ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (RVVI) PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY (OK SHV)

Jednání se konalo dne 30.8.2010 v zasedací místnosti CERGE-EI v Praze.

Přítomni: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, CSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Omluveni: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Program zasedání:
1. Vzájemné seznámení členů nově jmenované OK SHV
2. Pověření zapisovatelem
3. Volba místopředsedy komise
4. Schválení kontroly výsledků hodnocení a diskuse
5. Informace předsedy
6. Příprava rámcového plánu činnosti komise, určení termínů
7. Různé

Jednání zahájil a všechny uvítal předseda doc. Münich, Ph.D. a seznámil s programem zasedání.

Ad 1)
Jednotliví členové se vzájemně představili.

Ad 2)
Zpracováním zápisu byla pověřena dr. Dosoudilová.

Ad 3)
Po informaci, že je vhodné, aby místopředsedou byl zástupce oboru kontrastního k oboru předsedy, byl zvolen doc. Machula (8 pro, 0 proti, zdržel se 1). Zároveň byl požádán o spolupráci při zpracování zápisu.

Ad 4)
Rozvinula se diskuse nad zveřejněnou tabulkou kontroly, jak ji provedli a nahlásili členové komise předsedovi.

Závěr: proběhlo hlasování, zda členové souhlasí, aby zpracovaný materiál (tabulky) s návrhy k vyřazení byl zaslán sekretariátu Rady. Výsledek: 8 z přítomných členů bylo pro, 1 proti.

Ad 5)
Informace o:
- sledování programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (předkládaných podle zákona 130/2002 Sb. poskytovateli Radě ke stanovisku).
- Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů; předseda sdělil, že existuje shoda v názoru na nutnost změnit kriteria v metodice hodnocení, vzájemně budou shromažďována doporučení a zpracovávána.
- Radě pro výzkum, vývoj a inovace-předseda je z titulu své funkce stálým hostem Rady a bude členy komise o věcech informovat; upozornil, že jednací řád odborné komise určuje, že účastníci jednání jsou vázáni mlčenlivostí o obsahu materiálů pro jednání i o průběhu jednání. Statut a jednací řád jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz, menu Rada – poradní orgány. Navrhl, že je možné připomínkovat tento fakt a žádat Radu o změnu v tomto ohledu.
- projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR (dále jen VaVaI), který je řešen z peněz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a EU. Má zhodnotit, jak v ČR systém VaVaI funguje, jaké jsou finanční toky a jejich rozdělování, mapuje zdroj příjmů, mezinárodní spolupráci apod. Auditem je pověřeno konsorcium pod vedením f.Technopolis.
- Dlouhodobých základních směrech výzkumu a jejich zpracovávání; dnes platí Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2011.
- TAČR – jedná se o agenturu, která má realizovat účelové financování aplikovaného VaV včetně oblasti společenskovědní v připravovaném programu Omega.

Ad 6)
Předseda navrhl rámcový plán práce OK, který musí příště dokončit a schválit:
• jednání pořádat cca jednou za 2 měsíce, průběžně pracovat prostřednictvím mailové korespondence,
• plnit zadané úkoly Radou,
• trvale se zabývat problematikou hodnocení a metodiky, postulovat vhodnější kriteria,
• věnovat se tvorbě priorit VaVaI v oblasti společenských a humanitních věd – podle zadání Radou; problém je, že poskytovatelé nejsou schopni formulovat své požadavky,
• koncepční doporučení pro RVVI jakožto výsledky práce komise.

Termín příštích zasedání: do konce r. 2010 se sejít ještě dvakrát. Nejbližší zasedání proběhne cca v polovině října, ve 14.30 hod., přesný termín bude sdělen, místo – CERGE-EI.

Ad7)
Možnost členů sepsat připomínky ke stávající Metodice a případně otevřít rozhodnutí vlády o platnosti stávající Metodiky do r. 2011.

Zapsala: M. Dosoudilová a T. Machula
Ověřil: D. Münich

Sdílejte na: