Usnesení k jednotlivým bodům programu 268. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 16. prosince 2011

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 268. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ
A1) Volba členů předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup při volbě 1. místopředsedy a místopředsedů Rady,
2. schvaluje výsledek hlasování o návrzích na funkci 1. místopředsedy Rady a místopředsedů Rady, na základě kterého byla zvolena 1. místopředsedkyní Rady PhDr. Miroslava Kopicová, a místopředsedy Rady byli zvoleni Ing. Karel Aim, CSc. a prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

A2) Návrh na odvolání členů předsednictva Technologické agentury České republiky
a) Materiál pro schůzi vlády
b) Návrh výzvy k podávání návrhů na předsedu a člena předsednictva TA ČR - informace
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál č.j. 18232/11-RVV pro schůzi vlády,
2. ukládá sekretariátu zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení,
3. schvaluje text výzvy k podávání návrhů na členy předsednictva a předsedy TA ČR s doplněním v části „Požadavky na kandidáta“,
4. Rada vyjadřuje poděkování Ing. Karlu Klusáčkovi, CSc., MBA a prof. Ing. Karlu Pospíšilovi, Ph.D., MBA za jejich dosavadní práci v předsednictvu TA ČR.

A3) Směrnice Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 16. prosince 2011 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015
Usnesení:
Rada
1. schvaluje Směrnici Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 16. prosince 2011 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 s doplněním v části 2.6,
2. žádá svého předsedu o podepsání Směrnice,
3. ukládá sekretariátu zaslání Směrnice poskytovatelům.

A4) Návrh hlavních úkolů Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2012
Usnesení:
Rada schvaluje Návrh hlavních úkolů Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2012.


B) BODY PRO INFORMACI

B1) Usnesení vlády za období od 27. září do 8. prosince 2011
B2) Zpráva o činnosti Rady a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2011
B3) Zpráva o činnosti Grantové agentury ČR za rok 2011
B4) Zpráva o činnosti Technologické agentury za rok 2011
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.


C) RŮZNÉ

- body k projednání - bez rozpravy v tomto zasedání Rady nebyly zařazeny

Sdílejte na: