Usnesení k jednotlivým bodům programu 277. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. listopadu 2012

1. Schválení programu

Usnesení:


Rada schvaluje program 277. zasedání.

2. Zápis z 276. zasedání Rady

Usnesení:


Rada schvaluje zápis z 276. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013

a) Principy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013

b) Memorandum


Usnesení:


Rada
1. schvaluje Pilíř I. a Pilíř II. Principů Metodiky 2013 s tím, že mění terminologii Pilíře II. z „hodnocení excelence“ na „hodnocení kvality vybraných výsledků“,

2. ukládá KHV přepracovat Pilíř III. a po provedení modelových výpočtů na reálných datech jej předložit Radě ke schválení,

3. bere na vědomí přílohovou část materiálu,

4. schvaluje text memoranda mezi Radou a MŠMT o rámci koordinace řešení Individuálního projektu národního „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ realizovaného MŠMT a „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“ připravené poradním orgánem Rady (KHV),

5. zrušuje usnesení Rady k bodu 276/A1 bod 2. a ukládá zpravodajům ve spolupráci s KHV předložit Radě konečný návrh znění „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“.

A2) Principy pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016

Usnesení:


Rada
1. schvaluje „Principy pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na r. 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016“ s úpravou v bodě 2 a v bodě 3 c. a s vypuštěním bodu 3 d.,

2. ukládá zpravodaji Ing. Aimovi a pracovní skupině pro rozpočet ve spolupráci se sekretariátem Rady zpracovat na základě těchto principů „Směrnici pro přípravu návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na r. 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016“ a předložit ji Radě,

3. ukládá zpravodaji Ing. Aimovi a sekretariátu Rady informovat Radu o přípravě Auditu státního rozpočtu na VaVaI.

A3) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012

Usnesení:


Rada
1. schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012“,

2. ukládá sekretariátu Rady zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení,

3. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajkou zajistit vypořádání připomínek a předložit kompletní materiál na jednání vlády.

A4) Výsledky III. etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)

Usnesení:


Rada
1. schvaluje vypořádání připomínek poskytovatelů k III. etapě Hodnocení 2012,

2. schvaluje vyřazení 1 859 výsledků z hodnocení 2012 uvedených v elektronické příloze č. 3 tohoto materiálu,

3. ukládá sekretariátu Rady předložit na 278. zasedání Rady konečné výsledky hodnocení v souladu s platnou metodikou.

A5) Průběžná zpráva o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:


Rada
1. schvaluje materiál včetně vypořádání meziresortního připomínkového řízení,

2. ukládá sekretariátu Rady předložit kompletní materiál na jednání vlády.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zřizuje Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

Usnesení:


Rada
1. schvaluje návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zřizuje Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky,

2. ukládá sekretariátu Rady neprodleně předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení,

3. ukládá 1. místopředsedkyni Rady požádat předsedu vlády ČR a předsedu Rady o prodloužení termínu předložení návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., vládě, do března 2013,

4. kromě toho ukládá zpravodajům prof. Höschlovi a doc. Olivovi a sekretariátu Rady ve spolupráci s KHV zahájit intenzivní práci na komplexní novele zákona č. 130/2002 Sb.

A7) Žádost MŠMT o schválení návrhu rozpočtového opatření

Usnesení:


Rada
1. schvaluje návrh rozpočtového opatření MŠMT,

2. ukládá sekretariátu Rady zaslat dopisem 1. místopředsedkyně Rady odpověď MŠMT.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Aktualizace postupu při posuzování výzkumných organizací

Bod byl vyškrtnut z programu 277. zasedání Rady.

B2) Návrh na změnu kompetencí zpravodajů pro Hodnocení výsledků VaVaI

Usnesení:


Rada
1. rozděluje funkce zpravodajů Rady pro oblast „Hodnocení výsledků VaVaI“ tak, že

a) jmenuje pro oblasti „Hodnocení výsledků výzkumných organizací“, „Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ a pro přípravu „Metodiky 2013“ zpravodajem prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,

b) jmenuje pro oblasti přípravy „Metodiky 2013“ a pro „Hodnocení programů“ zpravodajem RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.;

2. ukládá sekretariátu Rady aktualizovat seznam zpravodajů Rady, schválený na 269. zasedání Rady v bodě A2.

B3) Návrh na změnu Programu TA ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence

Usnesení:


Rada
1. bere na vědomí „Návrh na změnu Programu Technologické agentury České republiky na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence“,

2. ukládá zpravodaji pro Technologickou agenturu České republiky Ing. Doležalovi, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady předložil na prosincové 278. zasedání Rady návrh stanoviska k tomuto materiálu.

B4) Návrh na odvolání a jmenování tří členů Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy
Usnesení:

Rada
1. schvaluje „Návrh na odvolání a jmenování tří členů Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy“,

2. ukládá sekretariátu Rady zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 276. a 277. zasedáním Rady

C2) Zápisy z jednání

a) OK NŽP dne 22. října 2012

b) BK dne 24. října 2012


C3) Usnesení vlády ze dne 28. listopadu 2012 č. 873 o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012

Usnesení:


Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu
 • 277/A1
 • 277/A2
 • 277/A3
 • 277/A4
 • 277/A5
 • 277/A6
 • 277/A7
 • 277/B2
 • 277/B3
 • 277/C1
 • 277/C2
 • 277/C3