Složení expertních panelů pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Dle Principů pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády ze dne 6. dubna 2011 č. 244, Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. června 2011 zveřejnila výzvu k nominacím na členy expertních panelů. Nominace bylo možné předkládat do 15. srpna 2011.

Na základě nominací Koordinační rada expertů (dále jen „KRE“) předložila Radě pro výzkum, vývoj inovace návrh na složení jednotlivých expertních panelů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace pak na svém 267. zasedání dne 30. září 2011 schválila složení jednotlivých expertních panelů:

Panel č. 1 – Znalostní ekonomika jako podpora konkurenceschopnosti
1. předseda – Ing. Pavel Komárek, CSc. – člen KRE
2. místopředseda – Ing. Luděk Niedermayer – člen KRE
3. Ing. Jiří Celba, CSc. – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
4. Mgr. Pavel Csank – OSVČ
5. Mgr. Jakub Dvořáček – Association of Innovative Pharmaceutical Industry
6. RNDr. Ivan Dvořák, CSc. – ILA, s.r.o.
7. Ing. Milan Holl, CSc. – VZLÚ, a.s.
8. prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
9. PhDr. Ing. Petr Kaiser – Ministerstvo zahraničních věcí
10. doc. Ing. Jiří Krechl, CSc. – Czechinvest
11. prof. Petr Louda – Technická univerzita v Liberci
12. prof. Ing. Jan Macek, DrSc. – České vysoké učení technické v Praze
13. prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. – České vysoké učení technické v Praze
14. prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. – Vysoká škola finanční a správní
15. Ing. Antonín Mlčoch, CSc. – Univerzita Palackého Olomouc
16. prof. Jan Švejnar, Ph.D. – Národohospodářský ústav VA ČR, v.v.i.
17. doc. Ing. Ivana Tichá, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze

Panel č. 2 – Komplexní problematika energetiky včetně snižování energetické a materiálové náročnosti ekonomiky
1. předseda – prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. – člen KRE
2. místopředseda – RNDr. Jan Hrušák, CSc. – člen KRE
3. RNDr. Antonín Fejfar, CSc. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
4. doc. Ing. Pavel Fiala, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
5. RNDr. Vít Hladík, MBA – Česká geologická služba
6. prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – České vysoké učení technické v Praze
7. doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
8. doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
9. Ing. Jan Kerner, Ph.D. – General Electric, GE Energy
10. prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. – České vysoké učení technické v Praze
11. Mgr. Aleš Laciok, MBA – ČEZ, a.s.
12. Ing. Václav Liška, CSc. – VZÚ Plzeň, s.r.o.
13. Ing. Martin Nemrava, MBA – OSVČ
14. Ing. František Pazdera, CSC. – ČEZ, a.s.
15. prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze
16. RNDr. Vladimír Wágner, CSc. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
17. Ing. Lubor Žežula – Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Panel č. 3 – Udržení stabilního fungování přírodních zdrojů
1. předseda – prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c. – člen KRE
2. místopředsedkyně – doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – členka KRE
3. Ing. Libor Ansorge – Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
4. RNDr. Jiří Bendl, CSc. – Ministerstvo životního prostředí
5. Ing. Radek Hermann – Třinecké železárny, a.s.
6. Bc. et Ing. Michael Hošek – Agentura ochrany přírody a krajiny
7. prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
8. doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. – Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
9. Ing. Jan Kopečný, DrSc. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
10. Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. – Výzkumný ústav Silva Tarouci, v.v.i.
11. prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
12. RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o.
13. RNDr. Zdeňka Petáková – Česká geologická služba
14. Ing. Miroslav Punčochář, DrSc. – Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
15. doc. David Storch, CSc. – Univerzita Karlova v Praze
16. prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
17. RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. – Český hydrometeorologický ústav

Panel č. 4 – Sociální a kulturní výzvy v české společnosti
1. předseda – prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. – člen KRE
2. místopředseda – PhDr. Pavel Baran, CSc. – člen KRE
3. doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně
4. doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. – Ústav mezinárodních vztahů
5. RNDr. Alois Filáček, CSc. – Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
6. PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D. – Institut umění – Divadelní ústav
7. doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
8. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
9. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – Masarykova univerzita v Brně
10. prof. PhDr. Petr Macek, CSc. – Masarykova univerzita v Brně
11. prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze
12. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný – Univerzita Karlova v Praze
13. prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. – Univerzita Karlova v Praze
14. prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze
15. prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. – Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.
16. doc. RnDr. Luděk Sýkora, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze
17. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. – Historický ústav AV ČR, v.v.i.
18. Phdr. Zdeněk Uherek, CSc. – Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
19. doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě

Panel č. 5 – Ochrana a podpora lidského zdraví
1. předseda – prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – člen KRE
2. místopředseda – prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – člen KRE
3. místopředseda – RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. – člen KRE
4. RNDr. Martin Bunček, Ph.D. – GENERI BIOTECH, s.r.o.
5. RNDr. Václav Čeřovský, CSc. – Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, v.v.i.
6. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. – Univerzita Palackého Olomouc
7. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. – Psychiatrické centrum Praha
8. doc. MUDr. Tomáš Kára, CSc. – Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
9. prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. – Mikrobiologických ústav AV ČR, v.v.i.
10. doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. – Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
11. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. – Revmatologický ústav Praha
12. prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
13. prof. MUDr. František Saudek, DrSc. – Institut klinické a experimentální medicíny
14. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze
15. prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. – Univerzita Palackého Olomouc
16. Ing. Miloslav Suchánek, Ph.D. – EXBIO Praha, a.s.
17. prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze
18. RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. – Masarykův onkologický ústav

Panel č. 6 – Bezpečnostní rizika a hrozby
1. předseda – Ing. Jaroslav Doležal, CSc. – člen KRE
2. místopředseda – doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. – člen KRE
3. PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze
4. Ing. Ivan Beneš – CITYPLAN, s.r.o.
5. RNDr. Josef Břínek, Ph.D. – SÚJCHBO, v.v.i.
6. doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D. – Metropolitní univerzita Praha
7. prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
8. Ing. Dana Drábová, Ph.D. – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
9. doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. – Univerzita Pardubice
10. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. – Univerzita Karlova v Praze
11. Dr. Lukáš Kencl – České vysoké učení technické v Praze
12. Ing. Vít Líbal, PH.D. – Honeywell, s.r.o.
13. Ing. Karel Obluk, PhD. – AVG Technologies
14. Ing. Ludmila Petráňová – Ernest & Young
15. Ing. Zdeněk Prouza, CSc. – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
16. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D. – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru
17. Mgr. Michal Vaněček – ISATech, s.r.o.

 

Sdílejte na: