Komentář k CEZ02

Struktura dat pro CEZO2 schválená Radou vlády ČR pro VaV dne 21.9.2001

     Usnesením vlády č. 281 ze dne 22. dubna 1998 o "Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje" byly konkretizovány podmínky pro poskytování těchto prostředků, institucionální prostředky jsou navrhovány v souladu se zákonem § 6 odst. 1 zákona č. 300/1992 Sb., a podle § 2 a § 15 nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje.

     V roce 2002 budou do ”Centrální evidence výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu ČR” (CEZ) dle usnesení vlády č. 281/1998 předkládána data společně s návrhem rozpočtu na rok 2003, tzn. poskytovatelé je předloží Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj do 30. 4. 2002. Údaje o případných ukončených nebo zastavených výzkumných záměrech se do CEZ budou předávat stejně jako v minulých letech formou samostatné dodávky dat ve struktuře platné pro rok 2002.

     V roce sběru 2002 budou dodány zveřejnitelné údaje o výzkumných záměrech v samostatné dodávce dat, jednoznačně označené jako dodávka dat, která jsou zveřejnitelnými údaji (viz. údaj D22 elektronické průvodky k dodávce dat).

     Data, která jsou utajovanou skutečností podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou utajována podle zvláštních právních předpisů a nepodléhají přitom zákonu č. 148/1998 Sb. (např. název výzkumného záměru, anotace výzkumného záměru), budou upravena podle pokynů uvedených v dokumentu ”Pokyny k vyplnění údajů pro CEZ v záznamech s kódem důvěrnosti U” tak, aby splňovala kriterium zveřejnitelných údajů a budou předána ve stejné dodávce dat jako zveřejnitelné údaje. Dokument s pokyny k vyplnění záznamů pro CEZ v záznamech s kódem důvěrnosti U obsahuje seznam vybraných údajů, které je povoleno upravit do formy zveřejnitelných údajů a popis způsobu jejich vyplnění. Dokument je k dispozici u správce IS VaV a bude poskytnut jednotlivým poskytovatelům na jejich vyžádání.

     Konkrétní údaje o výzkumném záměru, které jsou utajovanými skutečnostmi nebo jsou utajovány podle zvláštních právních předpisů a nepodléhají přitom zákonu č. 148/1998 Sb., budou současně dodány odděleně v tiskové nebo v elektronické formě. Převzetí těchto dat bude podmíněno důsledným a bezpodmínečným dodržením veškerých souvisejících předpisů (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Změny týkající se předávaných údajů v roce 2002 oproti roku 2001

     Není používán pojem vykonavatel pro označení organizační jednotky příjemce pověřené na základě zvláštního právního předpisu nebo zřizovací či jiné zakládací listiny zajišťováním práv a povinností souvisejících s řešením výzkumného záměru nebo jeho části. Místo tohoto pojmu je v dokumentu používán pojem organizační jednotka pověřená řešením výzkumného záměru. Uvádění informací o těchto organizačních jednotkách v rámci údajů o příjemcích je nezbytné z toho důvodu, že podle platné legislativy organizační jednotka příjemce má zmocnění k provádění výzkumu a vývoje, ale nemůže být příjemcem, neboť nemá právní subjektivitu. Organizační jednotkou pověřenou prováděním výzkumu a vývoje může být kromě fakulty vysoké školy nebo resortního ústavu (organizační jednotky organizační složky státu) také součást obchodní firmy (s.r.o., a.s.).

     Jsou vyřazeny položky označené jako nepovinné nebo informativní (v I. tabulce položka Z32). Ve IV. tabulce jsou vyřazeny položky, které v případě dodávky dat do CEZ zůstávají nevyplněny (položky D06 až D13). Délky některých položek byly uvedeny do souladu se standardem ISVS (např. název subjektu, tituly před jménem a za jménem, číslo telefonu, číslo faxu). Zařazení položky “klíčová slova” (Z29) jako povinně vyplňované položky bylo provedeno na základě odůvodněné žádosti některých organizačních složek státu v rámci připomínkového řízení k návrhu struktur dat pro rok 2002.

     K zásadní změně došlo ve způsobu uspořádání sbíraných údajů o financování výzkumných záměrů a v uspořádání sbíraných údajů o příjemcích a řešitelích výzkumných záměrů. Důvodem je snaha o maximální sjednocení dodavatelských struktur strukturálně příbuzných informačních oblastí, což oblasti CEP a CEZ bezesporu jsou, a dále zajištění možnosti pružné formy získávání informací o jednotlivých výzkumných záměrech. Jedná se o následující změny:

  • všechny údaje týkající se financování výzkumných záměrů jsou z I. tabulky přesunuty do II. tabulky Financování výzkumných záměrů. Struktura této tabulky je navržena v analogii se strukturou tabulky Financování projektů – součástí dodavatelské struktury CEP02. Celkové uznané náklady na výzkumný záměr za celou dobu jeho řešení jsou sledovány v podrobnějším rozčlenění, proto jsou údaje Z30 a Z31 z hlavní tabulky rovněž přesunuty do tabulky Financování výzkumných záměrů.

     K 1. 1. 2001 došlo na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č.492/2000 Sb., ke změnám v právní subjektivitě některých příjemců. Dosavadní státní rozpočtové organizace se podle § 51 tohoto zákona stávají organizačními složkami státu (ztrácejí právní subjektivitu), zatímco dosavadní státní příspěvkové organizace a jiné státní organizace určené tímto zákonem podle § 54 zůstávají právnickými osobami. Organizační složky státu (bez právní subjektivity) mohou být příjemci. Údaje o subjektech podílejících se na řešení výzkumného záměru jsou z I. tabulky (Výzkumný záměr) přesunuty do III. tabulky (Příjemci a řešitelé). Struktura III. tabulky umožňuje správný a jednoznačný zápis všech případů, které v současnosti (případně i v budoucnosti) mohou nastat. Zavedení číselníků typu ”role ve výzkumném záměru” a zavedení dvoustranných vztahů prostřednictvím těchto číselníků vyplývá i z potřeby zajistit postupně návaznost na informační systémy Evropské unie (výměnný formát CERIF/2000).

  • Je upraven původní číselník "druh nositele" (nyní ”zařazení subjektu podle právní formy”).
  • Je zaveden nový číselník ”druh osoby podle státní příslušnosti”.
  • Je upraven číselník ”kód důvěrnosti údajů dodaných do CEZ” a zpřesněny popisy některých jeho kódů.
  • Jsou blíže specifikovány nebo upraveny popisy k některým položkám, zejména Z34 a Z43.
  • Místo upraveného datumu narození je požadováno rodné číslo, u cizince případně identifikační kód konstruovaný podle standardu ISVS (položka G12).
  • U osob, které nejsou státními občany ČR je požadováno vyplnění státní příslušnosti (položka G13).

     Ve struktuře dat CEZ02 jsou zařazeny pouze údaje stanovené nařízením vlády č.88/2001 Sb. a na odůvodněnou žádost některých resortů položka "klíčová slova", struktura dat CEZ02 neobsahuje žádné takové nepovinné položky, kde je na rozhodnutí poskytovatele, zda tyto položky vyplní či nikoliv i když hodnota položky existuje a je známa.

     Struktura CEZ02 je koncipována tak, aby vyhovovala širokému spektru všech výzkumných záměrů. Kromě položek, které musí být bezpodmínečně vyplněny (název výzkumného záměru, stav průběhu řešení výzkumného záměru atd.), jsou ve struktuře dat CEZ02 i položky, jejichž povinnost vyplnění je podmíněna existencí hodnoty (např. tituly před jménem a za jménem) nebo závisí na hodnotě jiného údaje.

     V I. tabulce jsou to např. položky, které se vyplňují pouze v případě ukončeného nebo zastaveného výzkumného záměru. Ve III. tabulce se vyplňuje pouze ta sada údajů, která přísluší konkrétnímu subjektu (např. údaje o organizační jednotce se vyplní v případě, že existuje organizační jednotka se vztahem k výzkumnému záměru, státní příslušnost se vyplní v případě fyzické osoby - cizince a pod.). Spojení na fyzickou osobu vyplňuje jen v případě, že příslušná osoba je řešitelem, u dalšího řešitele se nevyplňuje. Speciálními položkami, které by se daly označit jako nepovinné, jsou položky pro pokračování anotace (Z22 až Z24 a Z26 až Z28). Jedná se o “rezervní pole” pro případy delších textů anotace. Tyto položky se vyplní v případě, že text anotace přesáhne délku příslušné položky.
Poznámka
V popisu položek G11 až G13 je použito pojmů ”státní občan ČR” a ”státní příslušnost” v souladu s nařízením vlády č. 88/2001 Sb., i když v definici datových prvků aktuálně platných standardů ISVS se vyskytují pojmy ”občan ČR”, "cizinec" a ”státní občanství”.

Informace k předávání údajů v roce 2002

     V roce 2002 bude zaveden sběr dat pro CEZ ve formátu XML pomocí WEB aplikace po síti Internet. Vzhledem k tomu, že rok 2002 je rokem přechodu na univerzální výměnný formát XML, bude možné v tomto roce předávat data do CEZ ještě rovněž ve formátu DBF.

     Údaje, týkající se jednoho výzkumného záměru, jsou ve formátu DBF obsaženy jednak v hlavní tabulce, jednak v závislých (detailních) tabulkách II. a III., které jsou svázány s hlavní tabulkou pomocí identifikačního kódu výzkumného záměru. Všechny položky v předávaných tabulkách musí být v uvedené platné struktuře dat. Hlavní tabulka obsahuje tolik řádků, kolik výzkumných záměrů je předáváno. Počet řádků v závislých tabulkách příslušejících určitému výzkumnému záměru je určen charakterem tohoto výzkumného záměru a pro jednotlivé výzkumné záměry se obecně liší.

     Vzhledem k tomu, že položky týkající se anotace výzkumného záměru slouží též k vyhledávání výzkumných záměrů podle "klíčových slov", doporučuje se používat v maximální míře v těchto položkách ty termíny, které se běžně vyskytují v informačních zdrojích.

     V textových položkách (s výjimkou těch, pro které je explicitně stanovena angličtina) se používá čeština s diakritikou. Položky, které se u daného výzkumného záměru nevyplňují anebo se vyplňují až po jeho ukončení, zůstávají prázdné (nevyplňují se mezery, nuly ani jiné znaky). Všechny údaje o finančních prostředcích na řešení výzkumných záměrů se uvádějí výhradně v tisících Kč.

     Všechny výzkumné záměry týkající se jednoho poskytovatele musí být zařazeny do jediné dodávky dat obsahující 4 tabulky. Za každého poskytovatele bude dodána samostatná dodávka (sada čtyř tabulek). Poskytovatelé odpovídají za správnost údajů poskytovaných do CEZ.

     Údaje o výzkumných záměrech musí být jednotlivými poskytovateli předány Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj ve struktuře platné pro rok 2002 (CEZ02) po kontrole zpřístupněným kontrolním programem.

     Nutnou součástí každé dodávky dat je průvodka k dodávce dat vytvořená kontrolním programem, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou zastupující poskytovatele, opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v elektronické průvodce k dodávce dat.

     Data dodaná ve formátu DBF jsou předávána jako sada 4 souborů tj. tabulek s příponou DBF (dále jen tabulek), v kódu češtiny CP 1250 (EE Windows) a spolu s potvrzenou průvodkou k dodávce dat v tiskové formě. Názvy předávaných tabulek musí odpovídat pravidlům pro tvorbu názvu tabulky CEZ02 stanoveným v tomto dokumentu.

     Dodávky dat s chybně vytvořenými názvy tabulek, s nesprávným označením verzí nebo vykazující chyby hlášené kontrolním programem budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do CEZ. Pokud kontrolní program vyhodnotí dodávku dat jako bezchybnou a v předávaných datech bude zjištěno chybné kódování češtiny nepřevoditelné do CP 1250, nelze tuto dodávku dat zařadit do CEZ a data zveřejnit na Internetu pro nečitelnost textových položek. Poskytovatel bude v tomto případě požádán o opravu dodávky dat.

UPOZORNĚNÍ

Struktura dat (včetně příloh) je veřejně dostupným dokumentem, který nesmí být využit ke komerčním účelům, žádným způsobem pozměněn ani zkrácen bez souhlasu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.
Specifika jednotlivých poskytovatelů mohou být zohledněna ve vlastním komentáři.

Sdílejte na: