Komentář k CEP02

Struktura dat pro CEPO2 schválená Radou vlády ČR pro VaV dne 21.9.2001

     Předání údajů do ”Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu” (CEP) je podmínkou poskytnutí účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 1/1995 Sb. (dále jen zákon č. 300/1992 Sb.), a podle § 2 odst. 1 písm. e) a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu (dále jen nařízení vlády č. 88/2001 Sb.).

     Termín pro předání údajů o řešených projektech do CEP v roce 2002 stanovila v souladu s § 7 odst. 3 písm. f) zákona č. 300/1992 Sb., a podle § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj pro jednotlivé poskytovatele do 28. 2. 2002.
Od 28. 2. 2001 vyplývají termíny pro předávání údajů do CEP z ustanovení § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 88/2001 Sb. (od 1.1.2002 z ustanovení § 22 odst. 1 až 3).

     Každý poskytovatel předává do CEP platné údaje o všech projektech výzkumu a vývoje financovaných z jeho rozpočtové kapitoly, tj. údaje o řešených a nově zahájených projektech a stanovené údaje o ukončených projektech. Platné údaje o řešených a nově zahájených projektech je poskytovatel povinen předat do CEP před poskytnutím účelových finančních prostředků příjemci.

     Údaje o ukončených a zastavených projektech se do CEP budou předávat stejně jako v minulých letech formou samostatné dodávky dat ve struktuře platné pro rok 2002.

     V roce sběru 2002 budou dodány zveřejnitelné údaje o projektech případně údaje o projektech podléhající obchodnímu tajemství podle §17 až 20 obchodního zákoníku v samostatné jednoznačně označené dodávce dat (viz. údaj D22 elektronické průvodky k dodávce dat).

     Data, která jsou utajovanou skutečností podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou utajována podle zvláštních právních předpisů a nepodléhají přitom zákonu č. 148/1998 Sb. (např. název projektu, anotace projektu), budou upravena podle pokynů uvedených v dokumentu ”Pokyny k vyplnění údajů pro CEP v záznamech s kódem důvěrnosti U” tak, aby splňovala kriterium zveřejnitelných údajů a budou předána ve stejné dodávce dat jako zveřejnitelné údaje. Dokument s pokyny k vyplnění záznamů pro CEP v záznamech s kódem důvěrnosti U obsahuje seznam vybraných údajů, které je povoleno upravit do formy zveřejnitelných údajů a popis způsobu jejich vyplnění. Dokument je k dispozici u správce IS VaV a bude poskytnut jednotlivým poskytovatelům na jejich vyžádání.

     Konkrétní údaje o projektu, které jsou utajovanými skutečnostmi nebo jsou utajovány podle zvláštních právních předpisů a nepodléhají přitom zákonu č. 148/1998 Sb., budou současně dodány odděleně v tiskové nebo v elektronické formě. Převzetí těchto dat bude podmíněno důsledným a bezpodmínečným dodržením veškerých souvisejících předpisů (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Změny týkající se předávaných údajů v roce 2002 oproti roku 2001

     Pojmy používané v dokumentu jsou v souladu s nařízením vlády č. 88/2001 Sb. Byly zpřesněny vysvětlující komentáře k některým položkám a uvedeny do souladu s nařízením vlády č. 88/2001 Sb. (týká se zejména položek P05, P06, P07, P08, P26, P27). Ve struktuře dat CEP02 jsou zařazeny údaje stanovené nařízením vlády č. 88/2001 Sb. Zařazení položky ”klíčová slova” (P23) jako povinně vyplňované položky bylo provedeno na základě odůvodněné žádosti některých organizačních složek státu v rámci připomínkového řízení k návrhu struktur dat pro rok 2002.

     Délky některých položek byly uvedeny do souladu se standardem ISVS (např. název subjektu, tituly před jménem a za jménem, číslo telefonu, číslo faxu).

     Není používán pojem vykonavatel resp. spoluvykonavatel pro označení organizační jednotky příjemce resp. spolupříjemce pověřené na základě zvláštního právního předpisu nebo zřizovací či jiné zakládací listiny zajišťováním práv a povinností souvisejících s řešením projektu nebo jeho části. Místo těchto pojmů je v dokumentu používán pojem organizační jednotka pověřená řešením projektu nebo jeho části. Uvádění informací o těchto organizačních jednotkách v rámci údajů o příjemcích nebo spolupříjemcích je nezbytné z toho důvodu, že podle platné legislativy organizační jednotka příjemce resp. spolupříjemce má zmocnění k provádění výzkumu a vývoje, ale nemůže být příjemcem resp. spolupříjemcem (smluvní stranou), neboť nemá právní subjektivitu. Organizační jednotkou pověřenou prováděním výzkumu a vývoje může být kromě fakulty vysoké školy nebo resortního ústavu (organizační jednotky organizační složky státu) také součást obchodní firmy (s.r.o., a.s.).

     V I. tabulce je upraven číselník "kód důvěrnosti údajů dodaných do CEP" a zpřesněny popisy některých jeho kódů. Ve II.tabulce je aktualizován číselník "typ zdroje financování projektu" (položka F02). V důsledku úpravy obsahu číselníku "typ zdroje financování projektu" jsou ze struktury II. tabulky vyřazeny údaje o jednotlivých zdrojích financování v rámci určitého typu zdroje (položky F02, F03, F04 struktury CEP01). Je upraven číselník "typ členění finančních prostředků" a číselník ”forma poskytnutí účelových finančních prostředků poskytovatele na projekt”. Nové položky P30 a P31 v I. tabulce umožní návaznost mezi projekty a veřejnými soutěžemi ve výzkumu a vývoji. Místo upraveného datumu narození je požadováno rodné číslo, u cizince případně identifikační kód konstruovaný podle standardu ISVS (položky G12, A03).

     Podle § 13 až 15 nařízení vlády č. 88/2001 Sb. se dodávají informace o financování projektu až do posledního roku účinnosti smlouvy o poskytnutí účelových finančních prostředků resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí účelových finančních prostředků. Z tohoto důvodu je struktura II. tabulky upravena tak, aby bylo možné uvést plánované finanční prostředky na projekt na všechny budoucí roky, ve kterých bude probíhat jeho řešení tak, jak jsou uvedeny ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí účelových finančních prostředků na projekt. Údaje o celkových uznaných nákladech na projekt (položky P10 a P11 ve struktuře CEP01) jsou přesunuty z I. tabulky do II. tabulky a jsou sledovány v podrobnějším rozčlenění.

     Struktura III. tabulky (tabulka účastníků ve struktuře CEP01) umožňuje správný a jednoznačný zápis všech případů, které v současnosti (případně i v budoucnosti) mohou nastat. Zavedení číselníků typu ”role v projektu” a zavedení dvoustranných vztahů prostřednictvím těchto číselníků vyplývá i z potřeby zajistit postupně návaznost na informační systémy Evropské unie (výměnný formát CERIF/2000).

     K 1. 1. 2001 došlo na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č.492 /2000 Sb., ke změnám v právní subjektivitě některých příjemců resp. spolupříjemců. Dosavadní státní rozpočtové organizace se podle § 51 tohoto zákona stávají organizačními složkami státu (ztrácejí právní subjektivitu), zatímco dosavadní státní příspěvkové organizace a jiné státní organizace určené tímto zákonem podle § 54 zůstávají právnickými osobami. Organizační složky státu (nyní bez právní subjektivity) mohou být příjemci nebo spolupříjemci.

     V souvislosti se změnami v právní subjektivitě byl zaměněn číselník "Druh právního subjektu" za číselník "Zařazení subjektu podle právní formy", byl zaveden nový číselník "Druh osoby podle státní příslušnosti" - dříve zahrnutý do číselníku "Druh právního subjektu". Dřívější číselník "Druh účasti nositele resp. spolunositele projektu v běžném roce" byl nahrazen číselníky typu "role na projektu".

     Struktura III. tabulky umožňuje uvést kromě povinných údajů o řešiteli resp. spoluřešiteli libovolný počet dalších osob - dalších řešitelů resp. dalších spoluřešitelů příslušného projektu.

     Struktura dat CEP02 neobsahuje žádné takové nepovinné položky, kde je na rozhodnutí poskytovatele, zda tyto položky vyplní či nikoliv i když hodnota položky existuje a je známa (ve III. tabulce struktury CEP01 položky G10, G11), ze IV. tabulky byly vyřazeny všechny položky, které v případě dodávky dat do CEP zůstávají nevyplněny (položky D06 až D12). Struktura CEP02 je koncipována tak, aby vyhovovala širokému spektru všech projektů podporovaných ze státního rozpočtu. Kromě položek, které musí být bezpodmínečně vyplněny (název projektu, kód aktivity, atd.) jsou ve struktuře dat CEP02 i položky, jejichž povinnost vyplnění je podmíněna existencí hodnoty (např. tituly před jménem a za jménem) nebo závisí na hodnotě jiného údaje. V I. tabulce jsou to např. položky, které se vyplňují pouze v případě ukončeného nebo zastaveného projektu. Ve II. tabulce se vyplňuje forma poskytnutí finančních prostředků pouze u financování projektu z účelových finančních prostředků poskytovatele na celou dobu řešení. Ve III. tabulce se vyplňuje pouze ta sada údajů, která přísluší konkrétnímu subjektu (např. je-li příjemcem fyzická osoba, vyplní se sada údajů týkajících se fyzické osoby, údaje o organizační jednotce se vyplní v případě, že existuje organizační jednotka se vztahem k projektu a pod.). Spojení na fyzickou osobu se vyplňuje jen v případě řešitele a v případě spolupříjemce - fyzické osoby. Speciálními položkami, které by se daly označit jako nepovinné, jsou položky pro pokračování anotace (P16 až P18 a P20 až P22). Jedná se o ”rezervní pole” pro případy delších textů anotace. Tyto položky se vyplní v případě, že text anotace přesáhne délku příslušné položky.
Poznámka
V popisu položek G11 až G13 je použito pojmů ”státní občan ČR” a ”státní příslušnost” v souladu s nařízením vlády č. 88/2001 Sb., i když v definici datových prvků aktuálně platných standardů ISVS se vyskytují pojmy ”občan ČR”, "cizinec" a ”státní občanství”.

Informace k předávání údajů v roce 2002

     V roce 2002 bude zaveden sběr dat pro CEP ve formátu XML pomocí WEB aplikace po síti Internet. Vzhledem k tomu, že rok 2002 je rokem přechodu na univerzální výměnný formát XML, bude možné v tomto roce předávat data do CEP ještě rovněž ve formátu DBF.

     Údaje, týkající se jednoho projektu, jsou ve formátu DBF obsaženy jednak v hlavní tabulce, jednak v závislých (detailních) tabulkách II. a III., které jsou svázány s hlavní tabulkou pomocí identifikačního kódu projektu. Všechny položky v předávaných tabulkách musí být v uvedené platné struktuře dat. Hlavní tabulka obsahuje tolik řádků, kolik projektů je předáváno. Počet řádků v závislých tabulkách příslušejících určitému projektu je určen charakterem tohoto projektu a pro jednotlivé projekty se obecně liší.

     Vzhledem k tomu, že položky týkající se anotace projektu slouží též k vyhledávání projektů podle "klíčových slov", doporučuje se používat v maximální míře v těchto položkách ty termíny, které se běžně vyskytují v renomovaných informačních zdrojích.

     V textových položkách (s výjimkou těch, pro které je explicitně stanovena angličtina) se používá čeština s diakritikou. Položky, které se pro daný projekt nevyplňují anebo se vyplňují až po skončení řešení projektu, zůstávají prázdné (nevyplňují se mezery, nuly ani jiné znaky). Všechny znakové (textové) údaje se vždy vyplňují zleva bez úvodních mezer. Všechny údaje o finančních prostředcích na řešení projektů se uvádějí výhradně v tis. Kč.

     Všechny projekty, týkající se jednoho programu nebo grantových projektů, musí být zařazeny do jediné dodávky dat. Poskytovatelé odpovídají za to, že údaje poskytované do CEP se shodují s údaji uvedenými ve smlouvě nebo v rozhodnutí o poskytnutí účelových finančních prostředků z jejich rozpočtové kapitoly.

     Údaje o projektech výzkumu a vývoje musí být jednotlivými poskytovateli předány Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj vždy před zahájením poskytováním účelových finančních prostředků v daném roce, a to ve struktuře platné pro tento rok, tzn. pro rok 2002 (CEP02) a po kontrole zpřístupněným kontrolním programem.

     Nutnou součástí každé dodávky dat je průvodka k dodávce dat vytvořená kontrolním programem, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou zastupující poskytovatele, opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v elektronické průvodce k dodávce dat.

     Data dodaná ve formátu DBF jsou předávána jako sada 4 souborů tj. tabulek s příponou DBF (dále jen tabulek), v kódu češtiny CP 1250 (EE Windows) a spolu s potvrzenou průvodkou k dodávce dat v tiskové formě. Názvy předávaných tabulek musí odpovídat pravidlům pro tvorbu názvu tabulky CEP02 stanoveným v tomto dokumentu.

     Dodávky dat s chybně vytvořenými názvy tabulek, s nesprávným označením verzí nebo vykazující chyby hlášené kontrolním programem budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do CEP. Pokud kontrolní program vyhodnotí dodávku dat jako bezchybnou a v předávaných datech bude zjištěno chybné kódování češtiny nepřevoditelné do CP 1250, nelze tuto dodávku dat zařadit do CEP a data zveřejnit na Internetu pro nečitelnost textových položek. Poskytovatel bude v tomto případě požádán o opravu dodávky dat.

UPOZORNĚNÍ

Struktura dat (včetně příloh) je veřejně dostupným dokumentem, který nesmí být využit ke komerčním účelům, žádným způsobem pozměněn ani zkrácen bez souhlasu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.
Specifika jednotlivých poskytovatelů mohou být zohledněna ve vlastním komentáři.

Sdílejte na: