Změny týkající se předávaných údajů do IS VaVaI v roce 2012 oproti roku 2011

Navrhované změny ve strukturách IS VaVaI vycházejí ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a z Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2012 až 2015), schválené usnesením vlády ČR ze dne 13. dubna 2011 č. 267.

Navrhované změny nejdou nad rámec stanovený zákonem pro shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů z IS VaVaI.

Cílem navrhovaných změn je shromažďovat, zveřejňovat a poskytovat údaje v takové kvalitě a struktuře, aby bylo umožněno jejich objektivní a nezávislé využití odbornou veřejností a dalšími subjekty pro potřeby nezávislých analýz a hodnocení.

Navrhované změny byly projednány s poskytovateli podpory a schváleny provozovatelem Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dne 12. prosince 2011.

CEA – Centrální evidence aktivit
V roce 2012 se mění struktura údajů.

CEP – Centrální evidence projektů
V roce 2012 se mění struktura datových prvků.

CEZ – Centrální evidence výzkumných záměrů
V roce 2012 se nemění struktura údajů.

RIV – Rejstřík informací o výsledcích
V roce 2012 se mění struktura datových prvků.

RIV V - (odstraňovaní údajů z IS VaVaI)
V roce 2012 se nemění struktura datových prvků.

VES – Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji
V roce 2012 se mění struktura údajů.

XML – Informace o formátu XML
V roce 2012 se mění struktura údajů.


CEA

V roce 2012 se mění struktura datových prvků.

a) V části Údaje o jiných výdajích poskytovatele na VaVaI (podle § 32 odst. 2 písm. c) body 2-4 zákona)
Rozšíření číselníku typ podpory:

CPF1 (typ podpory)
CAV = podpora činnosti pracovišť AV ČR;
SOP = spolufinancování operačního programu.
Odůvodnění: výše uvedená změna reflektuje strukturu výdajů na VaVaI, která je uvedena v návrhu státního rozpočtu na VaVaI.

Jsou rozšířeny délky datových polí:
CG43 * Číslo usnesení vlády nebo zastupitelstva územního samosprávného celku (znakový, max. délka 50 zn.) P -Číslo usnesení, kterým program schválila vláda nebo zastupitelstvo územního samosprávného celku.
Odůvodnění: požadavky na rozšíření maximální délky vybraných datových polí byly opakovaně požadovány předkladateli z důvodu uvedení celé specifikace údajů. Změna nemá vliv na strukturu datových prvků.

Jsou přidána nová pole:
CPP4 * Kód operačního programu (pro CPF1=SOP) - číselník
OPD = spolufinancování – ED_Operační program Výzkum a vývoj pro inovace;
OPE = spolufinancování – EE_Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
OPA = spolufinancování – EA_Operační program Podnikání a inovace - Potenciál;
OPB = spolufinancování – EB_Operační program Podnikání a inovace - Prosperita;
OPC = spolufinancování – EC_Operační program Podnikání a inovace - Spolupráce;
Odůvodnění: výše uvedená změna reflektuje strukturu výdajů na VaVaI, která je uvedena v návrhu státního rozpočtu na VaVaI.
CPF3 * Výše podpory skutečně čerpaná za minulý rok.
Odůvodnění: výše uvedené pole umožní naplnění § 12 odst. 1 zákona o zveřejňování pravdivých informací příjemcem a poskytovatelem o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích.

b) V části Údaje o podpoře na program (podle § 32 odst. 2 písm. b) zákona)
Jsou přidána nová pole:

CG23 * Druh očekávaného výsledku
Odůvodnění: opatření číslo 12 koncepce, doplnění údajů o tabulku očekávaných výsledků
CG24 * Počet očekávaných výsledků daného druhu
Odůvodnění: opatření číslo 12 koncepce, doplnění údajů o tabulku očekávaných výsledků

CEP 

V roce 2012 se mění struktura datových prvků.

Jsou zrušena pole:
GFA * Částka uznaných nákladů připadající na účastníka v aktuálním roce
GFB * Částka účelové podpory připadající na účastníka v aktuálním roce
GFC * Částka uznaných nákladů připadající na účastníka v minulém roce
GFD * Částka účelové podpory připadající na účastníka v minulém roce
Odůvodnění: údaje budou předávány v jiných datových polích. Mění se způsob vykazování těchto údajů. Z pevně definované struktury se přechází na relační vazbu finančního údaje vůči vztažnému období.

Jsou přidána nová pole:
GF1 * Vztažné období
GF2 * Uznané náklady v tis. Kč
GF3 * Účelová podpora v tis. Kč
Odůvodnění: výše uvedená pole umožní naplnění § 12 odst. 1 zákona o zveřejňování pravdivých informací příjemcem o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích, v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 1) písm. f) nařízení vlády č. 397/2009 Sb. Pro účastníky řešených projektů se předávají finanční prostředky na minulý, aktuální a všechny budoucí roky řešení projektu, ve kterých se účastník podílí na řešení.
R05 * Druh očekávaného výsledku
R06 * Počet očekávaných výsledku daného druhu
Odůvodnění: opatření číslo 14 koncepce, doplnění údajů o tabulku očekávaných výsledků


CEZ 

V roce 2012 se nemění struktura datových prvků.

Je rozšířená délka datových polí:
Z43 (zhodnocení výsledků řešení výzkumného záměru v českém jazyce) z 254 na 400 znaků
ZNA (zhodnocení výsledků řešení výzkumného záměru v anglickém jazyce) z 254 na 400 znaků
Odůvodnění: požadavky na rozšíření maximální délky vybraných datových polí byly požadovány Ministerstvem kultury z důvodu uvedení celé specifikace údajů. Změna nemá vliv na strukturu datových prvků.

RIV 

V roce 2012 se mění struktura datových prvků.

Jsou zrušena pole:
RN7 * Název výsledku v českém jazyce
RX9 * Rok předpokládaného uplatnění výsledku
RX1 * Uplatnění výsledku – kód
R24 * Název vydavatele patentu nebo vzoru
R25 * Místo vydání patentu nebo vzoru
R51 * Stát vydání patentu nebo vzoru
R52 * Datum registrace přihlášky patentu nebo vzoru
RX2 * Kategorie patentu nebo vzoru podle území jeho ochrany
RN8 * Popis výsledku v českém jazyce
Odůvodnění: výše uvedená datová pole nejsou předávána (údaje se nevyplňuji) od roku 2010 nebo jsou nově definována jinými poli, která reagují na nové požadavky.

Jsou přidána nová pole:
R20 * Strana od - do
Odůvodnění: údaj byl předáván do RIV do roku 2008 včetně, na žádost poskytovatelů z důvodu ověřitelnosti pravdivosti údajů dle světových bibliografických databází je požadováno opětovné předávání tohoto údaje do RIV.
R84 * Kód vydavatele patentu nebo vzoru (číselník)
Odůvodnění: opatření číslo 19 koncepce, díky kterému dříve předávané údaje (R24, R25,RX2) budou nahrazeny údaji z číselníku z důvodu zabránit chybovosti předaných údajů.
R86 * Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku nebo na domovskou stránku výsledku
Odůvodnění: opatření číslo 18 koncepce: údaj na trvalý odkaz na externí informaci o výsledku.
R87 * DOI výsledku
Odůvodnění: opatření číslo 20 koncepce, zavedení unikátních identifikátorů Scopus a WoS.
R81 * Poddruh výsledku druhu N (A = uplatněná certifikovaná metodika, B = léčebný postup, C = památkový postup, D = specializovaná mapa s odborným obsahem)
Odůvodnění: technická úprava. V poli R72 zůstane bližší upřesnění pro druh výsledku Z (poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno) a pro druh výsledku N (certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem) bude upřesnění v poli R81.

Je rozšířena délka datových polí:
R31 (název edice) z 50 na 150 znaků
R37 (technické parametry výsledku) z 254 na 1024 znaků
R38 (ekonomické parametry výsledku) z 254 na 1024 znaků
R42 (popis výsledku v původním jazyce) z 1 016 na 2 000 znaků
R46 (popis výsledku v anglickém jazyce) z 1 016 na 2 000 znaků
Odůvodnění: požadavky na rozšíření maximální délky vybraných datových polí byly opakovaně požadovány předkladateli z důvodu uvedení bližší specifikace údajů především u aplikovaných výsledků tak, aby bylo možno tyto výsledky objektivněji posuzovat a využívat. Změna nemá vliv na strukturu datových prvků.

Je zavedeno povinné vyplnění datových polí:
R27 (kód ISBN nebo ISMN) pro druhy výsledků B, C, D
R75 (ev. číslo předpisu) pro druh výsledku N-certifikované metodiky, léčebný postup a památkový postup)
R79 (označení certifikačního orgánu) pro druh výsledku N-certifikované metodiky, léčebný postup a památkový postup
R80 (datum certifikace výsledku) pro druh výsledku N-certifikované metodiky, léčebný postup a památkový postup.
Odůvodnění: datové pole musí být vyplněno, jinak druh výsledku nesplňuje definici příslušného druhu výsledku a nelze provést ani jeho verifikaci. Tyto datové prvky umožňují provádět softwarovou kontrolu jejich obsahu a tím snižovat jejich chybovost (J,C,B,D). U výsledku druhu N je možná fyzická verifikace. Změna nemá vliv na strukturu datových prvků.

Jsou upřesněny popisy polí:
N01 * Typ zdroje financování výsledku
Toto číselníkové pole uvádí návaznosti výsledku na výzkumnou aktivitu. V tomto číselníku se přesunují kódy O (operační programy) a R (rámcové programy EK) z podkategorie „s poskytnutou podporou podle § 3 a §4 zákona“ do podkategorie „bez poskytnuté podpory podle zákona“.
Odůvodnění: upřesnění pro vyplnění výše uvedeného datového pole se týká pouze těch operačních nebo rámcových programů, na které není poskytována podpora ze státního rozpočtu podle zákona č. 130/2002 Sb., tj. nemají tzv. spolufinancování z kapitoly VaVaI.

R05 * Druh výsledku – kód
U druhu Z-odrůda se upřesňuje definice tohoto druhu výsledku s tím, že do RIV lze nově kromě odrůd chráněných v České republice vykazovat i odrůdy chráněné v členských zemích Evropské unie za podmínek stanovených systémem odrůdových práv Community Plant Variety Office a dále v ostatních zemích světa za podmínky, že je evidována příslušným národním úřadem.
Odůvodnění: upřesnění pro vyplnění výše uvedeného datového pole umožní naplnění § 12 odst. 1 zákona o zveřejňování pravdivých informací příjemcem o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích. Změna nemá vliv na strukturu datových prvků.
R05 * Druh výsledku – kód
V tomto číselníkovém poli je nově upřesněna kategorizace výsledků, kdy druh výsledku P-patent (předtím v samostatné kategorii) je přesunut do kategorie aplikovaných výsledků. Nová kategorizace bude: - I. kategorie - Publikační výsledky (B, C, D, J), II. Kategorie – Aplikované výsledky (F, G, H, N, P, R, V, Z) a III. Kategorie – Ostatní výsledky (A, E, M, O, W).
Odůvodnění: Protože druh výsledku P-patent (předtím v samostatné kategorie) je typickým výsledkem aplikovaného výzkumu, patří do kategorie výsledků aplikovaného výzkumu. Změna nemá vliv na strukturu datových prvků.
R67 * Kód UT ISI článku podle Web of Science se nově jmenuje R67 * Kód UT WoS článku podle Web of Science
Odůvodnění: změna popisu pole je důsledkem přejmenování tohoto pole společností Thomson Reuters, která přejmenovala kód UT ISI článku evidovaného v databázi Web of Science na kód UT WOS.

RIV V (odstraňovaní údajů z IS VaVaI)

V roce 2012 se nemění struktura datových prvků.

VES 

V roce 2012 se mění struktura datových prvků.

Je zrušené pole:
S68 * Soutěžní rok (znakový, délka 4) P

Je zkrácená délka datového pole:
S55 (příjmení osoby) ze 100 na 35 znaků

Upřesnění definice
U údaje „soutěžní rok“, který byl dříve definován jako „rok, ve kterém bude poprvé poskytnuta účelová podpora“ (na projekty v rámci vyhlášené veřejné soutěže) je nově definován jako „rok, ve kterém končí hodnotící lhůta“ Protože tento údaj je shodný s prvními čtyřmi znaky údaje S26 – údaj nebude dále do VES předáván).

Změna ve vyplňování údajů:
Stávající sada údajů S55-S63 je potenciálně násobná, tzn. je umožněno uvést i více osob, u kterých lze získat informace o vyhlášené veřejné soutěži a zadávací dokumentaci.


Sdílejte na: