Komentář k RIV00

     Usnesením vlády č. 281 ze dne 22. dubna 1998 o "Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje"3) byly konkretizovány podmínky pro poskytování těchto prostředků, institucionální prostředky jsou navrhovány v souladu se zákonem č. 2/1995 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje. Jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj v roce 1999 (a v dalších letech) je předání údajů do Centrální evidence výzkumných záměrů organizací financovaných za státního rozpočtu ČR ("CEZ") a do Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje ("RIV").

     Informační systém RIV shromažďuje podklady pro účely hodnocení výsledků účelově i institucionálně podporovaného výzkumu a vývoje a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o těchto výsledcích (viz. usnesení vlády 281/1998). Nejedná se tedy o klasický knihovnický systém, za který bývá neprávem zaměňován. Údaje o citacích a jejich autorech jsou pouze zdrojovými údaji pro hodnocení výzkumných záměrů a projektů organizací financovaných z rozpočtu ČR v oblasti výzkumu a vývoje, nikoliv základní bází citací o publikacích České republiky. K tomuto účelu slouží specializovaná pracoviště, jejichž úlohu RIV v žádném případě nenahrazuje.

     Návrh struktury dat vychází z obsahu dat pro databáze, které jsou uvedeny v Radou schválené koncepci NADAVaV zveřejněné na www stránce Rady (viz dopis mpř. vlády P. Mertlíka č.j.: 7550/99-RVV ze dne 22. 9. 1999 na správce rozpočtových kapitol). Jak je uvedeno v závěru předkládací zprávy této koncepce, je struktura dat v zásadě zachována z roku 1999, neboť technicky i finančně není možné před koncem roku principiálně měnit stávající kooperující SW aplikace. V průběhu roku 2000 bude vytvořena a ověřena www aplikace umožňující v první etapě jak přímé získávání dat od jednotlivých subjektů, tak konverzi dat, které resorty získaly vlastním systémem.

Změny týkající se předávaných dat oproti roku 1999

     Fyzická struktura předávaných dat zůstává stejná jako v roce 1999, pouze se rozšiřuje o 10 nových položek. U některých položek dochází z důvodu změn platné legislativy ke změně obsahu těchto položek (viz. dále):

  • nově se zavádí 4 položky v tabulce I. specifikující anotaci výsledku v originálním jazyce výsledku
  • nově se zavádí 4 položky v tabulce I. specifikující anotaci výsledku v anglickém jazyce
  • nově se zavádí 1 položka v tabulce I týkající se přesné citace jmen autorů výsledku
  • nově se zavádí 1 položka v tabulce II týkající se garanta výsledku
  • ruší se uvádění rodných čísel osob, které je nahrazeno kódovaným datem narození

     Do RIV00 mohou být zařazeny výsledky od roku 1993, dosažené pracovníky organizace v pracovněprávním vztahu. Aby se předešlo nejednotnostem ve výkladu, kdy byl výsledek skutečně dosažen, je rozhodující rok uplatnění výsledku (tj. rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, udělení patentu, zahájení výroby atd.). V RIV00 nebudou jako výsledky sledovány učebnice, skripta, sborníky z jiných než mezinárodních konferencí, odborné posudky, žádosti o grant, články v denním tisku, populárně naučná literatura, interní výzkumné zprávy, abstrakta a sborníky abstrakt, diplomové práce atd. Rovněž články teprve odeslané do tisku, technologie dosud neuplatněné ve výrobě atd. nebudou do RIV00 zařazeny.

     V roce 2000 budou dle usnesení vlády č. 281/1998 data pro RIV00 (a CEZ00) předkládána společně s návrhem rozpočtu na rok 2001, tzn. poskytovatelé - resorty je předloží Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj do 30. 4. 2000. Poskytovatelé předkládají data za všechny organizační jednotky, které jsou institucionálně i účelově financované z jejich rozpočtové kapitoly (systémem 1 org. jednotka = 1 dodávka dat = 4 soubory). Data pro RIV00 budou předána ve struktuře platné pro rok 2000 jako sestava 4 databázových souborů (tabulka I. až IV.) ve formátu *.DBF, kódu češtiny CP 1250 (Windows) a po kontrole dodaným kontrolním programem.

     Názvy předávaných souborů musí odpovídat pravidlům pro tvorbu názvu souboru RIV00 definovaným v popisu struktury dat. Údaje týkající se jednoho výsledku jsou obsaženy jednak v hlavní tabulce, jednak v dílčích tabulkách, které jsou svázány s hlavní tabulkou pomocí identifikačního kódu výsledku. Všechny položky v předávaných souborech musí být v uvedené platné struktuře dat. Hlavní tabulka obsahuje tolik řádků, kolik výsledků je předáváno. Počet řádků v dílčích tabulkách příslušejících určitému výsledku je určen charakterem tohoto výsledku a pro jednotlivé výsledky se liší.

     Všechny výsledky, týkající se jedné instituce resp. organizační jednotky předkládající data o výsledcích, musí být sloučeny pouze v jedné dodávce dat čítající právě 4 soubory. Nutnou součástí předaných dat je korektně vyplněná a potvrzená průvodka k těmto datům.

     Většina výsledků dosažených organizacemi od roku 1993 bude pravděpodobně uplatněna jako součást podkladů pro hodnocení výzkumných záměrů. Zároveň však tyto výsledky mohou být i výstupem účelově podporovaného projektu ("grantu") řešeného v minulých letech. V tomto případě organizace vyplňuje tabulku III., která se týká identifikačních kódů výzkumných záměrů, pro který je daný výsledek součástí podkladů pro hodnocení záměru resp. identifikačních kódů projektů VaV na základě kterého výsledek vznikl. Postupně (tak, jak budou končit projekty zahájené před rokem 1999) se přestanou výsledky účelově podporovaných projektů a institucionálně podporovaných záměrů překrývat.

     Nově je zaveden pojem garanta výsledku, který je jedním z autorů výsledku a odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku.

     Promítnuté změny ve struktuře dat pro RIV00 vycházejí pouze ze změn týkajících se platných právních norem. Další změny, které vyplývají z připomínek vznesených jednotlivými dodavateli dat budou do struktury RIV zapracovány a po konečném schválení celkové koncepce NADAVaV. Struktura RIV00 je koncipována tak, aby vyhovovala širokému spektru všech výsledků vzniklých na základě finanční podpory ze státního rozpočtu. Ve struktuře dat pro RIV00 jsou proto i položky, které se v některých případech nevyplňují, např. se nevyplňují údaje o začlenění organizace, pokud tato má vlastní právní subjektivitu (např. položky D09 a D10) apod.

     Ve struktuře dat RIV00 jsou zařazeny i nepovinné položky, tj. ty položky, kde je na rozhodnutí dodavatele dat, zda tyto položky vyplní či nikoliv. Jde např. o položky R02 a R03 (informace o podrobném vnitřním členění dané organizace) apod. Samostatně (z důvodů kompatibility se zahraničními databázemi) je připojena i nepovinná položka pro klíčová slova v angličtině.

     V textových položkách (s výjimkou těch, pro které je explicitně stanovena angličtina) se používá čeština s háčky a čárkami. Položky, které se nevyplňují nebo jsou nepovinné zůstávají prázdné (nevyplňují se mezery, nuly ani jiné znaky).

     Tabulka IV. slouží jako elektronická průvodka k datům a její vyplnění generuje zčásti kontrolní program automaticky, další údaje doplňuje dodavatel dat. Pro kontrolu dat je tato tabulka nezbytná.

     Dodaný kontrolní program provede nejprve kontrolu zda jsou správně definovány typy a délky jednotlivých položek a poté provede test korektnosti názvů souborů, neboť bez těchto kontrol nemůže program dále správně pracovat. Dále program provede kontrolu správnosti a úplnosti vazeb mezi jednotlivými položkami.

     Základní údaje o předávaných souborech doplní dodavatelé dat do průvodky, kterou vytvoří kontrolní program po provedení všech kontrol dat. Kontrolní program pro RIV00 bude mimo jiné k disposici na www stránce Rady (http://www.vlada.cz) stejně jako tato struktura dat.

     Dodávky dat s chybně vytvořenými názvy souborů, s identickým označením různých verzí, vykazující chyby hlášené kontrolním programem, nebo dodávky, které nebudou opatřeny korektně vyplněnou průvodkou, budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do RIV00.

     Od roku 2000 bude zkušebně zaveden též sběr dat pro RIV pomocí WEB aplikace po síti Internet. Je proto důsledně odděleno předávání dat mezi ústředními orgány a jednotlivými organizacemi od předávání dat mezi Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj a jednotlivými ústředními orgány. Tato struktura dat je tedy závazná výhradně pro příslušné ústřední orgány. Jednotlivé ústřední orgány mají dále možnost si od organizací v jejich působnosti vyžádat data v modifikovaných strukturách tak, aby opětovně nepožadovaly dodávání opakujících se údajů. Z toho však jednoznačně vyplývá, že veškeré bližší informace týkající se sběru dat, poskytuje jednotlivým organizacím, předkládajícím data do RIV00, výhradně příslušný správce jejich rozpočtové kapitoly tj. resort resp. ústřední orgán.

Pojmy

Centrální evidence výzkumných záměrů - je podle části 3. bodu 2.a. a přílohy č. 3 "Pravidel" (přílohy k usnesení vlády č. 281/19984) databáze pro účely kontroly institucionálního financování a zamezení dvojího financování projektů a výzkumných záměrů, pro přípravu návrhu státního rozpočtu a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o státem podporovaných výzkumných záměrech institucí.

Výzkumný záměr organizace - podle části 2. bodu 1. "Pravidel" (přílohy k usn.vlády č. 281/1998) obsahuje vymezení předmětu výzkumné činnosti organizace podporované z institucionálních prostředků na výzkum a vývoj v dalších pěti letech. Výzkumný záměr vychází z platné státní politiky výzkumu a vývoje, resp. zásad vlády pro tuto oblast, formuluje cíle, strategii jejich dosažení a předpokládané výsledky záměru. Výzkumný záměr obsahuje soupis nákladů na jeho zabezpečení podle účetní osnovy. Záměr je formulován na pět let.

Poskytovatel - je podle části 1. bodu 4. "Pravidel" (přílohy k usn.vlády č. 281/1998) od 1.1.1999 ústřední orgán, který poskytuje institucionální podporu ze své rozpočtové kapitoly a který je zřizovatelem organizace, plní tuto funkci nebo je jejím zakladatelem. U ostatních organizací poskytuje institucionální podporu kompetenčně příslušný ústřední orgán (analogie pojmu "zadavatel" u účelového financování).

Příjemce - je podle příloh č. 2 a č. 3 "Pravidel" (přílohy k usn.vlády č. 281/1998) organizace, řešící výzkumný záměr (analogie pojmu "nositel" u účelového financování). O institucionální podporu se mohou ucházet ty organizace, které mají ve svém statutu, v zakládací listině nebo v jiném dokumentu, jímž je stanoven předmět činnosti, jako předmět činnosti uveden výzkum a vývoj, podrobí se hodnocení a tímto hodnocením úspěšně projdou.

Řešitel - je podle přílohy č. 3 "Pravidel" (přílohy k usnesení vlády č. 281/1998) pracovník, který odpovídá příjemci za odbornou stránku výzkumného záměru (analogie stejného pojmu "řešitel" u účelového financování).

Garant - je podle koncepce NADAVaV autor výsledku, který odpovídá nositeli projektu resp. záměru za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku. Pokud se všichni autoři explicitně nedohodnou jinak, je garantem první autor výsledku.

Sdílejte na: