Usnesení k jednotlivým bodům programu 263. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. března 2011

1. Schválení programu

Usnesení:


Rada schvaluje program 263. zasedání.

B) K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

B1) SR VaVaI 2012 – 2014

a) Zápisy z jednání s poskytovateli
b) Druhý návrh Rady výdajů SR VaVaI 2012 – 2014
c) Pozměňovací návrh (technický) Ing. Aima, ze dne 22. 3. 2011, 10,12 hodin
d) Návrh předsednictva Rady - promítnutí vypořádání vnitřního připomínkového řízení do návrhu výdajů SR VaVaI 2012 - 2014

Usnesení:

Rada:
1. schvaluje pozměňovací návrh (technický) Ing. Aima, ze dne 22. 3. 2011;
2. schvaluje návrh předsednictva Rady - promítnutí vypořádání vnitřního připomínkového řízení do návrhu výdajů SR VaVaI 2012 – 2014;
3. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“;
4. ukládá sekretariátu Rady rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení s termínem předání připomínek do 12. 4. 2011;
5. pověřuje předsednictvo a zpravodaje vypořádáním připomínek a pokud nedojde ke změně návrhu Rady, i schválením materiálu pro předložení na jednání vlády.

B2) Návrh dlouhodobých principů hodnocení výsledků výzkumných organizací

a) Informace nám. Kouckého o přípravě IPN projektu „Metodika“

Usnesení:

Rada schvaluje materiál „Dlouhodobé principy hodnocení“ s úpravami dle jednání Rady.

B3) Změny Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2011

Usnesení:


Rada
1. schvaluje materiál „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro rok 2011)“ s technickou úpravou dle jednání Rady;
2. ukládá 1. místopředsedkyni zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení pro jednání vlády;
3. ukládá předsednictvu Rady ve spolupráci se zpravodajem vypořádat připomínky předložené v rámci meziresortního připomínkového řízení a následně materiál předložit
na 264. zasedání Rady.

B4) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011

Usnesení:


Rada ukládá realizovat Analýzu 2011 dle schváleného „Zadání zpracování analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011“.


C) K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C1) Koncepce IS VaVaI na období 2012 – 2015 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení

a) Pozměňovací návrh (technický) prof. Haasze, ze dne 22. 3. 2011, 16,33 hodin

Usnesení:

Rada
1. schvaluje pozměňovací návrh (technický) prof. Haasze, ze dne 22. 3. 2011;
2. schvaluje vypořádání připomínek k materiálu Koncepce IS VaVaI na období 2012 – 2015;
3. žádá předsedu Rady o předložení materiálu k projednání vládě ČR.

C2) Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

a) Pozměňovací návrh (technický) prof. Haňky, ze dne 22. 3. 2011, 19,53 hodin

Usnesení:

Rada
1. schvaluje výsledky vypořádání meziresortního připomínkového řízení, kdy u připomínky č. 3 schvaluje variantu A;
2. schvaluje konečné znění materiálu pro jednání vlády ve znění pozměňovacího návrhu;
3. ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretářem Rady zapracovat změny podle pozměňovacího návrhu do materiálu pro jednání vlády,
4. vyzývá členy Rady a předsedy odborných komisí Rady, aby nominovali kandidáty do koordinační rady expertů do 15. 4. 2011 k rukám sekretáře Rady;
5. žádá předsedu vlády a předsedu Rady, aby materiál předložil vládě k projednání.

2. Zápis z 262. zasedání

Usnesení:


Rada schvaluje zápis z 262. zasedání Rady.

A) PRO INFORMACI

A1) Usnesení vlády


a) ze dne 17. 3. 2011 č. 192 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009

A2) Zápisy z jednání předsednictva mezi 262. a 263. zasedáním Rady

A3) Zápis z jednání


a) OK ŽP dne 15. 2. 2011
b) OK SHV dne 21. 2. 2011
c) OK NŽP dne 8. 3. 2011

Usnesení:

Rada bere na vědomí body určené pro informaci.

Sdílejte na: