Usnesení k jednotlivým bodům programu 269. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. ledna 2012


1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 269. zasedání s doplněním nového bodu 269/A7.

2. Zápis z 268. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 268. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh na změnu Statutu a Jednacího řádu Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje konečné znění Jednacího řádu Rady,
2. schvaluje návrh změn Statutu Rady, včetně vypuštění článku 6 odst. 5 písm. e) Statutu Rady,
3. ukládá 1. místopředsedkyni ve spolupráci s ředitelem sekretariátu Rady předložit Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace do meziresortního připomínkového řízení pro jednání vlády,
4. pověřuje předsednictvo Rady vypořádáním připomínek vznesených v rámci meziresortního připomínkového řízení.

A2) Návrh na jmenování zpravodajů Rady
Usnesení:
Rada jmenuje zpravodaje pro úkoly v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, uvedené v materiálu k bodu 269/A2, s doplněním dalších zpravodajů pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro rok 2013 s výhledem na roky 2014 a 2015 (Ing. Zbyněk Frolík, prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. a prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.) a s doplněním zpravodajů pro další úkoly - pro přípravu novely zákona č. 130/2002 Sb. (místopředseda Rady prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. a doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.) a pro posuzování výzkumných organizací (doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.). Zpravodajem pro TA ČR bude Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr. h. c.

A3) Volba předsedy Bioetické komise
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup při volbě předsedy Bioetické komise,
2. schvaluje výsledek hlasování o návrhu na funkci předsedy Bioetické komise, na základě kterého byl zvolen kandidátem na předsedu Bioetické komise plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
3. navrhuje předsedovi Rady jmenovat plk. prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc. předsedou Bioetické komise.

A4) Teze k udržitelnosti projektů OP VaVpI
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiál Teze k udržitelnosti projektů OP VaVpI s tím, že ukládá připravit celkovou strategii až do roku 2020,
2. ukládá předsednictvu Rady jednat s MŠMT o zajištění udržitelnosti projektů OP VaVpI a o přípravě operačního programu na nové programovací období.

A5) Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011
Usnesení:
Rada schvaluje hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011 dle varianty A.

A6) Návrhy témat k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení:
Rada schvaluje návrhy témat k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb.

A7) Návrh na změny názvů prioritních oblastí orientovaného výzkumu
Usnesení:
Rada schvaluje návrh na změny názvů prioritních oblastí orientovaného výzkumu.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – leden 2012
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací Fáze 1 – leden 2012,
2. ukládá
a. řediteli sekretariátu do 31. 1. 2012 zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz,
b. 1. místopředsedkyni Rady informovat svým dopisem příslušné poskytovatele o výsledku posouzení a o důvodech, pro které nebyly jimi navrhované subjekty zařazeny mezi výzkumné organizace, a proto bylo posuzování pozastaveno do doby, než budou ze strany poskytovatele předloženy relevantní podklady,
c. zpravodaji Rady předložit na 270. zasedání Rady další postup podle schváleného Postupu při posuzování výzkumných organizací.

B2) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2010
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál pro jednání vlády Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2010,
2. ukládá 1. místopředsedkyni ve spolupráci s ředitelem sekretariátu Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení pro jednání vlády,
3. pověřuje předsednictvo Rady vypořádáním připomínek vznesených v rámci meziresortního připomínkového řízení,
4. se neztotožňuje se způsobem jakým se výsledky hodnocení promítají do financování a bude se touto otázkou koncepčně zabývat.

B3) Hodnocení „Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015“
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí Hodnocení Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu,
2. ukládá řediteli sekretariátu Rady informovat svým dopisem odbor bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra o tom, že Rada nemá ke zprávě připomínek.

B4) Memorandum KHV
Usnesení:
Rada bere na vědomí Memorandum KHV.

B5) Žádost MŠMT o doporučení Rady ke jmenování člena Akreditační komise od 1. září 2012
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrhy Rady na člena Akreditační komise MŠMT,
2. ukládá sekretariátu zaslat odpověď 1. místopředsedkyně Rady ministru MŠMT s návrhy Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Usnesení vlády za období od 8. prosince 2011 do 13. ledna 2012
C2) Informace o jednání předsednictva mezi 268. a 269. zasedáním Rady
C3) Informace o jmenování stálých hostů Rady
C4) Informace o zastoupení členů Rady v jiných orgánech
C5) Informace o zpřístupnění studií Technologického centra k NP VaVaI
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.


Sdílejte na:

Přílohy