ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ RVVI

Jednání se konalo dne 13. 9. 2012 ve 14 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Lenka Moravcová, Ing. Martin Matějka

Omluveni: prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.

Program zasedání:
1. Úvod a kontrola zápisu
2. Informace o souhrnu práce komise na kontrole výsledků podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, platné pro r. 2012
3. Informace o postupu dalších prací v souvislosti s hodnocením výsledků výzkumných organizací (ing. Matějka)
4. Materiál „Shrnutí principů Metodiky 2013“ – pro informaci
5. Návrh zprávy o činnosti OK NŽP
6. Různé

Ad 1)
Předseda uvítal členy komise, poděkoval jim za práci na kontrole hodnocení výsledků a vysvětlil důvody, proč se nekonalo zasedání v dřívějším termínu. Prof. Hořejší se vzdal své funkce místopředsedy, na příštím zasedání bude uspořádána volba nového místopředsedy. Zápis z minulého jednání byl bez připomínek schválen. Členové souhlasili s programem zasedání.

Ad 2 + Ad 3)
Předseda shrnul, že úkol byl splněn a vyzvednul obětavost členů komise. Vyzval ing. Matějku, aby podal informaci o výsledku kontrol. Ten nejdříve uvedl organizační důvody určitého zdržení začátku prací, především fakt, že doběhla smlouva s dodavatelem IS VaV a nastala nutnost provést nové výběrové řízení a dále pozdní termín 13. 6. 2012 schválení Metodiky pro r. 2012 vládou Teprve potom mohla začít příprava podkladů pro kontrolu. Přesto se podařilo zadání úkolu zvládnout, kontrola běžela do 6. září 2012, její zjištění postupuje do 3 etapy harmonogramu, tj. projednávání vyřazení výsledků a oznámení poskytovatelům, kteří se mají k materiálu vyjádřit do 1 měsíce. Názor poskytovatelů bude předán těm členům komise, kteří navrhli předmětný výsledek k vyřazení a spor se bude řešit a dohadovat s poskytovatelem.

Předseda otevřel diskusi k dané problematice, byly vzneseny připomínky a náměty:

• software-je nesmyslné hodnocení 40 body. Navrhuje se , aby poskytovatelé sdělili, jaký výsledek přihlašují a přiřadili k němu hodnotu od 0 do 40. Bylo upozorněno, že v připravované Metodice 2013 se pro aplikované výsledky navrhuje jiný postup. Předseda vyzval, aby k pilíři III Metodiky členové individuálně zasílali své názory ing. Matějkovi mailem.

• knihy – je dobré je hodnotit škálováním; vyslovena pochvala za dobrou přípravu materiálu sekretariátem RVVI

• užitné vzory – jde o hodně administrativní proces, který nemusí s výzkumem souviset, zkontrolovat by to měl zpravodaj

Byla otevřena celková diskuse k materiálu Shrnutí principů Metodiky hodnocení 2013.
Prof. Hořejší upozornil na studii „Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum?“ od autorů Š. Jurajdy a D.Münicha, vydanou Cerge-ei, kterou považuje za velmi inspirativní. Jedná se o analýzu a adekvátní srovnání výsledků výzkumných pracovišť a vědních oborů, pomáhající identifikovat excelenci ve VaV a přirozeně tak roztřídit instituce. Postup by mohl být použit v Metodice v pilíři II.

Prof. Ripka považuje návrh na I. pilíř přijatelný, u II. pilíře myšlenku excelence vítá, ale považuje ji za problematickou, protože je nákladná a málo odolná klientelistickým vlivům. Preferuje systém Jurajda-Münich, založený na mechanickém třídění impaktovaných publikací do tří košů. Pro výpočet indexu kvality doporučuje počet excelentních výsledků vážit na jednoho vědeckého pracovníka dané instituce. Souhlasí s každoročním zvyšováním váhy tohoto pilíře. III. pilíř shledává v pořádku.

Ad 4)
Členové komise se seznámili s návrhem zprávy o činnosti a vyslovili s ní souhlas. V této souvislosti se rozvinula diskuse o spolupráci s Komisí pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“), v níž jsou komise zastoupeny svým předsedou a jedním dalším členem. Nutnost řešit problematiku hodnocení multioborově je pro KHV nejzásadnější oříšek; je třeba zlepšit komunikaci mezi KHV a dalšími odbornými komise RVVI. Bylo navrženo svolat schůzku s novým předsedou KHV prof. Málkem, novým vědeckým poradcem p. premiéra prof. Haňkou a OK NŽP.

Ad 5)
Předseda navrhl věnovat se na dalších jednáních tématům implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a novele zákona č. 130/2002 Sb. a aktualizaci Národní politiky VaVaI.

Podal informaci o stavu přípravy novely, tj. nutnosti nejdříve provést tzv. technickou novelu, ale zároveň pracovat na celkové novele; v meziresortním připomínkovém řízení přišlo mnoho připomínek, realizovat se bude asi 36 změn.

Prof. Moos vyjádřil naději, že předseda, který je členem Rady, má větší možnost prosadit návrhy a materiály od komise. Připomněl skutečnost, že OK se mají prvořadě zabývat prioritami, pro které je zpravodajem prof. Haňka. Je proto vhodné pozvat ho na jednání OK NŽP, aby si vzájemně sdělili náměty, názory, úkoly. Komise s návrhem souhlasila. V prioritách např. prof. Bittner kritizoval nesmyslnost podmínky, aby velké mezinárodní projekty podepisovali všichni členové představenstva, rozesetí po celém světě. Prof. Lemr se také domnívá, že přeadministrovanost projektů je velká, nutnost každou součást práce vysoutěžit (např. nástroje laboratoří atd. není efektivní). Celkově se musí rozlišovat, kdy je třeba jít soutěžit na evropskou půdu a které priority jsou ve vztahu k domácím podmínkám a pomoci tak zaměstnanosti.

Prof. Moos dále připomněl, že probíhá 2. období operačních programů, kterých bude asi jen šest. Je třeba se zavčas do procesu zapojit u programů, kde se jedná oVaVaI, znát jejich strukturu, kdo na nich pracuje.

Předseda ing. Doležal akceptoval nutnost dát větší prostor názorům odborných poradních orgánů při jednáních Rady, sám se o to bude zasazovat.

Plánování příštího zasedání závisí na možnostech prof. Haňky, datum bude oznámeno.

Zapsala: M. Dosoudilová, ověřil Ing. Doležal

Sdílejte na: