Zápis z 41. jednání KHV

Zápis z 41. jednání Komise, konaného dne 19. 9. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
Komise nebyla usnášeníschopná.
Z jednání byla omluvena PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 27. 7., 8. a 16. 9. 2011 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2011.
3. Metodika 2012 - Informace o návrhu na vypořádání meziresortního připomínkového řízení.
4. Hodnocení 2011 - Informace o výstupech z provedení kontrol výsledků správcem IS VaVaI.
5. Hodnocení 2011 – výsledky 3. etapy (přehled vyřazených výsledků).
6. Metodika 2012 – nové rozdělení oborů mezi Komise pro kontroly výsledků.
7. Hodnocení 2011 - zkušenosti OK z 2. etapy a návrh řešení pro hodnocení v roce 2012.
8. Různé.
9. Závěr.

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání Komise byl odsouhlasen.
ad 2) Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2011
Informaci k předkládané zprávě podal předseda. Dr. Baran upozornil, že v části s názvem Činnost komise, bodu 2. je nutné opravit uváděný název materiálu „Dlouhodobé směry hodnocení výzkumu“ na správný název „Dlouhodobé principy hodnocení“.

Usnesení-návrh:
Komise vzala předloženou zprávu o činnosti na vědomí.

ad 3) Metodika 2012 - Informace o návrhu na vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Komisi informoval zpravodaj Rady prof. Opatrný o předloženém návrhu vypořádání připomínek, včetně jejich hlavních témat. Předseda tuto informaci doplnil. prof. Opatrný dále informoval o předložení upraveného návrhu Metodiky 2012, vlastního návrhu vypořádání ke schválení Radě na její 267. zasedání dne 30. září 2011. Dále uvedl předpokládaný harmonogram jednání s resorty k vypořádání připomínek (dohadovací řízení).

Usnesení-návrh:
Komise vzala návrh úprav vlastního materiálu, tj. Metodiky 2012, předkládací zprávy, odůvodnění změn a návrh na vypořádání připomínek na vědomí.

ad 4) Hodnocení 2011 - Informace o výstupech z provedení kontrol výsledků správcem IS VaVaI
Informaci uvedl předseda a dále ji doplnil Ing. Pecen, který doložil na konkrétně zjištěných případech výsledky navržené k vyřazení u druhu P-patent, F-průmyslový a užitný vzor,
H- poskytovatelem realizované výsledky a Z-odrůda.

Usnesení-návrh:
Komise vzala předloženou informaci na vědomí.

ad 5) Hodnocení 2011 – výsledky 3. etapy (přehled vyřazených výsledků)
Ing. Pecen upozornil, že výstupy z 3. etapy hodnocení 2011 jsou členům komise přístupné na webu Rady, v sekci s názvem Hodnocení VaVaI, pod rokem 2011, v části s názvem VO – 3. etapa.

Diskuze:

- prof. Psutka - upozornil na nesrovnalost při kontrole aplikovaných výsledků. Uvedl, že vlastní provedení kontroly pouze na základě záznamu v RIV, konkrétně na základě uvedeného popisu technických a ekonomických parametrů, dále u vyplnění údajů týkajících se uzavření smlouvy o využití výsledků, nelze při omezené velikosti datových polí (254 znaků) uvádět veškeré relevantní informace, podle kterých by bylo možno konkrétní výsledek nestranně a kvalifikovaně zkontrolovat. Dále sdělil, že v Popisu předávání údajů do RIV v roce 2011 chybí bližší pokyny pro vyplnění údajů u výsledku druhu Z-poloprovoz;
- prof. Němeček a Opatrný – položili dotaz, jak je postupováno po obdržení vyjádření od předkladatelů, resp. poskytovatelů k návrhům na vyřazení konkrétních výsledků;
- dále přítomní diskutovali o způsobu, jak zajistit, aby zaslaná vyjádření mohla být objektivně posouzena, tj. jakým způsobem by mělo být postupováno i při hodnocení-kontrole následných vyjádření v dalších letech, zda postup nedefinovat a neuvést přímo do textu Metodiky;

Usnesení-návrh:
Komise po diskusi navrhuje se k této části bodu vrátit a znovu jej projednat.

ad 6) Metodika 2012 – nové rozdělení oborů mezi Komise pro kontroly výsledků
Tato část programu byla přesunuta na 42. zasedání Komise.

ad 7) Hodnocení 2011 - zkušenosti OK z 2. etapy a návrh řešení pro hodnocení v roce 2012
Tato část programu byla přesunuta na 42. zasedání Komise.

ad 8) Různé
V této části programu nebyly projednávány žádné body.

ad 9) Závěr
Příští 42. jednání Komise se bude konat v návaznosti na ukončení dohadovacího řízení k Metodice 2012. Termín bude upřesněn členům Komise e-mailem. Zasedání se bude konat od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

Zapsal: Ing. Pecen
V Praze dne 19. 9. 2011
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: