ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (RVVI) PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY (OK SHV)

Jednání se konalo 21.10.2011 na CERGE-EI v Praze od 10:30 v zasedací místnosti č.9.

Přítomni: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
Omluveni: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.; prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Program:

1) Organizační záležitosti

a) Schválení zápisu z minulé schůze
b) Určení zapisovatele
c) interní web OK SHV, přístup na web, stahování souborů

2) Informace předsedy a případně dalších členů

a) RVVI a pozastavení agend ve vztahu k práci RVVI
b) Zpráva o činnosti OK SHV
c) Návrh odměn OK SHV
d) Metodika 2012
e) Příprava Priorit VaV
f) Strategie konkurenceschopnosti ČR na roky 2012 až 2020
g) TA ČR a projekty BETA
h) Příprava projektu Ipn Metodika

3) Závěrečná zpráva Ipn Audit (diskuse k doporučením)

4) Zkušenosti z pokračování procesu Hodnocení 2011 (staronové problémy)

5) Různé

Ad 1a) Zápis schválen

Ad 1b) Určení zapisovatele (T.Machula)

Ad 2) Informace předsedy a případně dalších členů


Předseda podrobněji informoval OK o běžících agendách uvedených v programu:
- RVVI rozpuštěna, zatím není jmenována nová. OK v omezené míře fungují.
- Zpráva o činnosti OK SHV byla projednána elektronicky.
- Rozdělení odměn členů OK SHV bylo projednáno elektronicky.
- Projednávání Metodiky 2012 bylo pozastaveno.
- Příprava priorit VaV do r. 2030. Byly ustaveny expertní panely. Podkladové studie zatím nezveřejněny ani nezpřístupněny OK (www.priority2030.cz)
- Zavádění strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012-2020. Vláda strategii schválila.
- Informace z TAČR. Předseda agentury odstoupil. Byly zveřejněny projekty BETA (program aplikovaného výzkumu pro resorty, které nemají svou kapitolu VaV).
- Příprava projektu Ipn Metodika. Měl být spuštěn v září a odloženo na leden.

Ad 3) Závěrečná zpráva Ipn Audit (diskuse k doporučením)

Předseda referoval o klíčových doporučeních závěrečné zprávy Ipn Audit:
- stávající metodika nesplňuje žádnou z deklarovaných funkcí. Doporučeno její zastavení, fixace současného stavu a urychlená příprava nového systému.
- návrh realizovat inst. financování kombinací formula-funding a performance contracts
- potřeba vybudovat funkční a stabilní administrativní infrastrukturu na ministerstvech
- chybí předvídatelnost konstrukce státního rozpočtu v delším horizontu
- doporučení financovat s více než ročním horizontem
- vyjasnit důvody diferenciace výzkumných organizací
- způsob a účel informovaného peer review – kultura hodnocení a zpětná vazba pro výzkumnou organizaci
- rozlišení mezi výstupy a výsledky
- doporučení nevycházet při hodnocení z počtu výsledků
- základní hodnocenou jednotkou – ústav či fakulta (v případě potřeby dále dělit)
- doporučení zřízení jedné centrální veřejné nezávislé hodnotící autority
- a další.

Ad 4) Zkušenosti z pokračování procesu Hodnocení 2011 (staronové problémy)

- Na konci října OK dostanou výsledky verifikací z další etapy
- Řada verifikovaných výsledků byla „na hraně“. Většinový konsensus členů je v případě reklamací respektovat předpis dle metodiky a vysvětlit problematická místa metodiky.
- Schválen návrh dvou fází přístupu k případným reklamacím: (i) vyřazení formálních nedostatků ve vztahu k definici dle Metodiky (ii) u ostatních fyzické ověření v NK a případné hlasování všech členů (OK bude potřebovat zajištění součinnosti s NK od pRVVI).
- Členům OK doporučena opatrnost při sdělování informací k neformálním externím dotazům ohledně vyřazení.

Termín příští schůze nebyl stanoven a bude koordinován předsedou podle dalšího vývoje nejasné situace kolem RVVI.
Zapsal: T. Machula
Ověřil: D. Münich

Sdílejte na: