Usnesení k jednotlivým bodům programu 266. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. června 2011

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 266. zasedání.

A) K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Postup přípravy priorit VaVaI
a) Návrh počtu a zaměření expertních panelů
b) Návrh výzvy do expertních panelů
Usnesení:
Rada
1. schvaluje počet a zaměření expertních panelů;
2. schvaluje text výzvy k nominaci na členy expertních panelů a ukládá sekretáři Rady výzvu zveřejnit.

A2) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací 2012
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů pro rok 2012 ve znění pozměňovacího návrhu prof. Opatrného a podle výsledků jednání Rady;
2. schvaluje úpravu bodu II. návrhu usnesení vlády podle pozměňovacího návrhu doc. Olivy a výsledku jednání Rady;
3. ukládá sekretariátu materiál zaslat do meziresortního připomínkového řízení;
4. pověřuje zpravodaje prof. Opatrného a předsedu KHV prof. Němečka ve spolupráci se sekretariátem předložit návrh na vypořádání meziresortního připomínkového řízení a upravený návrh Metodiky na zářijové jednání Rady.

B) K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) EuroCRIS – žádost o záštitu Rady nad konferencí v roce 2012 v Praze
Usnesení:
Rada
1. příjímá záštitu nad konferencí CRIS2012 konanou v roce 2012 v Praze;
2. jmenuje zpravodajem pro přípravu konference prof. Haasze;
3. ukládá sekretariátu připravit odpověď na dopis prezidenta euroCRIS;
4. souhlasí, sekretariát Rady byl zastoupen v programovém výboru CRIS2012;
5. ukládá zpravodaji průběžně informovat Radu o stavu přípravy konference CRIS2012.

B2) Žádost MŠMT o rozpočtové opatření - INFOZ
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh rozpočtového opatření MŠMT;
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat odpověď 1. mpř. Rady ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

B3) Návrh stanoviska Rady k materiálu „Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace – Aktualizace květen 2011“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh Stanoviska;
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat Stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Zápis z 265. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 265. zasedání Rady.

C) PRO INFORMACI

C1) Zprávy k plnění a realizaci Národní politiky VaVaI
C2) Zápisy z jednání předsednictva mezi 265. a 266. zasedáním Rady
C3) Zápis z jednání
a) OK SHV dne 19. 5. 2011
b) OK ŽP dne 26. 5. 2011
c) OK NŽP dne 30. 5. 2011
C4) Organizace sběru dat do RIV – návrh odpovědi Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
C5) Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k materiálu: „Výzkum a vývoj v energetice – Teze strategického řízení podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky“
C6) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR – stanovisko Rady
C7) Stanovisko Rady k Národní inovační strategii České republiky

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci s tím, že bod 266/C1 „Zprávy k plnění a realizaci Národní politiky VaVaI“ bude podrobněji diskutován na zářijovém zasedání Rady společně s plněním usnesení Rady 265/A1.


D) RŮZNÉ

D1) Informace o jednání předsednictva TA ČR s mpř. a zpravodajkou Rady, předsedou VR TA ČR a zástupcem KR TA ČR dne 9. 6. 2011
Usnesení:
Rada bere na vědomí bod v části D) Různé.

Sdílejte na: