Zápis z 40. jednání KHV

Zápis z 40. jednání Komise, konaného dne 6. 6. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Josef Psutka, CSc. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.
Z jednání byla omluvena PhDr. Martina Hábová a doc. Ing. Michal Hocek, CSc.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 30. 5. 2011 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení
2. Informace o projektu IPN
3. Termíny zasedání KHV v 2. pololetí roku 2011
4. Informace z 265. zasedání Rady
5. Metodika 2012
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání Komise byl jednomyslně odsouhlasen.

ad 2) Informace o projektu IPN (MŠMT)
Informaci k zahájení projektu IPN přednesla prof. Moravcová, která informovala Komisi o plánu zahájení prací na projektu od září 2011. Dále prof. Moravcová požádala členy Komise o spolupráci v rámci plánovaných odborných konzultací a oponentního řízení. Na závěr požádala členy Komise o jejich stanovisko, zda návrh projektu, který v předstihu poskytla všem členům komise, z hlediska jeho určení a zaměření koresponduje s představou Komise o budoucím oborovém hodnocení výsledků výzkumných aktivit.

Diskuze:
Průběh diskuze byl zaměřen na možný přínos výstupů projektu IPN a jejich využití pro vlastní Metodiku hodnocení (oborové hodnocení) a pro Metodiku přerozdělování institucionálních finančních prostředků na rozvoj výzkumných organizací.
Dále byla diskutována možnost variantního přizpůsobení zaměření projektu IPN, na základě průběžných výstupů.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci o projektu IPN na vědomí.

ad 3) Termíny zasedání KHV v 2. pololetí roku 2011
Komisi byl předložen návrh dalších termínů jejího zasedání v druhé polovině roku 2011.

Usnesení:
Komise schválila následující termíny svých zasedání:
1. 41. zasedání 05.09.2011
2. 42. zasedání 03.10.2011
3. 43. zasedání 07.11.2011
4. 44. zasedání 12.12,2011

Dále se Komise usnesla na mimořádném monotématickém zasedání dne 13.06.2011.
Výše uvedená jednání se budou konat od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

ad 4) Informace z 265. zasedání Rady
Informaci ze zasedání Rady přednesl prof. Opatrný, který informoval o usnesení Rady k principům tvorby Metodiky 2012. Tuto informaci dále doplnil předseda.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci o 265. jednání Rady na vědomí.

ad 5) Metodika 2012
Problematiku uvedl předseda, který upozornil, že je nutno do středy dne 15. června 2011 předložit konečný návrh znění Metodiky 2012. Upozornil, že je nutno předložit nejen text vlastní Metodiky 2012, ale je nutno vypracovat i podrobnější předkládací zprávu, která odůvodní navržené změny v předkládané Metodice.

Usnesení:
1. Komise se po diskusi rozhodla, že z hlediska nezávislosti hodnocení odborných knih a z hlediska technického zabezpečení požádá o spolupráci NK ČR. Návrh na požadovanou formu spolupráce předloží dr. Baran (v případě souhlasného stanoviska NK ČR). Jednáním s NK ČR zprostředkuje tajemník komise.
2. tajemník zašle členům komise rozdělení publikačních výsledků z Hodnocení 2010 dle jednotlivých skupin oborů a dle jednotlivých druhů výsledků.
Vzhledem k provedení značného počtu výpočtů pro modelaci křivky pro výpočet bodové hodnoty výsledku Jimp a vzhledem k již dříve proběhlým diskuzím Komise upřesnila své rozhodnutí pro hodnocení tohoto druhu výsledku.
3. Komise rozhodla, že hodnocení Jimp bude dle křivky, která bude preferovat periodika s normovaným pořadím začínajícím od 1/3 hodnot vůči mediánu;
4. Komise rozhodla, že u hodnocení pomocí impaktfaktoru databáze SCOPUS s označením SNIP bude použita stejná křivka jako pro hodnocení Jimp; 
5. Komise rozhodla, že vzhledem k nedostatku relevantních podkladů nebude pro Metodiku 2012 navrhovat pro hodnocení žádnou další databázi týkající se periodik;
6. Komise doporučuje využívat pouze databáze, které jsou výběrové, nikoliv databáze pouze evidující různé výsledky.
7. Komise bude postupovat při finalizaci návrhu textu Metodiky 2012 pro hodnocení a ověřitelnost aplikovaných výsledků na základě schválených závěrů 265. Rady a ve spolupráci se sekretariátem Rady navrhne rozšíření údajů předávaných do IS VaVaI.

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že jednání Komise se týkalo materiálů pro přípravu Metodiky 2012, nejsou záznam (návrhy) z průběhu jednání Komise určeny k zveřejnění v souladu s čl. 4, bodu 8. Statutu a s čl. 4, bodem 5 Jednacího řádu Komise.

ad 6) Různé
V této části programu nebyly projednávány žádné body.

ad 7) Závěr
Příští mimořádné 41. monotématické jednání Komise ke znění Metodiky 2012 se bude konat dne 13. 06. 2011 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

Zapsal: Ing. Matějka, Ing. Pecen
V Praze dne 7. 6. 2011
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: