Změny týkající se předávaných údajů v roce 2011 oproti roku 2010

Pro rok 2011 byly pouze upraveny kalendářní údaje, pro oblast RIV byly upřesněny některé texty, které vyplynuly z nejčastějších dotazů a dále byly doplněny příklady vyplnění některých polí vybraných druhů výsledků.

Od roku 2011 bude předkladatelům umožněno též odstranění výsledků zařazených do RIV v předcházejících letech předáním zvláštní dodávky dat. Informace k této dodávce dat budou zveřejněny v únoru 2011.
Dodávky dat (soubory ve stanoveném formátu) zasílají poskytovatelé pouze v elektronické podobě výhradně na adresu „aplikace.rvv(et)vlada.cz“ .

CEA – Centrální evidence aktivit
V roce 2011 se nemění struktura údajů.

CEP – Centrální evidence projektů
V roce 2011 se nemění struktura datových prvků. V poli P30 - Druh soutěže byly kódy rozšířeny o kód VL= projekt schvalovaný vládou ČR (u programu velkých infrastruktur pro VaVaI).

CEZ – Centrální evidence výzkumných záměrů
V roce 2011 se nemění struktura údajů.

RIV – Rejstřík informací o výsledcích
Oproti roku 2010 dochází k těmto změnám:
1. V roce 2011 se nemění struktura datových prvků.

2. V roce 2011 budou přijímány jen dodávky dat ve struktuře platné pro aktuální rok sběru dat tj. pro rok sběru 2011 ve struktuře RIV11. Dodávky dat ve struktuře RIV10 a starší přijímány nebudou.

3. Oprava údajů o již předaných výsledcích do RIV v dřívějších letech je možná formou odstranění těchto výsledků z IS VaVaI a jejich dodání s opravenými údaji v platné struktuře roku sběru dat RIV11.

4. Od roku 2011 bude předkladateli umožněno odstranění výsledků zařazených do RIV v předcházejících letech předáním zvláštní dodávky dat (veškeré informace k této dodávce dat budou zveřejněny na www.vyzkum.cz v únoru 2011.

5. Lhůta pro předání údajů do IS VaVaI – RIV je pro rok sběru 2011 stanovena pro poskytovatele do 30. 5. 2011 pro výsledky výzkumných organizací a do 7. 9. 2011 pro výsledky ukončených projektů.

6. Údaje o výsledku s právní ochranou předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.

7. U patentu nebo vzoru je povinné uvedení všech vlastníků patentu nebo vzoru.

8. Je rozšířen číselník „Typ zdroje financování“ o kód I = institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (pole N01).

9. V poli R27 - Kód ISBN je možné uvádět i kód ISMN

10. Nevyplňuji se pole: RX1 - Uplatnění výsledku – kód, RX9 - Rok předpokládaného uplatnění výsledku, RN7 - Název výsledku v českém jazyce, RN8 - Popis výsledku v českém jazyce, R52 - Datum registrace přihlášky patentu nebo vzoru.

11. Je zrušen kód F = patent je evidován World Intellectual Property Organization (WIPO) v číselníku „Kategorie patentu nebo vzoru podle území jeho ochrany“ (pole RX2).

12. Jsou vysvětleny základní pojmy, zejména definice domácího autora a garanta výsledku.

13. Je doplněno upřesnění k vykazování výsledků aplikovaného výzkumu.

14. Pole R38 – povinnost vyplnění je rozšířena na všechny výsledky aplikovaného výzkumu.

15. Je upřesněno předávání výsledků druhu „P“ – patent, „B“-odborná kniha, „C“-kapitola v odborné knize, „J“ – článek v odborném periodiku a „D“ – článek ve sborníku.

VES – Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji
V roce 2011 se nemění struktura údajů.

Sdílejte na: