ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (RVVI) PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY (OK SHV)

Jednání se konalo dne 19. 5. 2011 od 14:30 v zasedací místnosti CERGE-EI v Praze.

Přítomni
: Karel Frömel, Jan Hajič, Martin Hájek, Daniel Münich, Dalibor Tureček.
Omluveni: Jarmila Gabrielová, Tomáš Sirovátka, Marek Blatný, Ladislav Průša, Tomáš Machula
Schůze nebyla v důsledku nedostatečného počtu přítomných usnášeníschopná.
Schválení programu

1. Informace od předsedy a členů 
-  k postupu přípravy Metodiky 2012, 
- D.Münich informoval o reakci o reakci pRVVI a RVVI na materiál Módy hodnocení. J.Hajič přislíbil zpracování konceptu návrhu procesního zajištění hodnocení (do konce května), který by mohl být předložen k posouzení KHV.
- D.Münich informoval o reakci pRVVI a RVVI na materiál Memorandum k verifikacím výsledků.
- J.Hajič osvětlil složité pozadí diskuse o návrzích na změnu hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu a většina přítomných vyjádřila silnou preferenci pro variantu m1.

2. Oborové alokace prostředků
OK SHV dostala 13.5. od zpravodaje KHV pro RVVI T. Opatrného úkol navrhnout přístup k oborovým fixacím prostředků v rámci skupiny společenských věd a humanitní věd. Pro tyto účely byly v den schůze OK SHV k dispozici neověřené údaje trojího druhu o oborových alokacích prostředků: alokace dle CEP (centrální evidence projektů – účelové financování), alokace dle CEZ (dle výzkumných záměrů VZ – dobíhající systém), alokace dle Metodiky (nabíhající systém kafemlejnku). Tyto údaje jsou k dispozici cca od roku 2005-2006 do roku 2009-2010 a jsou v dělení podle primárního oboru (tabulky podle sekundárních oborů nebyly k dispozici).
Došlo více méně ke shodě, že:
- fixace oborových alokací je žádoucí krok pro M2012,
- mezioborové alokace by měly teoreticky vycházet ze tří hledisek: (i) výkonnost daného oboru, (ii) společenský význam oborů dle priorit, (iii) existující kapacity oborů po stránce lidských zdrojů – nemělo by docházet k prudkým změnám),
- K posouzení hledisek ad (i) a (ii) neexistují žádné podklady, takže lze vycházet jen z východiska ad (iii),
- Informace o kapacitách představují pouze výše uvedené tabulky proporce minulých rozpočtů CEP, CEZ a bodů dle Metodiky. Tyto informace jsou navíc z řady důvodů zřejmě nedokonalé (nereflektují druhotné obory výzkumných záměrů a projektů).
- Rozdíly mezi alokacemi dle CEZ a Metodikou jsou v některých oborech diametrální, aniž by pro to existovaly věcné důvody (jde o důsledek neoborového pojetí Metodiky). Tyto neodůvodněné změny proporcí již začaly nabíhat postupným náběhem Metodiky a útlumem VZ.
- V některých oborech jsou patrné i poměrně vysoké fluktuace v čase.

Na základě podrobné diskuse se došlo ke shodě, že navržená mezioborové alokace v rámci dvou oborových skupin SHV by při velice omezeném objemu věrohodných informací alokace založeny na průměrech tří alokací (CEP, CEZ, Metodika) a to průměrech za období posledních cca 5 let, kde každá alokace bude mít váhu 1/3. Tento přístup je v dané situaci, kdy nejsou dostatečné podklady ani čas na důkladnější diskuse, zřejmě nejlepší možný, který nezpůsobí zásadnější poškození některého z oborů SHV.

3. Fixace podle druh výsledků v oborech
OK SHV dostala 10.5. od předsedy KHV úkol navrhnout přístup k případným fixacím druhů výsledků v rámci jednotlivých oborů. V následném kole emailového ujasňování v KHV bylo konstatováno, že jak si to teď OK nastaví, tak to budou mít. Jako podklad předseda předložil tabulku alokací normovaných bodů za výsledky zaslaných J.Psutkou z KHV.
Názory na věc se lišily. Jeden z menšinových pohledů byl, že další snaha zdokonalovat Metodiku by představovalo jen další kolo změn na několik dalších let a vhodnější by bylo úsilí soustředit na přípravu zcela jiného systému hodnocení. Většinou zastávaný názor byl, že úpravy stávajícího systému jak je zakotven v M2010/2011 je žádoucí, protože některé nedostatky jsou zcela zásadní a výhled, že bude Metodika v dohledné době nahrazena je velice nejistý a žádný harmonogram pro to dnes ani neexistuje. Na základě podrobné diskuse se většina přítomných shodla na následujícím:
- fixace druhů výsledků (bodů, prostředků) uvnitř jednotlivých oborů je žádoucí v případě, že v oboru dochází k výraznému úniku do „snadných“ druhů výsledků na úkor výsledků excelentních pro obor ve světě typických,
- fixace druhů výsledků (bodů, prostředků) uvnitř jednotlivých oborů musí být věcně opodstatněná publikační praxí v oboru (pokud možno ve světě),
- oborový záběr členů OK SHV ztěží pokrývá polovinu oborů SHV (dle číselníku RIV),
- oborová specifika je záhodno diskutovat s širší odbornou veřejností, na což teď nezbývá dostatek času, protože úkol byl zadán na poslední chvíli,
- některé obory RIV jsou i uvnitř výrazně heterogenní pokud jde o typické druhy výsledků (například AI – jazykověda),
- předložené oborové proporce výsledků na základě bodů dle Metodiky jsou zkresleny tím, že bodované výsledky B, C, D, Jrec, Jneimp nebyly podrobeny dostatečným verifikacím,
- vznikem impakt faktoru Scopusu (Jneimp = Jscopus získají místo paušálního bodového hodnocení spojité), nelze předem odhadnout, jak se změní proporce Jimp vs. Jneimp vs. zbytek,
- ad-hoc registrace sborníků z oblasti SHV firmou Thomson Reuters (dnes je oblast SHV pokryta málo) může způsobit rozkolísaní,
- proporce zkresluje existence NRRE (vyšší body pro B, C a Jrec), která je promítnuta do existujícího bodového hodnocení některých výsledků z dob, kdy se ještě obory přetahovaly o peníze,
- zavedení případných fixací by nemělo vést ke skokovým změnám, ale postupným na proporce běžné v oboru ve světě.
- v případě, když bude zavedeno kvalitní peer-review hodnocení knih, nebude potřeba fixovat body za knihy. Když nebude kvalitní hodnocení knih, fixace zasáhne nespravedlivě autory kvalitních monografií oproti těm, co udělají monografii z výzkumné zprávy.

Přítomní se shodli na následujícím doporučení:
- pracovat zvlášť s každou ze dvou oborových skupin (společenské a humanitní)
- letos pro M2012 k věci přistoupit velice obezřetně a větší rozsah fixací případně zavést až příští rok po odborných diskusí v těch oborových skupinách, které nepokrývají členové OK SHV,
- pro každou oborovou skupinu na základě dosud přidělených bodů spočítat průměrnou proporci bodů ve třech skupinách výsledků (Jimp & Jneimp, B & C, Jrec & D), tj. v uvedené tabulce sloučit po dvou Jimp & Jneimp a Jrec & D,
- u oborů, kde bude zřejmá diskrepance současné bodové struktury výsledků od běžné publikační praxe ve světě, bude zřejmě žádoucí upravit proporce pro specifickou skupinu výsledků (D.Münich uvedl případ behaviorálních věd AH-Ekonomie, AO-Sociologie, AN-Psychologie, GA – zemědělská ekonomie, kde se ve světě výrazně více publikuje v Jimp a Jscopus a kde existuje velmi vysoký počet časopisů, kde je současná proporce bodů v rámci těchto čtyř oborů pouze cca 28%. Stanovení přesných fixačních čísel pro obory však musí předcházet veřejná diskuze.


Zapsal: Daniel Münich
Zkontroloval: Jan Hajič

Sdílejte na: