Zápis z jednání Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství

Jednání se konalo dne 5. března 2013 ve 14 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. Ing. Petr Moos, CSc. prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Lenka Moravcová

Omluveni: prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Program zasedání:

1. Úvod a kontrola zápisu
2. Informace o závěrech RVVI – 280. zasedání dne 22. 2. 2013
3. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013 – diskuse
4. Různé

Ad 1)
Zápis z minulého jednání byl bez připomínek schválen. Členové souhlasili s programem zasedání.
Předseda sdělil, že prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. rezignoval na své členství v komisi. Proto podle Statutu OK RVV, čl.4, odst. 3 předseda Rady na návrh Rady člena odvolá.

Ad 2)
Informace z Rady se týkaly a) Přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na r. 2014-2016 b) Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 c) Novela zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) – návrh řešení stavu, d) Návrh programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA a návrh stanoviska Rady, e) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2011 – návrh možných opatření, f) Projednání závěrů z konference Full Cost, g) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Ad a)
Předseda Rady premiér Nečas zdůraznil, že VaVaI je pro tuto vládu stále prioritou, pokud to bude možné, bude alokováno do této oblasti více peněz; zohlední se i aplikovaný výzkum. Připraví se prorůstový rozpočet, uvažuje se o navýšení až o 1 miliardu Kč, je snaha reflektovat požadavky poskytovatelů.

Ad b)
Materiál je v meziresortním připomínkovém řízení, Radou je schválen. Snaha zhodnotit realisticky konec jednoho období operačních programů strukturálních fondů. Začíná nové programovací období strukturálních fondů, nutnost koordinovat v rámci celé evropské politiky.

Ad c)
V současné době jsou v různých fázích legislativního procesu projednávány tři návrhy novel zákona č. 130/2002 Sb. a jeden návrh novely je ve stadiu přípravy. Realisticky je nutno stihnout projednání ještě v tomto volebním období, Rada má několik variant, je třeba opravit alespoň nejkřiklavější problémy.

Ad d)
Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a vývoje dosažených buď samotnými výzkumnými organizacemi nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Materiál byl postoupen do meziresortního připomínkového řízení.

Ad e)
Řada projektů nemá výsledek, musí být udělána analýza, poskytovatelé i nulové výsledky hodnotí jako správné výsledky. Rada řeší nutnost sankcí, chce využít legislativní i nelegislativní opatření. Stále ještě probíhá verifikace výsledků. Řeší se i implementace navrhovaných opatření.

Ad f)
Prezentaci přednesl kvestor Masarykovy univerzity pan doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA. Metodika full cost je jedna z možností financování nepřímých nákladů v projektech VaVaI. Požadavky EK na metodiky full cost jsou však velice komplexní a nepřehledné a jejich uplatňování je administrativně náročné. V diskusi zazněl názor, že se spíše od metody full cost ustupuje, ing. Kašpar podotkl, že v Bruselu se o tom jedná pro Horizon 2020, ale není to stále vyřešeno; prof. Bittnar podotkl, že akademická sféra neumí udělat reálně full cost, Brusel se vrací k 20 % flat rate režie, kladem je jednoduchost. Rada doporučila MŠMT zvážit zřízení odborné komise pro problematiku metodiky full cost.

Ad g)
Snaha udržet kontinuitu hodnocení. Komise pro hodnocení výsledků ještě probírala problematiku časopisů. Materiál je v meziresortním připomínkovém řízení. Diskuse, jak bude Metodika pokračovat; řadu vysvětlení podal ing. Matějka. Rozhodně je zájem, aby Metodika a Ipn pokračovaly a spolupracovaly. Prof. Moravcová je pozvána do KHV, kde představí současný stav Ipn. Další vylepšování Metodiky již není vhodné, je příliš složitá. Je nutné, aby materiál byl schválen do konce května, protože je uzávěrka sbírání dat do RIVu. Ipn na MŠMT má určité problémy. Až bude Ipn posuzovat peer review, bude dobré žádat, ať je to prováděno strukturovaně podle Metodiky.

Ad 3)
K materiálu a doplňkům ing. Matějky se rozvinula rozsáhlá diskuse. Hlavní výhrady vznesl ing. Kašpar, který shledává řadu řešení v Metodice jako nevhodná pro výzkumné ústavy z průmyslové oblasti, nevyhovuje také fakt, že Metodika neobsahuje implicitní předpis pro prostředky institucionální podpory, vztah 85% za publikační výsledky ku 15 % pro ostatní výsledky nepodporuje konkurenceschopnost. V pilíři II se kodifikuje excelence, proto by tam měl být zahrnut i Horizon 2020. Celá komise by uvítala, kdyby vzhledem k administrativní náročnosti probíhalo hodnocení ve víceletých cyklech. U národních projektů u smluvního výzkumu jsou poskytovatelé, ale kdo jsou poskytovatelé u mezinárodních projektů? Připomínky byly vzneseny také k otázkám definičním. Vložení dat ze smluvního výzkumu do RIVu odporuje zákonu 130/2002 Sb., proto toto není možné.

Závěry z diskuse:
• Komise podporuje návrh metodiky M 2013 s tím, že bude doplněna o hodnocení evropských projektů v pilíři II. A to nejen v budoucnu pro projekty Horizon 2020, nýbrž i pro existující projekty 7. Rámcového programu.
• Komise doporučuje podrobněji analyzovat dělení 85:15 s ohledem na rozdělení podpory na úrovni Evropské komise.
• Komise doporučuje zvážit opodstatnění vyřazení recenzovaných českých časopisů, protože ve většině technických oblastí je to nezastupitelný nástroj transferu znalostí z výzkumu a inovací širšímu okruhu zájemců. Vliv na rozvoj inovací a zamezení zbytečných duplicit je zde významný.
• Komise doporučuje, aby Rada razantněji jednala s výzkumnými organizacemi, které nevykazují požadované výsledky.

Ad 4)
Ing. Matějka informoval, že OK SHV vznesla požadavek, aby podklady pro jednání Rady byly zpřístupněny i členům komise a dotázal se, zda tento požadavek uplatňuje i OK NŽP. Ta vyslovila souhlas.

Příští termín jednání byl stanoven na 30. dubna 2013 ve 14 hodin opět na ČVUT.


Zapsala: M. Dosoudilová, ověřil Ing. Doležal

Sdílejte na: