Usnesení k jednotlivým bodům programu 267. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. září 2011

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 267. zasedání.

A) K PROJEDNANÍ – s rozpravou
A1) Metodika 2012 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení a návazné změny materiálu
A1-a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného, ze dne 27. 9. 2011, 23,08 hodin
Usnesení Rady:
Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortních připomínek a úpravu textu Metodiky 2012, vč. úprav předkládací zprávy a odůvodnění navrhovaných změn;
2. pověřuje a ukládá zpravodaji Rady prof. Opatrnému v případném zastoupení prof. Němečkem ve spolupráci s místopředsedou Rady prof. Haaszem a sekretariátem, projednat vypořádání zásadních připomínek meziresortního připomínkového řízení ve formě individuálních řízení s jednotlivými připomínkujícími resorty;
3. ukládá zpravodaji Rady prof. Opatrnému ve spolupráci s místopředsedou Rady prof. Haaszem a sekretariátem, na základě výsledků dohadovacího řízení upravit celý materiál a o těchto úpravách informovat předsednictvo Rady a podle rozhodnutí předsednictva Rady materiál předložit buď na jednání vlády ČR nebo znovu na jednání Rady.

A2) Ustavení expertních panelů pro přípravu národních priorit VaVaI
A2-a) Pozměňovací návrh prof. Haňky, ze dne 27. 9. 2011, 15,37 hodin
Usnesení:
Rada
1. ustavuje expertní panely ve složení podle předloženého materiálu;
2. ukládá sekretáři Rady informovat členy expertních panelů o jejich jmenování.

A3) Ustavení panelu poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro přípravu národních priorit VaVaI
Usnesení:
Rada
1. ustavuje panel poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v tomto složení:
RNDr. Marek Blažka (sekretariát RVVI) – předseda
prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng. (RVVI)
PhDr. Miroslava Kopicová (RVVI)
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (Akademie věd ČR)
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. (Grantová agentura ČR)
Ing. Martina Dvořáková (Ministerstvo kultury)
doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc. (Ministerstvo obrany)
Ing. Martin Štícha (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Ing. Jana Říhová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
JUDr. Helena Tomková (Ministerstvo vnitra)
Mgr. Daniel Putík (Ministerstvo zahraničních věcí)
Ing. Lenka Moravcová (Ministerstvo zdravotnictví)
Ing. Olga Chmelíková (Ministerstvo zemědělství)
Ing. Miroslav Janeček, CSc. (Technologická agentura ČR);
2. ukládá sekretáři Rady informovat členy panelu poskytovatelů podpory VaVaI o jejich jmenování.

A4) Výsledek posouzení výzkumných organizací – Fáze 1
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací – Fáze 1;
2. ukládá sekretáři zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 5. 10. 2011;
3. ukládá předsednictvu Rady informovat dopisem 1. místopředsedkyně příslušné poskytovatele o důvodech, pro které nebyly jimi navrhované subjekty zařazeny mezi výzkumné organizace, a proto bylo posuzování pozastaveno do doby, než budou ze strany poskytovatele předloženy relevantní podklady;
4. ukládá zpravodaji doc. Olivovi, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady provedl a předložil Radě na její 269. zasedání výsledek posouzení Fáze 2.

A5) Plnění úkolů a realizace cílů Národního programu reforem ČR „Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích“ a Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Plnění úkolů a realizace cílů Národního programu reforem ČR „Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích“ a Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015“ se zapracováním připomínek z 267. zasedání Rady;
2. ukládá členům Rady zohledňovat úkoly podle schváleného materiálu ve své činnosti.

A6) Podklad ke koncepční diskusi o výši a proporcích rozpočtu na VaVaI na rok 2013 (s výhledem na léta 2014 a 2015)
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiál „Podklad ke koncepční diskusi o výši a proporcích rozpočtu na VaVaI na rok 2013 (s výhledem na léta 2014 a 2015)”;
2. na základě proběhlé diskuse ukládá zpravodaji a sekretariátu Rady předložit na 268. zasedání Rady Návrh postupu přípravy „Návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015“.

A7) Strategie rozvoje Technologické agentury ČR
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiál Strategie TA ČR,
2. oceňuje snahu TA ČR vytvořit komplexní strategický dokument, který bude stanovovat vize a cíle v dlouhodobém i střednědobém horizontu,
3. doporučuje TA ČR doplnění materiálu o některé části, např. formulování strategických cílů, definování implementačního plánu a vypuštění nebo přesun do příloh u jiných částí (např. nezabývat se otázkami každodenních činnosti TAČR a její kanceláře),
4. doporučuje TA ČR doplnění vlastní strategie o chybějící části materiálu pro jednání vlády (popř. i použít členění a formátu obdobných strategických dokumentů jiných poskytovatelů) a předložit Radě s žádostí o stanovisko před jeho předložením vládě,
5. ukládá 1. mpř. Rady svým dopisem o závěrech Rady informovat TA ČR.

A8) Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011“;
2. ukládá 1. místopředsedkyni zaslat materiál 3. 10. 2011 do meziresortního připomínkového řízení s termínem připomínek do 17. 10. 2011.

B) K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

2. Zápis z 266. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 266. zasedání Rady.


C) PRO INFORMACI

C1) Usnesení vlády
a) ze dne 20. července 2011 č. 590 k Návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2012 až 2014
b) ze dne 10. srpna 2011 č. 597 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., (sněmovní tisk č. 429)
c) ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014
C2) Zápisy z jednání předsednictva mezi 266. a 267. zasedáním Rady
C3) Zápis z jednání
a) OK SHV dne 20. června 2011
b) OK ŽP dne 23. června 2011
c) OK NŽP dne 8. srpna 2011
d) OK SHV dne 8. srpna 2011
e) BK dne 10. srpna 2011
C4) Výroční zpráva o činnosti AV ČR 2010
C5) Žádost MŠMT o doporučení Rady ke jmenování členů Akreditační komise od 1. září 2012
C6) Zprávy k plnění a realizaci Národní politiky VaVaI
C7) Odpověď prof. Drahoše k hodnocení AV ČR
C8) Konference „České fórum pro výzkum, vývoj a inovace 2011“

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.
 

Sdílejte na: