Usnesení k jednotlivým bodům programu 284. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. června 2013

Usnesení k jednotlivým bodům programu 284. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. června 2013

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 284. zasedání.

2. Zápis z 283. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 283. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0) Metodika 2013
a) Opatření k realizaci Metodiky 2013
b) Výzva k podání návrhů na členy oborových verifikačních a hodnotících panelů

Usnesení:
Rada
1. schvaluje navrhovaná opatření k realizaci Metodiky 2013,
2. schvaluje výzvu k podání návrhů na členy oborových verifikačních a hodnotících panelů a na členy expertních panelů upravenou dle diskuse členů Rady,
3. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajem:
a) vyhlásit výzvu upravenou dle diskuse členů Rady,
b) informovat VO prostřednictvím stránek www.vyzkum.cz, jak bude hodnocení podle podpilíře I. realizováno v letošním roce.

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI z veřejných prostředků – „euronovela“

Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků – tzv. „euronovely“,
2. ukládá sekretariátu Rady vypořádat připomínky členů Rady z vnitřního připomínkového řízení a přepracovaný materiál předložit na srpnové 285. zasedání Rady.

A2) Návrh na poskytnutí účelové podpory projektům velkých infrastruktur pro VaVaI CZECRIN a JHR – stanovisko Rady

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Návrh na poskytnutí účelové podpory projektům velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace CZECRIN a JHR“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A3) Návrh programu MO „Rozvoj ozbrojených sil ČR“ a stanovisko Rady

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k návrhu programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MO "Rozvoj ozbrojených sil České republiky" a po zapracování připomínek doporučuje předkladateli předložit návrh programu ke schválení vládě,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu obrany.

A4) Zákon o veřejných zakázkách a jeho negativní dopady na rozvoj VaV v České republice
a) Dodatečný návrh dr. Havlase ze dne 25. 6. 2013, 8,36 hod.

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Zákon o veřejných zakázkách a jeho negativní dopady na rozvoj VaV v České republice“,
2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady předat materiál předsedovi vlády a zaslat jej ministrovi pro místní rozvoj a předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
3. ukládá sekretariátu Rady zadat zpracování srovnávací studie legislativy v této oblasti.

A5) Návrh na změnu Programu TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ a stanovisko Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k návrhu na změnu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh na odvolání člena OK NŽP RVVI

Usnesení:
Rada
1. schvaluje odvolání prof. Moose z funkce člena OK NŽP,
2. žádá svého předsedu, aby odvolal z funkce člena OK NŽP prof. Ing. Petra Moose, CSc.

B2) Změna harmonogramu aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Usnesení:
Rada schvaluje změnu harmonogramu aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

B3) Termíny zasedání Rady v roce 2014

Usnesení:
Rada schvaluje termíny zasedání v roce 2014.

B4) Národní cena vlády Česká hlava - hlasování mezi 284. a 285. zasedáním Rady

Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. ukládá sekretariátu Rady zpracovat nový harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava.

B5) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – červen 2013

Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – červen 2013,
2. ukládá předsednictvu Rady informovat dopisem 1. místopředsedkyně příslušného poskytovatele o výsledku,
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. července 2013.

B6) Implementace Národních priorit experimentálního výzkumu, vývoje a inovací - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit kompletní materiál na jednání vlády.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 283. a 284. zasedáním Rady
C2) Informace o předání údajů do RIV pro hodnocení výsledků výzkumných organizací
C3) Informace o stavu prací na Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013
C4) Zpráva o realizaci komunikační strategie Rady
C5) Třetí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

 • 284/A0
 • 284/A2
 • 284/A3
 • 284/A4
 • 284/A5
 • 284/B1
 • 284/B2
 • 284/B3
 • 284/B5
 • 284/B6
 • 284/C1
 • 284/C2
 • 284/C3
 • 284/C4
 • 284/C5