ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 8. 3. 2011 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Martin Matějka
Omluveni: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc.
Hosté: prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA (RVVI), Ing. Pavel Zácha, Ph.D. (Výpočetní a informační centrum ČVUT)

Program zasedání:
1. Úvod – kontrola zápisu
2. Připomínky ke koncepci informačního systému VaVaI na období 2012-15
3. Informace z jednání RVVI, konaného dne 25. 2. 2011
4. Diskuse k návrhu Metodiky na r. 2012
5. Různé

Ad 1)
Předseda uvítal členy komise i hosty a seznámil s programem zasedání. Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek.

Ad 2)
Proběhla diskuse k databázi RIV a filtraci dat a k tabulce č. 1 –Vyhodnocení plnění opatření koncepce IS VaVaI na období 2009-12, která byla předložena na 262. jednání RVV.

Usnesení: OK se shodla, že je potřeba odstranit závažné nedostatky, kterými jsou
• absence faktické kontroly dat v databázi, především duplicitních zápisů a z nich vyplývající vícečetné hodnocení,
• přiřazení zápisu skupinového zdroje jednomu autorskému týmu,
• akceptace opravených položek jako nových

OK navrhuje požadovat v databázi identifikaci výsledků podle UT ISI, ing. Matějka vysvětlil, že nelze tento údaj požadovat povinně, protože tento kód není veřejně přístupný, ale placený.

Upozorněno na povinnost poskytovatele provádět kontrolu, ale konstatováno, že tato povinnost není plněna. Ing. Matějka sdělil, že podle § 14 zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění je dovoleno poskytovatele sankcionovat.

Shrnuto, že odborné komise, každá ve své působnosti, budou opět provádět fyzické kontroly výsledků.
Kód DOI – vznesen požadavek, aby tento kód byl implementován do povinných identifikačních údajů.

Usnesení: požádán zpravodaj RVV prof. Pospíšil, aby tento požadavek postoupil na jednání Rady jakožto technické opatření do identifikátorů (od r. 2012).
K dotazu, zda lze opravit omylem špatně zadaný záznam sděleno, že se celý záznam musí smazat a založit nový.

Ad 3)
Podána informace, že na 262. jednání RVV byl materiál Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2011 – návrh úprav neschválen. Bylo uloženo zpravodaji ve spolupráci s KHV přepracovat předložený návrh tak, aby v souladu se zadáním navrhl pouze ty změny, které jsou skutečně nezbytné (opravy chyb a nejasnosti) a ostatní změny promítl do Metodiky 2012, a předložil přepracovaný návrh na 263. zasedání Rady; zároveň bylo uloženo zapracovat návrh změn harmonogramu v Metodice 2011.

Z uvedeného vyplynulo, že OK mohou uplatnit své zásadnější návrhy až pro Metodiku 2012.

Po diskusi byly předběžně formulovány požadavky a návrhy na podklady, které OK bude žádat od sekretariátu RVV, aby mohla provést kontrolu výsledků v letošním roce. Kontrolu lze opět provést pouze selektivně, nikoliv v úplnosti, i tak ale morální dopad a sankcionování mají velký význam pro omezení nahlášení neúplných či nepravdivých výsledků. Návrhy, v jakém třídění a rozsahu požaduje OK podklady budou definitivně stanoveny na dubnovém jednání OK, z dosavadních diskusí vyplynuly následující:

o obdržet seznamy ke kontrole s označením těch, které jsou formálně chybné nebo sporné
o u funkčních vzorků a prototypů bude uvedeno, za jaké podpory oponovaného projektu byl realizován a zda je výsledek patentován; vhodné by bylo, aby byl dáván odkaz na web, kde se fakta dají zjistit
o nutnost, aby byla v Metodice zařazena definice platnosti patentu a platnost doby pro jeho započtení do výsledků i určení, kolik autorů (početně) smí být uplatňováno

Dále OK žádá o brzké poskytnutí harmonogramu o průběhu kontrol, aby časově bylo možné úkol zvládnout. Doporučuje také zakoupení přístupu do databáze WOS.

Usnesení: na základě rozhodnutí o principu kontrol považuje OK za vhodné upozornit prostřednictvím Rady včas poskytovatele, v jakém smyslu a rozsahu od nich budou požadována data.
Na dotaz, zda lze do RIV zadávat i výsledky, které nedopovídají definicím a nemohou získat bodové ohodnocení odpovězeno, že RIV je dán ze zákona a mohou do něj být zadávány všechny výsledky, které vznikly s podporou na VaVaI.

Ad 4)
Příprava Metodiky 2012 plně probíhá v diskusích všech odborných komisí Rady a především v KHV. OK NŽP např. klade otázku, zda principy nové Metodiky budou sledovat určitý odklon od „kafemlejnku“, zda bude prosazována větší spolupráce s průmyslem apod. Objevuje se také problém se započítáváním zahraničních autorů a českých autorů v rámci mezinárodního kolektivního díla, tj. jak procentuelně bude hodnocen autor český (návrhy jsou od jedné desetiny až k jedné polovině).

Ad 5)
Předána informace o potvrzeních o zdanitelných příjmech.
Termín příštího zasedání: 18. dubna 2011 na rektorátu ČVUT.


Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Moos

Sdílejte na: