Usnesení k jednotlivým bodům programu 265. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. května 2011

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 265. zasedání.

A) K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Národní program reforem ČR 2011
Usnesení:
Rada ukládá zpravodajce prof. Hronové, aby na základě koncepční diskuse na 265. zasedání Rady připravila a na zářijové zasedání Rady předložila návrh konkrétních opatření k realizaci Národního programu reforem.

A1-a) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky
Usnesení:
Rada ukládá svému předsednictvu na základě diskuse na 265. zasedání Rady a zaslaných připomínek zpracovat a Ministerstvu průmyslu a obchodu zaslat stanovisko k materiálu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.

A2) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací – zásady pro rok 2012
a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného ze dne 24. 5. 2011, 21,56 hodin
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložené zásady pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2012, vč. Návrhu na hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu podle varianty č. 1 předloženého materiálu, s tabulkou v příloze č. 4 ve znění pozměňovacího návrhu a se zohledněním diskuze na 265. zasedání Rady;
2. ukládá zpravodaji prof. Opatrnému ve spolupráci s předsedou KHV prof. Němečkem a sekretariátem Rady předložit do 15. června 2011 konečný návrh znění Metodiky 2012 ve formě materiálu pro jednání vlády včetně vyčíslení nákladů.

B) K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Stanovisko Rady k Hodnocení realizace meziresortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro VaV do roku 2015
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k „Návrhu Hodnocení realizace Meziresortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015“;
2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat toto stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Zápis z 264. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 264. zasedání Rady.

C) PRO INFORMACI

C1) Usnesení vlády
a) ze dne 4. 5. 2011 č. 325 ke Změně Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
b) ze dne 11. 5. 2011 č. 340 k Změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů pro rok 2011.

C2) Zápisy z jednání předsednictva mezi 264. a 265. zasedáním Rady.

C3) Zápis z jednání
a) OK NŽP dne 18. 4. 2011;
b) OK ŽP dne 28. 4. 2011.

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.D) RŮZNÉ

D1) Zadání IPN „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“.

D2) Změna náměstka pro vědu a vysoké školy MŠMT

D3) Finanční spoluúčast partnerů v OP VaVpI

D4) Jednání MV OP PI (17.-18. 5. 2011), MV OP VK (9. 6. 2011) a OP VaVpI (16. 6. 2011)

Usnesení:
Rada bere na vědomí body přednesené v části D - Různé.

Sdílejte na: