Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 26. května 2011 ve 13.00 hod. v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Přítomni: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer.agr., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., prof. RNDr. Jan Kirschner, CSc.,
Omluveni:MUDr. Jiří Mayer, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Hosté: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Program zasedání:
1. Pověření zapisovatelem a schválení zápisu z minulého zasedání
2. Analýza stavu doktorského studia (Ph.D.), doporučení
3. Projednávání zásad Metodiky hodnocení 2012
4. Příprava kontroly výsledků za r. 2010
5. Různé

Ad 1)
Zpracováním zápisu byla pověřena dr. Dosoudilová, zápis z jednání dne 28.4.2011 byl schválen.

Ad 2)
Předseda předložil zpracovaný materiál, který komise prodiskutovala. Doporučila provést ale formulační a menší věcné úpravy a pověřila předsedu, aby materiál předložil pokud možno již na příští jednání Rady.

Ad 3)
Konstatováno, že materiál Metodika hodnocení výsledků-zásady pro r. 2012 odráží důležité náměty, vzešlé z OK ŽP. V každém případě je nutné, aby Metodika sloužila jako scientometrický nástroj, zatím ještě nemůže být doplněna o posouzení peer review. Vylepšený „kafemlejnek“ částečně tuto úlohu plní. Je důležité, že alokace financí jde mezi oborové skupiny a zobrazuje kapacity oborů (málo ovšem náročnost oborů). Materiál bude projednáván na Radě dne 27.5.2011.
OK ŽP zrekapitulovala, co prosazuje a že KHV zásadní náměty akceptuje. Na jednání KHV se znovu diskutovalo hodnocení knih a certifikovaných postupů. Knihy budou hodnotit odborné komise Rady, není je možné posuzovat paušálně. Názor je, že kniha je legitimní výsledek; kapitoly však již nehodnotit.
Podnět pro KHV: vyjádření k fixaci procentuálního rozdělení bodového hodnocení mezi jednotlivými typy výsledků – toto OK ŽP nedoporučuje!
Informace o SCOPUS; je to databáze obdobně použitelná jako Thompson, takže je vhodné primárně počítat z Thompsona, další krok pak podle pořadí ve Scopusu. Komise doporučuje, aby články ve Scopusu byly hodnoceny stejně jako v databázi WOS (bodové vyjádření zanese OK ŽP do nezveřejňované tabulky v kategorii Jimp). Ostatní položky tak, jak jsou nyní navrženy v tabulce, ponechává OK ŽP beze změn s tím, že budou upřesněny definice jednotlivých výsledků (návrhy opakovaně OK ŽP přikládá).
Závěr: k návrhu hodnocení m1,m2,m3, to je k předloženému návrhu hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu zaujímá OK ŽP stanovisko, že jsou zcela nepřijatelné pro hodnocení v oborech věd živé přírody, zejména oborů zemědělských. Přijatelnější je stávající způsob hodnocení (ovšem se zpřísněnými definicemi podmínek pro ověřitelnost, jak již diskutováno dříve).
Principy hodnocení výsledků B a C- u věd ŽP je kontraproduktivní. Je zcela postačující fixní hodnocení, zachycené v tabulce, která byla přílohou jendání Ok dne 31.3. 2011 .
Závěr: za nejpřijatelnější je považována křivka F 12, zejména pro její stimulační charakter ve spodní části. Zdůrazněno, že nejde o hodnocení pro jednotlivce, ale pro instituce, poskytovatele a výzkumné skupiny.

Ad 4)
Podle usnesení vlády č. 340 ze dne 11. května 2011 byla schválena Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010-2011). Jsou v ní stanoveny úkoly pro odborné komise Rady v souvislosti s kontrolou hodnocení výsledků.
OK ŽP žádá IS VaVaI o provedení strojového náhodného předvýběru výsledků (zhruba 5% výsledků). Knihy žádá připravit do Státní knihovny.

Ad 5)
Komise byla upozorněna na uzávěrku přihlášek pro udělování Národní ceny vlády Česká hlava za r. 2011 do 30. června 2011.

Příští zasedání se uskuteční 24. června 2011
Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Hozák

 

Sdílejte na: