdivé výsledky);
b) afilace kontrolovat SW nástroji;
4) u výsledků druhu P-patent Komise doporučuje Radě, aby seznam patentů, na které má být uplatněn postup dle ustanovení § 14 odst. 5) zákona, byl před aplikací předložen k vyjádření odborným komisím Rady. Pokud komise dospějí k jinému závěru, musí být zpracován návrh na revokaci usnesení Rady 259/B2.

5) jasné a přesné vymezení pravidel a pojmů pro odevzdání dat do RIV pro předkladatele pro příští rok. Současná pravidla nejsou jednoznačně a přesně definovaná a deklarována, v některých částech si materiál vzájemně odporuje a umožňuje nejednoznačný nebo nejasný výklad, na základě kterého může docházet k chybně nebo nepřesně vykazovaným výsledkům. Tyto chyby a zkreslení při vykazování výsledku jsou způsobeny nepřesnými formulacemi v materiálu Pravidla pro sběr RIV a měly by být zpřesněny, aby předkladatelé měly jasné instrukce. Teprve při zjištění porušení těchto jasných instrukcí, je uplatnění penalizace oprávněné.

6) doplnit údaje, potřebné pro ověření pravdivosti a existence výsledku a přesnější konsolidaci výsledku, které v současných pravidlech chybí.

ad 5) Metodika 2012

I. Definice pracovních skupin pro přípravu oborově specifického hodnoceni v M 2012 a upřesnění harmonogramu

V rámci diskuse byla upřesněna odpovědnost garanta při přípravě oborově specifického hodnoceni, jeho spolupráce s dalšími členy Komise, případně členy dalších OK a možnosti využití dalších odborníků formou konzultací.

Závěr:
Komise upřesnila složení a odpovědnost jednotlivých garantů podle níže uvedené tabulky. Garant konkrétní problematiky bude spolupracovat s dalšími členy Komise.

 

Pracovní skupina

Poznámky

garant

Ověřování výsledků (= kontroly = verifikace). K danému tématu byla již skupina ustavena. Její záběr bude rozšířen o celou agendu verifikace všech druhů výsledků. Nejde o to jak hodnotit vědecký obsah ale o proces kontrol shody parametrů výsledků s definicí dle Metodiky. K dané věci jsou k dispozici zprávy OK SHV z kontrol v letech 2008 a 2010. dr. Hábová
Hodnocení knih Navrhnout jak stávající binární hodnocení odborných monografií upravit, aby docházelo alespoň k přibližnému kvalitativnímu odlišení velice heterogenní kvality monografií. doc. Munich, dr. Baran, s OK SHV
Hodnocení článků Jrec (tedy Jneimp)

Hodnocení sborníků
Navrhnout jak stávající binární hodnocení článků upravit, aby docházelo alespoň k přibližnému kvalitativnímu odlišení velice heterogenní kvality jak vlastních článků tak i časopisů (dobré světové časopisy bez IF oproti článkům v časopisech vydávaných samotnou VO). doc. Munich s OK SHV a dr. Baran, prof. Psutka, prof. Rovná
Hodnocení Jimp Navrhnout vhodné úpravy stávajícího předpisu BODY=f(pořadí IF) s cílem eliminovat či oslabit jeho parciální nedostatky (např. umělé zvyšování IF díky journal self-citations, velké výkyvy IF mezi lety, vysoká citovanost přehledových časopisů, články v časopisech vydávaných samotnou VO, apod.). doc. Hozák, prof. Němeček, prof.Opatrný, doc. Munich, doc. Hocek, dr. Hábová
Hodnocení jiných než publikačních výsledků Navrhnout jak ověřovat a hodnotit výsledky, které mají jiný než publikační charakter. Nesprávně byly tyto výsledky dosud nazývány aplikovanými výsledky. Většina těchto výsledků je dnes hodnocena binárně, část z nich není ověřitelná přes externí autoritu. Hodnocení i financování by mělo odlišovat míru soukromé a veřejné prospěšnosti a použitelnosti. prof. Psutka
Výsledky H a V Tyto výsledky by měly být vyřazeny. Utajované zprávy není možno kontrolovat, u výsledků realizovaných poskytovatelem se jedná o práci na zakázku a odčerpávání prostředků. prof. Němeček
Problematika převodu výsledků hodnocení na institucionální prostředky Tuto problematiku řeší v Metodice 2010 kapitola číslo 5, která konkretizuje obecná pravidla daná zákonem 130/2001. V předchozích letech to Metodiky neřešily. Metodika 2012 musí tuto problematiku nově popsat ve světle přechodu na různé metody alokace prostředků mezi oborovými skupinami, obory a v rámci oborů. doc. Munich, dr. Baran
Problematika určení výzkumných organizací s nárokem na institucionální financování. Problém iniciovaný zájmem nových institucí stát se výzkumnou organizací s nárokem na institucionální podporu. To otevřelo také diskusi o již existujících institucích se statutem VO s nárokem na institucionální podporu. Výsledkem by měla být pravidla pro zařazování a ex post vyřazování. Nepůjde o to řešit definici VO z pohledu antimonopolního úřadu.
Sem spadá i určení případné hranice velikosti VO (objem bodů či výsledků), aby vůbec mohlo být uvažováno o jejím zařazení (antifragmentační, integrační stimul).
prof. Opatrný
Rozdělení na oborové skupiny a obory Rozdělení na oborové skupiny (10) zavedla Metodika 2010. První otázka stojí zda se tohoto rozdělení držet nebo ho modifikovat. Otázka druhá je oborové dělení uvnitř skupin. prof. Němeček a
předsedové OKII. Diskuse k úpravám dlouhodobého výhledu přípravy metodiky 2013 ve smyslu usneseni Rady k bodu C2 z 259. zasedání Rady

Komise prodiskutovala závěry z 259. zasedání Rady k materiálu, který Radě předložila s tím, aby tento materiál upřesnila vzhledem k požadavkům Rady, resp. jejího usnesení.
Diskuse:
- dr. Baran opakovaně upozornil na skutečnost, že stávající metodika hodnocení a financování VO, tak jak na to upozorňuje např. předběžná zpráva Mezinárodního auditu VaVaI v ČR, používá při převodu bodů za výsledky na finanční vyjádření pouze jeden koeficient. Při diskuzi o změně stávajícího systému, popř. oborových metodik, je tedy zapotřebí minimálně alespoň tento nedostatek odstranit, a to dalšími koeficienty (nebo jiným způsobem) tak, aby byl respektován rozdílný režim financování výzkumných organizací.
Dále opakovaně zdůraznil, že institucionální financování nemůže být založeno na součtu pomyslných finančních prostředků, které získávají vědečtí pracovníci za dosažené výsledky, neboť prostý součet onoho pomyslného finančního vyjádření za všechny výsledky, které v instituci vytváří její zaměstnanci-vědečtí pracovníci, se nemůže relevantně vztahovat k nákladům na provoz a rozvoj žádné z výzkumných organizací.

Závěry:
a) K otázce „vzniku nezávislé instituce“ hodnotící výzkum bude nutné zpracovat studii RIA, Komise zváží i jiné varianty řešení, např. že by tuto gesci převzal Český statistický úřad.
b) K otázce „nově vzniklých institucí z prostředků OP“ a způsobu zajištění přenosu bodového hodnocení s přechodem pracovníků do těchto institucí Komise konstatuje, že po dobu 5-ti let tyto organizace v rámci schválených projektů mají financování zajištěné. Za toto období postupně vykáží výsledky v RIV, takže pro další období mohou již být hodnoceny jako ostatní organizace.
c) K otázce „bonifikace za spolupráci s aplikační sférou“ Komise navrhuje, aby MPO vyčlenilo na tuto bonifikaci finanční prostředky ve výši x%, které by se dělily dle specifických kritérií. Doc. Munich bude kontaktovat MF s cílem ověřit, jak zamezit finančním únikům u subjektů, které budou formálně vykazovat účelovou či fiktivní spolupráci, na případné zaměření kontroly finančních úřadů a dále bude konzultovat způsob použití bonifikace v anglickém systému hodnocení HEFCE.
d) Komise prodiskutovala usnesení Rady k materiálu „Dlouhodobé principy hodnocení výsledků výzkumných organizací“ (bod C2 programu), které ukládá využít při jeho dopracování materiál „Jak hodnotit a financovat VO – návrh AV ČR“ s tím, že využití těchto připomínek bude předjednáno předsedou KHV s předkladatelem návrhu.
e) Komise pověřuje svého předsedu a místopředsedu, aby zapracovali do předloženého materiálu „Dlouhodobé …“ výsledky diskuse a zaslali výsledný materiál k diskusi peer-rollam členům Komise tak, aby materiál mohl být schválen na 35. zasedání Komise dne 10. 1. 2011.

III. Projekt oborové metodiky

Na pozvání předsedy Komise, se této části jednání účastnil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jan Koutský, Ph.D. a prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Diskuse:
- prof. Moravcová informovala o průběhu projektu „Auditu stavu výzkumu …“; dále upozornila, že jednokoeficientové hodnocení používané součastnou Metodikou není principielně správné a že nezohledňuje oborové náročnosti;
- dr. Baran vznesl dotaz, co vlastně by měl řešit tento projekt – zda pouze oborové metodiky, tj. bodování dle oborů, nebo změnu celého systému financování VaVaI v širších souvislostech;
- předseda navrhl projekt omezit pouze na stanovení způsobu hodnocení VO a na navržení systému institucionální podpory, tzn. vč. jejího rozdělování;
- doc. Munich upozornil, že je nutno odlišovat metodiku hodnocení od metodiky financování, které na sebe ovšem musí navazovat. Dále konstatoval, že „RAE“ ani nové „REF“ z anglického systému nelze na 100% zkopírovat do českého prostředí;
- Ing. Koucký vysvětlil, jak bude probíhat zadání projektu, kloní se spíše k širšímu pojetí projektu než jen jeho zúžení na oborové metodiky, tj. zahrnout i problematiku financování, dále upozornil na udržitelnost projektu, která je nezbytná vzhledem k financování z fondů EU;
- prof. Opatrný vyzval členy komise k předložení jejich návrhů jako podkladů pro zadání tohoto projektu;
- doc. Hocek poukázal na nutnost spojit hodnocení výsledků s hodnocením instituce;

Závěr:
Komise přijala následující zásady pro tvorbu oborových metodik a pro použití zásad při přípravě Metodiky 2012 a 2013:
a) oborové metodiky budou zohledňovat váhu výsledků nikoliv finanční prostředky pro jejich přerozdělení;
b) pro jednotlivé obory budou navrženy takové druhy výsledků, které jsou pro tyto obory stěžejní a jsou tedy nezbytné pro jejich hodnocení, na druhé straně budou navrženy druhy výsledků, které nebudou zahrnuty do hodnocení těchto oborů, tato sestava hodnocených a nehodnocených druhů výsledků musí splňovat motivační prvek pro jednotlivé skupiny oborů;
c) Komise požádá sekretariát Rady o zajištění analýzy RIA k založení nezávislého hodnotící instituce na základě materiálů, které Komise zpracuje a sekretariátu předá;
d) Komise ukládá svým členům zahájit e-mail diskusi s cílem definovat náplň projektu „oborových metodik“ (podklady pro zadání projektu) a v termínu do 10. 1. 2011 předložit zadávací teze pro tento projekt na jednání Komise, zároveň ukládá svým členům zaslat návrhy na členy týmu, který by celý projekt řešil;
e) Komise se shodla, že projekt oborových metodik by měl navrhnout způsob hodnocení a způsob institucionálního financování VO, proto je v rámci projektu nutné mimo jiné definovat:
o výzkumné organizace (VO);
o skupiny oborů;
o excelenci ve VaVaI, tj. kritéria a jejich parametry pro jednotlivé obory.

ad 6) Různé
Byla otevřena diskuse ohledně délky termínů pro plnění úkolů zadaných Radou komisi.
Závěr: Komise žádá Radu a její předsednictvo, aby termíny stanovené Radou pro plnění jejích jednotlivých úkolů byly úměrné významu a rozsahu těchto zadávaných úkolů.

ad 7) Závěr jednání
Komise se shodla, že příští jednání se bude konat dne 10. 1. 2010 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.


Zapsal: Ing. Matějka Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

V Praze dne 7. 12. 2010

Sdílejte na: