Usnesení k jednotlivým bodům programu 262. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. února 2011

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 262. zasedání.

B) K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

B1) SR VaVaI 2012 – 2014
a) Návrh výdajů SR VaVaI 2012-2014 rozeslaný poskytovatelům 31. 1. 2011
b) Snížení podpory v návrhu SR VaVaI 2012
c) Harmonogram jednání se zástupci rozpočtových kapitol
d) Návrhy výdajů na SR VaVaI 2012-14 od poskytovatelů k 16.2. 2011
e) Mandát zástupců Rady k jednání o návrhu SR VaVaI
f) Pozměňovací návrh prof. Hampla z 23. 2. 2011, 00,53 hodin
g) Pozměňovací návrh prof. Opatrného z 23. 2. 2011, 01,25 hodin
h) Pozměňovací návrh doc. Olivy z 23. 2. 2011, 11,19 hodin

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí první návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014 rozeslaný dne 31. 1. 2011 poskytovatelům;

2. bere na vědomí návrhy výdajů na SR VaVaI 2012-14 od poskytovatelů k 16. 2. 2011 a ukládá sekretariátu Rady jejich zapracování do zápisů k jednání o rozpočtu;

3. schvaluje návrh Harmonogramu;

4. ukládá sekretariátu Rady rozeslat Harmonogram příslušným poskytovatelům;

5. schvaluje přepočet snížení podpory podle předloženého materiálu 262/B1-b;

6. ukládá sekretariátu zapracovat do dalšího návrhu výdajů státního rozpočtu celkovou hodnotu snížení podpory ve výši 181 400 tis. Kč v členění podle předloženého materiálu 262/B1-b;

7. schvaluje Mandát zástupců Rady k jednání o návrhu SR VaVaI s jednotlivými poskytovateli ve znění pozměňovacího návrhu doc. Olivy, včetně usnesení k navrženým změnám:

7.1. Rada souhlasí s návrhem AV ČR na zvýšení výdajů v r. 2012 o 35 000 tis. Kč a ukládá zástupcům Rady při jednání se správci rozpočtových kapitol s předloženým návrhem souhlasit.

7.2. Rada souhlasí s návrhem MK na zvýšení výdajů v r. 2012 o 206 tis. Kč a ukládá zástupcům Rady při jednání se správci rozpočtových kapitol s předloženým návrhem souhlasit.

7.3. Rada souhlasí s návrhem MPO na snížení výdajů v r. 2012 o 401 182 tis. Kč a ukládá zástupcům Rady při jednání se správci rozpočtových kapitol s předloženým návrhem souhlasit.

7.4. Rada souhlasí s návrhem MŠMT na zvýšení institucionálních výdajů v r. 2012 o 24 047 tis. Kč a na snížení účelových výdajů o stejnou částku, tj. o 24 047 tis. Kč. Rada ukládá zástupcům Rady při jednání se správci rozpočtových kapitol s předloženým návrhem souhlasit.

7.5. Rada nesouhlasí s návrhem MZ na zvýšení výdajů v r. 2012 o 34 130 tis. Kč vzhledem k tomu, že překračuje platný střednědobý výhled; na stejném principu by bylo nutné zvýšit výdaje ostatních kapitol, což překračuje disponibilní zdroje státního rozpočtu. Rada ukládá svým zástupcům při jednání se správci rozpočtových kapitol s předloženým návrhem nesouhlasit.

7.6. Rada nesouhlasí s návrhem MZe na zvýšení institucionálních výdajů v r. 2012 o 9 169 tis. Kč vzhledem k tomu, že snížení podpory (v daném případě o 9 604 tis. Kč) je výsledkem uplatnění § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002, které musí být stejné pro všechny poskytovatele. S ostatními změnami institucionálních výdajů MZe a se snížením účelových výdajů o 35 998 tis. Kč (které je dáno tím, že nebudou vyhlášeny na přecházející programy další kola veřejných soutěží) Rada souhlasí. Rada ukládá svým zástupcům při jednání se správci rozpočtových kapitol s předloženým návrhem nesouhlasit a navrhnout celkové výdaje o 9 604 tis. Kč nižší než je návrh MZe s tím, že konečný návrh výdajů bude (stejně jako u ostatních poskytovatelů) ještě upraven podle materiálu262/B1-b (tj. v případě MZe navýšen o 2 754 tis. Kč).

7.7. Rada souhlasí s návrhem na vyčlenění výdajů NBÚ ve výši 14 057 tis. Kč v r. 2012 a v r. 2013.

7.8. Rada souhlasí pro r. 2012 s návrhy na zvýšení účelových výdajů GA ČR o 113 194 tis. Kč na „Centra excelence“, na zvýšení účelových výdajů TA ČR o 75 462 tis. Kč na „Centra kompetence“, na zvýšení institucionálních výdajů na rozvoj výzkumných organizací o 94 328 tis. Kč (z toho AV ČR o 30 251 tis. Kč, MK o 840 tis. Kč, MO o 908 tis. Kč, MPO o 1 739 tis. Kč, MŠMT o 53 487 tis. Kč, MV o 642 tis. Kč, MZ o 4 681 tis. Kč a MZe o 1 780 tis. Kč) a na zvýšení výdajů na specifický výzkum na vysokých školách o 94 328 tis. Kč a ukládá zástupcům Rady při jednání se správci rozpočtových kapitol s nimi tento návrh projednat.

7.9. Rada souhlasí s návrhem na zachování celkových výdajů na r. 2013 a r. 2014 na úrovni r. 2012 tj. ve výši 25 918 mil. Kč (zvýšení oproti návrhu z 28. ledna 2011 o 540 mil. Kč/r).

7.10. Rada návazně na schválené změny v r. 2012 souhlasí s návrhem na změny výdajů na r. 2013 oproti návrhu Rady z 28. ledna 2011 v kapitolách AV ČR: + 35 000 tis. Kč, MK: + 206 tis. Kč, MPO: – 251 182 tis. Kč, MZe: - 20 627 tis. Kč, NBÚ: + 14 057 tis. Kč a dále podle materiálu 262/B1-b „Snížení podpory v návrhu SR VaVaI 2012“ +10 605 tis. Kč (celkem: -211 941 tis. Kč).

7.11. „Rada návazně na schválené změny v r. 2012 a v r. 2013 souhlasí s návrhem na změny výdajů na r. 2014 oproti návrhu Rady z 28. ledna 2011 v kapitolách AV ČR: + 35 000 tis. Kč, MK: + 206 tis. Kč, MPO: – 251 182 tis. Kč, MZe: - 33 442 tis. Kč, NBÚ: + 14 057 tis. Kč a dále podle materiálu 262/B1-b „Snížení podpory v návrhu SR VaVaI 2012“ +10 605 tis. Kč (celkem: -224 756 tis. Kč).“

7.12. Rada návazně na schválené změny v r. 2012 souhlasí s návrhy na zvýšení účelových výdajů GA ČR o 225 520 tis. Kč na „Centra excelence“, na zvýšení účelových výdajů TA ČR o 150 346 tis. Kč na „Centra kompetence“, na zvýšení institucionálních výdajů na rozvoj výzkumných organizací o 187 932 tis. Kč (z toho AV ČR o 60 269 tis. Kč, MK o 1 673 tis. Kč, MO o 1 810 tis. Kč, MPO o 3 466 tis. Kč, MŠMT o 106 563 tis. Kč, MV o 1 278 tis. Kč, MZ o 9 326 tis. Kč a MZe o 3 547 tis. Kč) a na zvýšení výdajů na specifický výzkum na vysokých školách o 187 933 tis. Kč ve výdajích na r. 2013.
Rada vzhledem k celkové výši prostředků a závazků z předcházejících let nesouhlasí s dalšími návrhy na zvýšení výdajů na r. 2013 předloženými jednotlivými poskytovateli a ukládá zástupcům Rady při jednání se správci rozpočtových kapitol s nimi tento návrh projednat s tím, že nemohou překročit navrženou celkovou výši výdajů v dané kapitole.

7.13. Rada návazně na schválené změny v r. 2012 a v r. 2013 souhlasí s návrhy na zvýšení účelových výdajů GA ČR o 305 819 tis. Kč na „Centra excelence“, na zvýšení účelových výdajů TA ČR o 76 455 tis. Kč na „Centra kompetence“, na zvýšení institucionálních výdajů na rozvoj výzkumných organizací o 191 136 tis. Kč (z toho AV ČR o 61 297 tis. Kč, MK o 1 702 tis. Kč, MO o 1 841 tis. Kč, MPO o 3 525 tis. Kč, MŠMT o 108 380 tis. Kč, MV o 1 300 tis. Kč, MZ o 9 485 tis. Kč a MZe o 3 607 tis. Kč) a na zvýšení výdajů na specifický výzkum na vysokých školách o 191 136 tis. Kč ve výdajích na r. 2014.
Rada vzhledem k celkové výši prostředků a závazků z předcházejících let nesouhlasí s dalšími návrhy na zvýšení výdajů na r. 2014 předloženými jednotlivými poskytovateli a ukládá zástupcům Rady při jednání se správci rozpočtových kapitol s nimi tento návrh projednat s tím, že nemohou překročit navrženou celkovou výši výdajů v dané kapitole.

B2) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2011 – návrh úprav
a) Návrh úpravy harmonogramu
Usnesení:
Rada
1. přerušuje projednávání předloženého materiálu;
2. ukládá zpravodaji ve spolupráci s KHV přepracovat předložený návrh tak, aby v souladu se zadáním navrhl pouze ty změny, které jsou skutečně nezbytné (opravy chyb a nejasnosti) a ostatní změny promítl do Metodiky 2012, a předložil přepracovaný návrh na 263. zasedání Rady;
3. ukládá zpravodaji ve spolupráci s KHV a sekretariátem zapracovat návrh změn harmonogramu v Metodice 2011 do přepracovaného návrhu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro rok 2011) předkládaného na 263. zasedání Rady.

B3) Koncepce IS VaVaI na období 2012 – 2015
a) Pozměňovací návrh prof. Haasze z 22. 2. 2011, 11,10 hodin
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál Koncepce IS VaVaI ve znění pozměňovacího návrhu prof. Haasze;
2. ukládá 1. místopředsedkyni zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení pro jednání vlády;
3. ukládá předsednictvu Rady ve spolupráci se zpravodajem vypořádat připomínky předložené v rámci meziresortního připomínkového řízení a následně materiál předložit vládě k projednání.

B4) Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného z 23. 2. 2011, 01,25 hodin
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve znění upraveného 2. bodu pozměňovacího návrhu prof. Opatrného;
2. ukládá 1. místopředsedkyni zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení pro jednání vlády;
3. ukládá předsednictvu Rady ve spolupráci se zpravodajem vypořádat připomínky předložené v rámci meziresortního připomínkového řízení a následně materiál předložit vládě k projednání.

B5) Změna Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Změna Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“;
2. ukládá sekretariátu rozeslat materiál dopisem 1. místopředsedkyně prof. Hronové do meziresortního připomínkového řízení.

C) K PROJEDNÁNÍ - bez rozpravy

C1) Statuty a jednací řády poradních orgánů Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje variantu B pro ustanovení čl. 4 odst. 5 statutů všech poradních orgánů Rady;
2. schvaluje navržené změny statutů a jednacích řádů poradních orgánů Rady ve smyslu usnesení v bodě 1.;
3. žádá předsedu Rady o podpis konečného znění statutů a jednacích řádů poradních orgánů Rady.

C2) Návrh na změnu jednacího řádu Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržené změny Jednacího řádu Rady;
2. žádá předsedu Rady o podpis konečného znění Jednacího řádu Rady.

C3) Souhrnné vyhodnocení ukončených programů VaVaI v roce 2009 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009 podle výsledku meziresortního připomínkového řízení;
2. žádá předsedu Rady, aby materiál předložil na jednání vlády.

C4) Návrh na jmenování člena VR TA ČR - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál Návrh na jmenování člena VR TA ČR podle výsledku meziresortního připomínkového řízení;
2. žádá předsedu Rady, aby materiál předložil na jednání vlády.

I. Body pro informaci

A) PRO INFORMACI

A1) Zápisy z jednání předsednictva mezi 261. a 262. zasedáním Rady
A2) Zápisy z jednání
a) OK ŽP dne 14. 12. 2010
b) OK ŽP dne 27. 1. 2011
c) BK dne 4. 2. 2011
A3) Usnesení 109. zasedání Pléna České konference rektorů, 17. – 18. 2. 2011
Usnesení:
Rada bere na vědomí body určené pro informaci.

2. Zápis z 261. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 261. zasedání s úpravou dle připomínky prof. Hampla.

Sdílejte na: