Usnesení k jednotlivým bodům programu 261. zasedání

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 261. zasedání s tím, že byly předřazeny body B) a C) před body A) a zápis z 260. zasedání Rady. Současně byl předřazen bod B7 před bod B6.

2. Zápis z 260. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 260. zasedání.

I. Body pro informaci a k projednání

A) PRO INFORMACI

1. Usnesení vlády
a) ze dne 14. 12. 2010 č. 908 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2011 a o Přehledu námětu pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2011
b) ze dne 5. ledna 2011 č. 13 ke skupině grantových projektů Grantové agentury České republiky Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
c) ze dne 19. 1. 2011 č. 46 k Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010
d) ze dne 19. 1. 2011 č. 52 k Návrhu programu zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství "KUS"
e) ze dne 19. 1. 2011 č. 54 k Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“
f) ze dne 19. 1. 2011 č. 55 k Programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“
g) ze dne 19. 1. 2011 č. 56 k Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“

2. Zápisy z jednání předsednictva mezi 260. a 261. zasedáním Rady

3. Výstupy z veřejné zakázky Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci NP VaVaI

4. Výroční zprávy zmocněnce vlády pro evropský výzkum za roky 2009 a 2010

5. Interpelace poslance Ohlídala na premiéra Nečase ohledně GA ČR v PS ČR

6. Zápisy z jednání
a) OK ŽP dne 2. 11. 2010
b) OK ŽP dne 25. 11. 2010
c) OK NŽP dne 25. 11. 2010
d) OK SHV dne 13. 12. 2010
e) OK NŽP dne 11. 1. 2011

7. Závěry INOVACE 2010

8. Provozní rozpočet center OP VaVpI

9. Zpráva MO o plnění Koncepce obranného aplikovaného výzkumu

10. Zpráva MV o plnění Meziresortní koncepce bezpečnostního VaV ČR do roku 2015

11. Statuty a jednací řády poradních orgánů Rady

Usnesení:
Rada bere na vědomí body 1 – 11 určené pro informaci.


B) K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

B0. Revokace usnesení Rady
a) Revokace usnesení k bodu B2 z 259. zasedání Rady - Kontroly výsledků IS VaVaI
a1. Návrh revokace prof. Pospíšila
a2. Stanovisko zpravodaje Rady

Usnesení:
Rada
1. revokuje své usnesení k bodu B2 z 259. zasedání tím, že nebude snižovat podporu podle §14, zákona č. 130/2002 Sb. u důvodu č. 1 v případech, kdy byl záznam o výsledku předán pod číslem přihlášky vynálezu vedeného v databázi ÚPV;
2. ukládá zpravodaji Ing. Aimovi, pracovní skupině pro rozpočet a sekretariátu Rady promítnout usnesení podle bodu 1 do prvního návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na r. 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014.

b) Revokace usnesení k bodu C5 z 259. zasedání Rady – Stav financování a udržitelnosti OP VaVpI k 5. 11. 2010
b1. Návrh revokace prof. Hobzy
b2. Stanovisko zpravodajů Rady

Usnesení:
Rada
- revokuje své usnesení k bodu C5 z 259. zasedání Rady se změnou dle jednání Rady, kde se v bodě 6. stanoviska Rady vypouští text „…a prostředky, které budou získány tím, že schválené služby, zařízení a stavby budou realizovány za nižší cenu, byly použity na financování OP VaVpI jako celku.“ V následující větě se text upravuje na: „…, že případné ušetřené prostředky…“.

B7. Přehled důvodů snížení a navrženého procentního snížení prostředků ve 3. etapě hodnocení 2010

Usnesení:
Rada
1. souhlasí s uplatněním výše krácení podpory dle předloženého materiálu s tím, že u bodů 19. a 20. bude uvedeno „s výjimkou Jimp“;
2. ukládá zpravodaji Ing. K. Aimovi ve spolupráci se sekretariátem promítnout schválené opatření do návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na r. 2012 s výhledem na roky 2013 a 2014.

B6. Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2010
a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného z 25. 1. 2011, 23:58 hod.

Usnesení:
Rada
1. schvaluje konečné výsledky hodnocení 2010;
2. ukládá použít schválený materiál při návrhu státního rozpočtu v souladu s ustanovením § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. a podle čl. II. zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.;
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit konečné výsledky hodnocení 2010 na webových stránkách Rady.

B1. První návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014

Usnesení:
Rada:
1. schvaluje první návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014;
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat první návrh výdajů poskytovatelům s žádostí o předání jejich návrhů do 16. 2. 2011.

B2. Doupravené dlouhodobé principy hodnocení (dle usnesení 259/C2)

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí stav příprav dlouhodobých principů hodnocení;
2. ukládá zpravodaji v součinnosti s KHV a sekretariátem připravit návrh akutních úprav „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 - 2011)“ pro hodnocení, které proběhne v roce 2011, a předložit tento návrh ke schválení Radě na jejím 262. zasedání;
3. ukládá zpravodaji v součinnosti s KHV a sekretariátem předložit „Dlouhodobé principy hodnocení výsledků výzkumných organizací“ na 263. zasedání Rady.

B3. Volby kandidáta na 12. člena VR TA ČR

Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek tajného hlasování o návrzích kandidátů na 12. člena Výzkumné rady TA ČR, na jehož základě je navržen na 1. místě doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., a na 2. místě prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (jako jeho náhradník);
2. ukládá sekretariátu zpracovat materiál pro vládu podle výsledků voleb;
3. ukládá sekretariátu rozeslat návrh do meziresortního připomínkového řízení.

B4. Postup pro posuzování VO
a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného z 26. 1. 2011, 0:48 hod.

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Postup při posuzování výzkumných organizací se změnou dle jednání Rady u kritéria č. 2 bodu 3.2.1 „přičemž za posledních 5 let musí bodová hodnota zařazených výsledků dosahovat alespoň 1500 bodů";
2. ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretariátem Rady realizovat posouzení podle Postupu.

B5. Souhrnné vyhodnocení ukončených programů VaV v roce 2009

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009;
2. ukládá 1. místopředsedkyni zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení pro jednání vlády.

C) K PROJEDNÁNÍ - bez rozpravy

C1. Plány práce poradních orgánů Rady

Usnesení:
Rada schvaluje plány práce poradních orgánů Rady.

C2. Vyřazení Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s., ze seznamu výzkumných organizací

Usnesení:
Rada
1. schvaluje vyřazení Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s., ze seznamu výzkumných organizací, kterým může být poskytnuta institucionální podpora podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.;
2. ukládá sekretáři Rady, aby svým dopisem informoval o této skutečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

C3. Nominace členů Rady do pracovních skupin pro výběr členů hodnotících panelů GA ČR

Usnesení:
Rada schvaluje jako zástupce Rady do pracovních skupin GA ČR:
do skupiny pro technické vědy prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.;
do skupiny pro vědy o neživé přírodě prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr.;
do skupiny pro lékařské vědy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.;
do skupiny pro společenské a humanitní vědy doc. RNDr. Karla Olivu, Dr.;
do skupiny pro zemědělské a biologicko-environmentální vědy prof. Rudolfa Haňku, Ph.D.

Sdílejte na: