ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY RVVI

Jednání se konalo 25. září 2012 v 11 hod. v ředitelně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i, v Praze

Přítomni: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Lenka Moravcová, Ing. Martin Matějka

Omluveni: doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Program:
1. Úvod
2. Rozprava nad kontrolní prací podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací platné pro r. 2012 a závěry pro kontrolní práce v následujícím období
3. Rozprava nad návrhem doporučení Radě ohledně vypracování návrhu státního rozpočtu VaVaI na r. 2013
4. Rozprava nad návrhem Metodiky hodnocení 2013
5. Rozprava nad návrhem zprávy o činnosti OK SHV
6. Různé

Ad 1)
Nový předseda OK SHV doc. Oliva uvítal všechny přítomné a seznámil je s návrhem programu, který byl schválen.

Ad 2 + Ad 4)
Předseda nejprve shrnul fakt, na který stále upozorňuje OK SHV, že institucionální podpora výzkumu převodem bodů z RIVu do financí je pro společensko-humanitní obory nevyhovující. Rozprava nad kontrolní prací podle Metodiky hodnocení se proto soustředila již na r. 2013. Jednalo se především o hodnocení knih, kde je nutné a předpokládá se hodnocení prostřednictvím profesionálně sestavených hodnoticích panelů. Členové komise za důležitou podmínku kvality této práce považují možnost, aby mohli doporučit odborníky do panelů. V období, kdy se bude nový způsob hodnocení zavádět, chtějí mít možnost sledovat, jak jsou procesy zaváděny a zda fungují. Lze to přirovnat k zavádění nové grantové agentury. Předseda zdůraznil, že se otevírá prostor pro autonomii oblastí, jako první krok je potřeba sestavit panely pro hodnocení knih, následně to bude pravděpodobně potřeba udělat i pro hodnocení článků v časopisech. Členové komise podotkli, že se jejich kapacita nevyužívala, řadu smysluplných návrhů podali, ale nebyly využity. V tom očekávají zlepšení.

Ing. Matějka zdůraznil, že hodnoticí orgány se budou nominovat nově, ale know-how mají odborné komise, proto se počítá z jejich účastí; předseda KHV má zájem komunikovat. Ustavování panelů začne až po schválení Metodiky 2013, ale je zásadní, jak to bude v Metodice napsáno, musí to být hotovo na konci listopadu, předtím ještě musí projednat KHV, takže je cca měsíc čas na to, aby OK daly podněty a vznikl text. Prof. Hajič byl pověřen zpracováním návrhu, modelem je do jisté míry struktura panelů GA ČR. Členové se k návrhu vyjádří do 3. 10. do 12 hod.

Předseda: důležitý je II. pilíř navrhovaného hodnocení, ten má ale zatím svými 10 % jen malou váhu, což není pro obory SHV plně vyhovující. Přesto je nutno konstatovat, že celý návrh principů Metodiky 2013 je krok správným směrem. Určité návrhy má také prof. Haňka.

Prof. Hajič upozornil, že knihy jsou zastoupeny i v I. pilíři, čili způsob hodnocení knih v I. pilíři lze použít i pro II. pilíř v určité transformaci.

Prof. Frömel reagoval na to, že doc. Oliva jménem OK SHV vyjádřil při hlasování v KHV souhlas s principy Metodiky 2013, a zdůraznil potřebu důsledného dodržování postupů hodnocení a vyřazování výsledků, protože to se doposud nedělo, což se těžko vysvětluje zejména mladým pracovníkům, kteří hodnoticí procesy pečlivě sledují. Políčko v softwaru „ano“, tj. splňuje, které by měl vyplňovat poskytovatel, může mít smysl.

Ad 3)
K rozeslanému materiálu „Doporučení OK SHV pro postup při sestavování SR VaVaI na rok 2014“ předseda informoval, že z důvodu, že návrh státního rozpočtu se zatím sestavuje podle Metodiky platné pro r. 2012, hrozí reálné nebezpečí, že bude výrazně poškozen kvalitní výzkum v oblasti SHV. Verifikace hodnocení signalizuje, že by se nemělo postupovat ryze bodovým systémem. Materiál doporučuje, aby se do zavedení platnosti nové Metodiky pro kalendářní rok 2014 vycházelo přednostně z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a střednědobého výhledu podpory, jak stanoví zákon 130/2002 Sb. v § 5.

Rozvinula se diskuse k problematice; je dobré přiklánět se k Národní politice? - při podpoře excelence se lze i odchýlit od „kafemlejnku“, při uplatnění peer-review se částečně vyřeší i časopisy. Výsledný názor: nechat finance z bodového hodnocení periody předchozí, nebrat výsledky 2011. Předseda sdělil, že návrh přednese na jednání Rady dne 27. 9. 2012.

Ad 5)
Členové se vyjádřili k návrhu zprávy o činnosti komise za r. 2012. Požádali o úpravu bodu 2 tak, že další kontroly budou probíhat podle Metodiky 2013, a zprávu schválili.

Ad 6)
Národní priority orientovaného výzkumu, vývoje a inovací se stanou předmětem konkrétní implementace. OK SHV považuje za důležité rozvíjet orientovaný výzkum např. pro potřeby státní správy. Protože zpravodajem pro materiál je prof. Haňka, komise by ráda uskutečnila jednání za jeho přítomnosti s tématem priorit. Pověřila svého předsedu, aby projednal termínové možnosti prof. Haňky a aby pak bylo stanoveno datum dalšího zasedání.

Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: K. Oliva


Sdílejte na: