ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (RVVI) PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY (OK SHV)


Jednání se konalo dne 13. 12. 2010 v zasedací místnosti CERGE-EI v Praze.

Přítomni:
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, CSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Omluveni: doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Program:

1) Schválení zápisu z minulé schůze

2) Určení zapisovatele

3) Informace předsedy z KHV a RVVI, případně dalších členů

4) Příprava Metodiky 2012

5) Různé

1) Schválení zápisu z minulé schůze
Zápis schválen. Předběžné schválení verze pro Radu proběhlo již dříve per rollam.

2) Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl určen prof. Sirovátka, kontrolu zápisu provede PhDr. Dosoudilová a doc. Münich

3) Informace: předsedy z KHV a RVVI
• Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) byl předložen návrh na změnu statutu komise.
• Připomínky k návrhům OK SHV – Radou bylo doporučeno využít je v práci OK SHV.
• RVVI schválila principy a harmonogram přípravy Metodiky 2012.
• Přijetí dlouhodobých principů hodnocení a financování bylo odloženo pro hledání konsensuálního návrhu s AV ČR.
• Vypořádání připomínek OK SHV k plánované výši rozpočtu programu TA ČR Omega – nebyly přijaty.
• Projekt auditu hodnocení VaV běží dále a je snaha o komunikaci s procesy v KHV a Radě.
• Náměstek MŠMT pro vysoké školy Ing.Koutský přednesl na KHV nástin možného administrativně institucionálního fungování projektu přípravy oborových metodik hodnocení VaV. KHV byla vyzvána k vyjádření představ o zaměření a fungování projektu a složení projektového týmu.
• RVVI vyhlásila výběrové řízení na člena výzkumné rady TAČR.
• Návrh OK SHV na změnu statutu OK předložený OK SHV v 29.října 2010 bude na agendě jednání Rady až společně s dalšími návrhy, pokud budou předloženy. Proto musí členové OK SHV stále brát v potaz jednací řád, který článkem 3 v odstavci 8 zavazuje členy OK mlčenlivostí o obsahu materiálů pro jednání a o průběhu jednání OK.

4) Příprava Metodiky 2012
Komise podrobně diskutovala písemné návrhy zpracované pracovními skupinami a předložené garanty problémových okruhů. Doc.Münich připomněl, že finální verze návrhů musí doprovázet i písemné zdůvodnění pro komunikační fázi.

A) Verifikace výsledků (prof.Hajič, Mgr.Hájek)

B) hodnoceni B monografie (prof. Frömel, doc. Machula, prof. Tureček, prof. Nový):

C) Neimpaktované časopisy (doc. Průša, prof. Sirovátka)

D) sborníky (prof. Gabrielová, prof. Nový)

E) Impaktované časopisy (prof .Blatný, prof.Frömel, doc. Münich)

F) Hodnocení nepublikačních výsledků (prof. Hajič)

G) Oborové dělení a oborová specifika (prof.Tureček, prof. Blatný, doc. Münich)
Usnesení: Na základě diskusí pracovní skupiny pod vedením garantů rozpracují pokročilé verze písemných materiálů k předložení alespoň 4 dny před příštím jednáním. Materiály by již měly mít sekci-přílohu obsahující opodstatnění návrhů.

5) Různé
Termín příští schůze v druhé polovině ledna 2011 zkoordinuje místopředseda pomocí nástroje Doodle a termín vyhlásí předseda.

Zapsal: prof. Tomáš Sirovátka
Ověřili: doc. Daniel Münich, PhDr. Milena DosoudilováSdílejte na: