Zápis z 43. jednání KHV

Zápis ze 43. jednání Komise konaného dne 7. 11. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.
Z jednání byli omluveni prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 3. 11. 2011 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení programu jednání.
2. Výsledky III. etapy Hodnocení 2011.
3. Veřejná zakázka na zajištění podpory práce KHV.
4. Závěry IPN Audit a co z nich plyne - diskuse.
5. M 2012 a KHV – diskuse.
6. Návrh dopisu předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
7. Seznámení se s postupem prací na stanovení www.Priority2030.cz.
8. Různé.
9. Závěr.

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání Komise byl odsouhlasen.
Dále Ing. Matějka členy Komise informoval o situaci na Úřadu vlády ČR, ohledně odvolání a jmenování členů Rady, ředitele odboru a zřízení funkce hlavního vědeckého poradce premiéra a sekčního ředitele, prof. Fialy.
Členům Komise vyřídil jménem prof. Fialy poděkování za odvedenou práci a popsal situaci týkající se Metodiky 2012 a používání Metodiky jako takové, jak pro hodnocení výsledků VaVaI, tak i pro příslušný typ financování VaVaI. Zmínil, že upřesnění zadání pro práci Komise jí bude sděleno po jmenování nových členů Rady.

ad 2) Výsledky III. etapy Hodnocení 2011
Informaci k podkladovým materiálům podal Ing. Matějka, který blíže specifikoval použitá kritéria týkající se zaslaných vyjádření poskytovatelů k návrhu na vyřazení konkrétních výsledků z Hodnocení 2011 a okomentoval Přílohu 1 - statistický přehled k vypořádání připomínek poskytovatelů.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci o dílčích výstupech z III. etapy Hodnocení 2011 na vědomí.

ad 3) Veřejná zakázka na zajištění podpory práce KHV
Komisi informoval prof. Opatrný o návrhu rámcového zadání veřejné zakázky, ve kterém vymezil okruhy požadavků a specifikoval možné zadání pro zajištění činností souvisejících s hodnocením a s verifikací výsledků či zpracováním a využitím podkladových analýz.

Usnesení:
Komise doporučuje předložit záměr veřejné zakázky na podporu činností souvisejících s hodnocením a verifikací výsledků, ve struktuře čtyř okruhů:
1. datová podpora;
2. technická podpora;
3. logistická podpora;
4. administrativní podpora
s rozsahem předpokládaného plnění ve výši 10 mil. Kč na dobu 3 roky. Odborným zpracováním specifikace požadovaných činností pověřuje prof. Opatrného a žádá sekretariát Rady o připravení věcného záměru veřejné zakázky a předložení ve služebním postupu Úřadu vlády ČR.

ad 4) Závěry IPN Audit a co z nich plyne - diskuse
Informaci uvedl předseda a dále ji doplnil prof. Opatrný a dr. Frýzek.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci na vědomí s tím, že na příští schůzi se k této problematice vrátí.

ad 5) M 2012 a KHV
Komisi o stavu návrhu Metodiky 2012 informoval předseda a dále doplnil tuto informaci prof. Opatrný.

Usnesení:
Komise se po diskusi usnesla, že bez jednoznačného zadání dalšího postupu ohledně Metodiky 2012 nelze v započatých pracích pokračovat a zároveň upozorňuje, že z hlediska termínů je nutné rozhodnout do konce tohoto roku.

ad 6) Návrh dopisu předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Předseda shrnul důvody, které vedou Komisi k oslovení dopisem pana premiéra a předsedu Rady.

Usnesení:
Komise jednomyslně odsouhlasila návrh dopisu panu premiérovi a předsedovi Rady a jeho odeslání, vč. odeslání kopie tohoto dopisu hlavnímu vědeckému poradci.

ad 7) Seznámení se s postupem prací na stanovení www.Priority2030.cz
Komisi o průběhu prací informoval dr. Baran, člen koordinační rady expertů pro přípravu Národních priorit VaVaI. Ve své informaci se především zaměřil na popis tvorby a vysvětlení cílů „orientovaného“ výzkumu. Dále upozornil, že termín, kdy výsledky mají být předloženy vládě ČR ke schválení, je stanoven do 30. června 2012.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci na vědomí.

ad 8) Různé
Doc.Munich vznesl dotaz na koordinaci agend Rady v oblasti VaVaI a vládou nedávno schválené agendy Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a jejích řídících struktur, protože tato strategie do oblasti VaV výrazně zasahuje, včetně například agendy vytváření systému hodnocení výsledku VaV. K dané věci neměl nikdo další informace.

ad 9) Závěr
Příští 44. jednání Komise se bude konat 12. prosince 2011. Termín bude potvrzen členům Komise e-mailem. Zasedání se bude konat od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.


Zapsal: Ing. Matějka a Ing. Pecen
V Praze dne 11. 11. 2011
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: