Historické informace pro dodavatele údajů do CEZ

Informace o předávání údajů

Předání platných údajů do CEZ poskytovatelem a jejich zařazení do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je podmínkou pro poskytnutí institucionální podpory z veřejných prostředků na výzkumné záměry v daném roce podle § 10, § 12 a § 31 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ), ve znění pozdějších prostředků a podle nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

CEZ obsahuje údaje o všech výzkumných záměrech financovaných z veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů.

Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do CEZ (IS VaV) jsou stanoveny zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

  1. údaje o výzkumných záměrech zahájených v minulých letech a řešených v daném roce do 50 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku,
  2. údaje o nově zahajovaných výzkumných záměrech do 50 kalendářních dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  3. údaje o výzkumných záměrech, u nichž došlo v průběhu kalendářního roku ke změně, do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo byla poskytovateli oznámena,
  4. údaje o zhodnocení ukončených výzkumných záměrů a údaje o skutečných nákladech do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po roce ukončení řešení výzkumného záměru.

Provozovatel zařadí údaje o výzkumných záměrech do CEZ (IS VaVaI), které splňují náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací a oznámí tuto skutečnost písemně poskytovateli do 10 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem oznámí provozovatel poskytovateli případné nezařazení údajů včetně odůvodnění.


Informace pro dodavatele dat do CEZ v roce 2014

Součástí CEZ jsou všechny výzkumné záměry institucí financované ze státního rozpočtu ČR nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, a to i v případě, že takto je financována pouze dílčí část záměru. Naproti tomu se v CEZ neevidují výzkumné záměry plně financované z jiných prostředků než je státní rozpočet ČR nebo rozpočet územního samosprávného celku. Do požadovaných podkladů musí být zahrnuty všechny výzkumné záměry financované ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů územních samosprávných celků, tj. pokračující i nově zahájené.

V roce 2014 budou předávána data do CEZ pouze ve formátu XML.

Pro data předávaná do CEZ od 1.1.2014 platí závazný popis dat CEZ14.

Upozornění:

Konverzní program, resp. Konverzní aplikace XML-DBF a DBF-XML, byl ze strany RVV podporován pouze v roce 2006, kdy docházelo v systému sběru údajů k přechodu z formátu DBF do formátu XML. SW byl určen jako pomůcka pro dodavatele údajů před tím, než upraví své systémy do stavu, který umožňuje tvorbu finálních souborů v požadovaném formátu. Vývoj jmenovaného SW byl ze strany RVV podporován z uvedených důvodů pouze v roce 2006, neboť v roce 2007 již důvod pro jeho další podporu pominul. Od roku 2007 se tedy jedná o obchodní soukromou aktivitu společnosti, která tento program v roce 2006 na žádost RVV zprovoznila.


Zde jsou uvedeny základní podklady platné pro předání údajů do centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ) v dále uvedených letech. Tyto údaje slouží v případě potřeby pro ověření dat patřících do daného kalendářního roku sběru dat.

Platné v roce 2014


Platné v roce 2013


Platné v roce 2012


Platné v roce 2011


Platné v roce 2010


Platné v roce 2009


Platné v roce 2008


Platné v roce 2007


Platné v roce 2006


Platné v roce 2005


Platné v roce 2004


Platné v roce 2003


Platné v roce 2002


Platné v roce 2001


 Platné v roce 2000

Sdílejte na:

Přílohy