Statut odborných komisí Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Odborné komise ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen “Rada”) jako své odborné a poradní orgány podle § 35 odst. 7 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

2. Rada zřizuje tři odborné komise

a) odbornou komisi pro vědy živé přírody,

b) odbornou komisi pro vědy neživé přírody a inženýrství,

c) odbornou komisi pro společenské a humanitní vědy.

3. Odborné komise se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem odborných komisí. Statut a jednací řád odborných komisí nebo jejich změny schvaluje Rada.

Článek 2
Působnost

1. Odborné komise plní úkoly zadávané Radou, a to zejména

a) zpracovávají v oblasti své působnosti návrh priorit aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jako základní podklad pro návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky,

b) podle svého zaměření se z odborného hlediska vyjadřují k materiálům připravovaným Radou.

2. Při plnění úkolů, které to vyžadují, odborné komise vzájemně spolupracují. V případě potřeby organizují společná jednání.

3. Odborné komise zpracovávají rámcové roční programy (plány) svých činností a předkládají je Radě ke schválení v termínu do 30. listopadu předcházejícího kalendářního roku.

4. Odborné komise předkládají jednou za rok Radě zprávu o své činnosti, a to vždy do 30. září roku, za který se zpráva zpracovává.

Článek 3
Řízení odborných komisí

1. Odborné komise pracují nezávisle a samostatně.

2. Činnost odborné komise řídí její předseda, kterého jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh Rady. Předsedu odborné komise volí členové Rady v tajných volbách.

3. Předseda odborné komise je Radě odpovědný za činnost komise, jedná jejím jménem, řídí její jednání a schvaluje zápis z jednání.

4. Předsedu odborné komise zastupuje místopředseda, kterého volí odborná komise ze svých členů. Místopředseda může být odvolán na návrh členů odborné komise. O zvolení či odvolání místopředsedy odborné komise rozhodují členové odborné komise tajnou volbou, a to nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů komise.

5. Úkoly odborným komisím zadává Rada prostřednictvím předsedů odborných komisí, kteří se účastní zasedání Rady. Předsedové odborných komisí se zúčastňují zasedání Rady bez hlasovacího práva a jsou jim zpřístupněny podklady pro zasedání Rady k připomínkám a konečné verze podkladů pro zasedání Rady. Předsedu odborné komise může v případě jeho předem omluvené nepřítomnosti na zasedání Rady zastoupit místopředseda odborné komise, pokud ho předseda odborné komise v daném případě zastupováním na zasedání Rady pověří. Předsedové odborných komisí se mohou dále účastnit jednání předsednictva Rady, pokud jsou pozváni předsedou Rady nebo 1. místopředsedou Rady. Pro tato jednání jsou jim zpřístupněny podklady k bodům, jejichž projednání se mají účastnit.

Článek 4
Členové odborných komisí

1. Každá odborná komise má 7 až 12 členů včetně předsedy, s výjimkou odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství, která má 9 až 15 členů včetně předsedy. Členství v odborných komisích je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.

2. Členy odborné komise volí Rada v tajných volbách z předních odborníků pro danou oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

3. Členy odborné komise jmenuje a na návrh Rady odvolává předseda Rady.

4. Funkční období člena odborné komise je čtyřleté. Člen odborné komise může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.

5. Členství v odborných komisích je neslučitelné se současným členstvím v

a) předsednictvu Grantové agentury České republiky,

b) předsednictvu Technologické agentury České republiky, nebo

c) předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky.

6. Členství v odborných komisích je nezastupitelné. Členové odborné komise jsou povinni se účastnit jednání odborné komise a aktivně se podílet na práci komise.

7. V případě, že některý z členů odborných komisí nevykonává svou funkci po dobu nejméně tří měsíců a vysloví-li s tím souhlas většina členů příslušné odborné komise, může předseda příslušné odborné komise navrhnout Radě odvolání tohoto člena odborné komise a jmenování nového člena odborné komise.

8. Členové odborných komisí jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných materiálech předkládaných Radě a týkajících se činnosti Rady do doby jejich schválení a zveřejnění; to nebrání odborné konzultaci projednávané problematiky.

Článek 5
Jednání odborných komisí

1. Jednání odborných komisí se řídí jednacím řádem odborných komisí.

2. Jednání odborných komisí se konají zpravidla jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíců července a srpna. Termíny a místa jednání jsou stanoveny v rámcovém ročním programu (plánu) činnosti odborných komisí, který schvaluje Rada.

3. Mimořádné jednání odborné komise se koná na žádost Rady nebo na žádost jedné třetiny členů odborné komise, a to do 14 kalendářních dnů po předání žádosti předsedovi odborné komise. Jednání komise svolává její předseda.

Článek 6
Náklady na činnost a odměny členům odborných komisí

1. Náklady na činnost odborných komisí, včetně odměn jejich členů, jsou hrazeny z výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky.

2. Při zpracování předem zadaných materiálů hrazených z výdajů určených na zajištění činnosti Rady se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

3. Členům odborných komisí náleží za výkon této veřejné funkce odměna, jejíž výši stanoví předseda Rady, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Pro tyto účely ukládá sekretariát Rady prezenční listiny z jednání odborných komisí.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

1. Tento statut nabývá účinnosti dne 29. 6. 2012.

2. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje Rada.

3. Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné platné znění statutu.

Sdílejte na:

Přílohy