Zápis z 52. jednání KHV

Zápis z 52. jednání KHV konaného dne 7. 1. 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3. Praha 1.

Jednání se účastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc, PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr., doc. Ing. Michal Hocek, doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., Ing. Martin Matějka.
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni Martina Hábová, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Hosté: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (zpravodaj RVVI), Ing. Matějka (tajemník komise).

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány e-mailem dne 4. 1. 2013.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu [52-1-předseda]
2. Informace z 278. zasedání Rady konaného dne 21. 12. 2012 [ústní informace - předseda]
3. Informace o schválení konečných výsledků Hodnocení 2012
a. započítávání autorů [ústní informace - prof. Opatrný]
b. zobrazování korigovaných / nekorigovaných bodů na www [ústní informace - tajemník]
4. Metodika 2013
a. změna harmonogramu [ústní informace - předseda]
b. certifikované metodiky, jednání s TA ČR [ústní informace – Dr. Havlas];
c. aktualizace Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR, [ústní informace - tajemník];
d. identifikace autorů – zavedení ID research [ústní informace - předseda];
e. diskuse k textu Metodiky 2013 - [podklad zaslaný e-mail 4.1.2013 - předseda];
5. Různé
6. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil prof. Málek (dále jen „předseda“), který omluvil nepřítomné členy Komise a přivítal hosty. Následně předseda seznámil členy Komise s návrhem programu jednání, s programem byl vysloven jednomyslný souhlas.
K zápisu z 51. jednání Komise nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace z 278. zasedání Rady konaného dne 21. 12. 2012
Předseda Komisi informoval o jednání Rady. Především se zaměřil na projednání dvou materiálů: „Schválení konečných výsledků hodnocení VO v roce 2012“ a „Směrnice RVVI k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016“.

Předseda informoval, že na základě upozornění členů KHV byl proveden a Radě předložen nový výpočet výsledků hodnocení VO v roce 2012, který zohlednil dikci předkládací zprávy k Metodice 2012 upřesněním výkladu pro algoritmus týkající se započítávání podílů zahraničních spoluautorů výsledku. Rada k novému výpočtu neměla připomínky a konečné výsledky hodnocení 2012 schválila.

K tématu „Směrnice k SR 2014“ předseda uvedl, že: a) se počítá s hranicí 1500 bodů jako podmínkou nutnou pro přiznání podpory na RVO pro danou VO, b) návrh SR 2014 je připraven v poměru 80 % dle SDV, 20 % dle výsledků Hodnocení 2012, c) Rada bude uplatňovat sankce pouze v jednoznačně průkazných případech, kdy motivem předkladatele byla snaha o navýšení bodové hodnoty konkrétního výsledku, nikoliv formální pochybení při vyplňování údajů RIV.

Dále předseda informoval komisi, že již jsou k disposici písemná stanoviska ČKR a RVŠ z prosince 2012 k návrhu Metodiky 2013. Tato stanoviska vyjadřují podporu principů Metodiky 2013. Dále informoval o stanovisku AV ČR (které je zamítavé) a o stanovisku týmu IPn, který souhlasí s peer review kontrolou knih v rámci Podpilíře I., ostatní principy Metodiky 2013 však doporučuje tým IPn nezavádět.

Během diskuse vznesl doc.Oliva dotaz, zda má existence odborných a poradních orgánů Rady oporu v platném statutu RVVI, protože ten počítá pouze s existencí KHV, bioetické komise a komise pro zpracování priorit aplikovaného VaVaI. S existencí trvalých odborných a poradních orgánů Rady v dosavadním formátu nepočítá.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí a žádá svého předsedu, aby ověřil situaci ohledně formální existence odborných a poradních orgánů Rady v roce 2013.

ad 3) Informace o schválení konečných výsledků Hodnocení 2012
a) Započítávání autorů. Prof. Opatrný popsal problém při započítávání podílů zahraničních autorů, kde dodatečnými kontrolami Radou již schválených výsledků hodnocení 2012 vyšlo najevo, že u některých výsledků byla vypočtená bodová hodnota podstatně vyšší, než by odpovídalo skutečnému počtu zahraničních autorů. V součtu pak např. u PřF UP byl rozdíl půl až jedno promile její celkové bodové hodnoty. Doc. Münich upozornil, že výsledky týkající se OK SHV neprošly verifikacemi vůbec a tato procentuální chyba je tedy mnohem větší. Doc. Oliva konstatoval, že nemá cenu zpochybňovat minulá hodnocení, ale je nutně potřeba řešit verifikovatelnost údajů tak, jak bude probíhat v roce 2013. Tajemník přislíbil vyjasnit příčiny popsaného problému a informovat o nich KHV.

b) Zobrazování korigovaných / nekorigovaných bodů na www. Prof. Opatrný popsal problém, kdy struktura a podrobnost členění výsledků Hodnocení 2012 tak, jak jsou zobrazeny na veřejné části www.vyzkum.cz, neodpovídá přesně schválené dikci Metodiky 2012. Tajemník tuto skutečnost potvrdil a uvedl, že zajistí uvedení daných skutečností do souladu s Metodikou 2012.

Usnesení:
ad 3 a) Tajemník bude informovat Komisi o příčině výše uvedeného problému, v případě chyby navrhne její řešení.
ad 3 b) Tajemník zajistí odstranění nesouladů při zveřejnění výsledků Hodnocení 2012 na veřejné části www.vyzkum.cz do 10. 1. 2013.


ad 4) Metodika 2013
a) Změna harmonogramu. Předseda informoval o posunu termínu pro předložení Metodiky 2013 na RVVI, tj. z lednového zasedání na únorové. Důvodem je nutnost formálně precizovat celý text metodiky tak, aby počet připomínek byl snížen na minimum. Tato věc byla prodiskutována s předsednictvem RVVI, které vyslovilo předběžný souhlas s posunem termínu o jeden měsíc.

Usnesení:
Komise vzala informaci o posunu termínu na vědomí s tím, že v termínu do 21. 1. 2013 bude probíhat e-mail diskuse členů Komise k podkladové verzi Metodiky 2013, kterou rozešle tajemník. Tajemník do 28. 1. 2013 zapracuje zaslané připomínky do výsledného textu Metodiky 2013 tak, aby členové Komise mohli provést poslední korekce textu v termínu do 1. 2. 2013. Výsledný text Metodiky 2013 bude odsouhlasen na jednání Komise dne 4. 2. 2013 a následně postoupen k projednání předsednictvem RVVI dne 8. 1. 2013.

b) Certifikované metodiky, jednání s TA ČR. Dr. Havlas informoval o jednání s TA ČR týkající se zpřesnění postupu při uznávání druhu výsledku Certifikovaná metodika. Certifikované metodiky již nejsou v roce 2013 v hodnocení VO přímo bodovaným výsledkem, neboť spadají do postupu uvedeného v pilíři III. Dr. Havlas uvedl, že jednotliví poskytovatelé chápou proces certifikace velmi různorodě a proto se TA ČR ujala aktivity pro nastavení jednotných pravidel. Tato pravidla by měla schválit vláda ČR a jednou z možných cest je přidat tato pravidla jako doplněk Metodiky 2013. TAČR připravila podkladové materiály, které budou pro členy komise umístěny na interních www stánkách.

Usnesení:
Členové Komise zašlou své připomínky k uvedenému materiálu do 21. 1. 2013.
c) Aktualizace Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR (dále jen seznam). Tajemník shrnul závěry z minulého jednání Komise týkající se vyhlášení nové výzvy na aktualizaci seznamu. Doc. Oliva potvrdil, že za tři roky platnosti stávajícího seznamu vzniklo mnoho nových periodik, která se ucházejí o umístění na seznam. Prof. Opatrný upozornil, že seznam by měl postupně zaniknout, neboť jeho funkce je de facto nahrazena databází ERIH (zejména v kategorii „NAT“, která se týká časopisů zaměřených na čtenáře v dané zemi). Doc. Munich navrhnul provést namátkové kontroly dodržování pravidel a standardů na straně vydavatelů periodik Jrec ze stávajícího seznamu ještě dříve, než se budou rozesílat nové dotazníky.

Členové komise souhlasili s postupem, kdy tajemník pošle předsedovi OK SHV návrh dotazníku, OK SHV jej doplní a upřesní požadovaná kritéria. Sekretariát RVVI potom zajistí zveřejnění dotazníku a evidenci došlých návrhů. Návrhy po jejich kompletizaci a formálním vytřídění budou předány OK SHV, která je ve spolupráci s ostatními komisemi posoudí. Výsledný návrh na znění nového seznamu a předá OK SHV Radě k projednání.

Doc. Münich doporučil zpřísnit kritéria pro zařazení na Seznam, protože byl dostatek času jak na konsolidaci interních pravidel redakcí, tak na náročnost recenzních řízení. Uvedl, že jinak hrozí výrazné rozšíření Seznamu o málo kvalitní a málo významné časopisy, což povede k výraznému nárůstu počtu bodování málo kvalitních článků, na úkor kvalitních, což bude problém především v oblasti humanitních věd, kde Jrec představují velký podíl na výsledcích.

Usnesení:
Komise pověřuje předsedu OK SHV a tajemníka, aby ve spolupráci připravili návrh dotazníku na aktualizaci Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR.

d) Identifikace autorů – zavedení ID research Předseda seznámil členy s problematikou a přínosem jednoznačné identifikace autorů článku vedených v RIV. Bylo navrženo bod zařadit na příští jednání komise s tím, že tajemník dodá k této problematice podklad.

Usnesení:
Komise zařazuje tento bod na některé své příští jednání a ukládá tajemníkovi připravit podkladový materiál.
e) diskuse k textu Metodiky 2013
Postupně proběhla obsáhlá diskuse k jednotlivým pilířům M13 včetně úvodních a doprovodných textů. Byly formulovány následující závěry:

• VŠ je chápána jako svébytná právnická osoba a nelze zasahovat do jejich pravomocí a např. diktovat, jak mají fakulty rozdělovat finanční prostředky resp. předkládat výsledky do Pilíře II.

• Pilíře I. a III. naběhnou již v letošním roce, Podpilíř I. a Pilíř II. až v roce 2014 s tím, že Podpilíř I. bude ověřen na pilotním projektu během roku 2013. U Pilíře II. se s pilotním projektem nepočítá.

• Bude připraven návrh na fixaci počtu bodů v hodnocení (návrh prof. Němečka), tj. celkem 3 mil. bodů bude alokováno á 600 tis. ročně. Fixace bude provedena pro každý druh výsledku i oborovou skupinu.

Usnesení:
Komise pověřuje prof. Němečka ve spolupráci s ostatními členy přípravou návrhu na fixaci počtu bodů v hodnocení v termínu do 18. 1. 2013.

ad 5) Různé
Členové komise jednoznačně vyjádřili podporu návrhu předsedy, aby problematika Metodiky 2013 a Hodnocení 2013 byla na úrovni sekretariátu RVVI personálně výrazně posílena.

Doc.Münich upozornil, že s přípravou logistiky (zajištění) verifikací knih a Jrec v roce 2013 je třeba začít již nyní a to bez ohledu na to, zda bude schválena Metodika 2013, nebo prodloužena platnost Metodiky 2012.

ad 6) Závěr
Příští jednání Komise se bude konat 4. 2. 2013 od 14.00 hod, v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3. Praha 1.


V Praze dne 21. 1. 2013
Zapsal: Ing. Matějka Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. v.r.

Sdílejte na: