Zápis z jednání odborné komise RVVI pro vědy neživé přírody a inženýrství

Jednání se konalo dne 20. června 2013 ve 14 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., prof. Ing. Zdeněk Hradil. CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Omluveni: prof. RNDr. Karel. Lemr, Ph. D., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Program zasedání:

1. Úvod a kontrola zápisu, schválení návrhu programu
2. Informace o závěrech RVVI – 283. zasedání dne 31. 5. 2013
3. Postup při kontrolách hodnocení podle Metodiky 2013 (B a Jrec)
4. Různé

Ad 1)
Zápis z minulého jednání byl bez připomínek schválen. Členové souhlasili s programem zasedání.

Ad 2)
Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na r. 2013 s výhledem na léta 2014-2016; byl předložen třetí návrh, v něm jsou navýšeny výdaje na GA ČR a TA ČR pro r. 2015 a 2016 ze sankcí, které budou uplatněny. 1 miliarda na excellenci zatím není konkrétně rozdělena, prozatímně „uskladněna“ na MŠMT a v GA ČR. Materiál jde do meziresortního řízení, po jeho vypořádání bude předložen k projednání vládě, musí se tak stát do konce června.
Stále se hovoří o problému udržitelnosti infrastruktur, dále proběhla diskuse o zákonu o veřejných zakázkách, který je velmi limitující.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI z veřejných prostředků – „euronovela“; bylo vzneseno mnoho připomínek, bude ještě dopracováno.
Návrh skupiny grantových projektů Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency („LA granty“) a návrh stanoviska Rady; GA ČR toto projednal s gestorem na MŠMT a poskytovateli bude doporučeno, aby návrh předložil k projednání vládě.
Byl prodloužen mandát 3 členů předsednictva TA ČR na 2. funkční období.
Prodloužení platnosti Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR;
důvodem prodloužení platnosti o jeden rok je zajistit hodnocení druhu výsledku Jrec do doby, než bude schválen nově aktualizovaný Seznam.
Předseda OK odpověděl na dotaz dr. Kalbáče z minula, proč u 1. výzvy TA ČR jsou programy lépe placené. Je tomu tak z důvodu, že v 1. roce obdržela TA ČR více peněz na programy, v dalších už tomu tak nebylo. Nyní TA ČR dostala přidáno na podporu programu Alfa.

Ad 3)
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) byla usnesením vlády schválena. V souvislosti s tím ing. Kašpar informoval o definici v podpilíři I, jakým způsobem má probíhat verifikace hodnocení výsledků a jaká ustanovení jsou platná pro přechodné období. Letos poprvé budou skutečně uplatňovány sankce. Vyvstává otázka, jak vyřešit plánované verifikace, které jsou v rozporu s některými požadavky Metodiky. Dále upozornil, že schválená Metodika poprvé neobsahuje explicitní vazbu na rozpočet VaVaI, není jasné, jakou hodnotu budou mít body. Rada může postupovat podle svého uvážení.
Předseda komise konstatoval, že se obrátí na předsedu KHV s dotazem, jak danou problematiku vyřešit a podle pokynu se bude postupovat.
Prof. Hradil vyzval, aby byl nalezen způsob, jak zabránit zneužívání vysokého hodnocení časopisů (oproti knihám) a případnému duplicitnímu hlášení tohoto výsledku. Požádal, aby se tímto problémem zabývala KHV, zároveň aby byly výsledky v databázi ověřeny a zjištěno, zda se zde duplicity nacházejí.
Ing. Kašpar přislíbil zpracování tabulky z verifikací, každý z členů komise mu nahlásí, kterými výsledky se bude kontrolně zabývat.

Ad 4)
Prof. Moos rezignoval na členství v komisi z důvodu své nové funkce generálního sekretáře pro přípravu nového programovacího období podpory z fondů EU. Z toho důvodu se nebudou jednání komise konat v zasedací místnosti rektorátu ČVUT, ale na pozvání děkana prof. Ripky na elektrotechnické fakultě ČVUT, Technická 2, místnost 104 E.
Příští termín jednání byl stanoven na 19. září 2013 ve 14 hodin.


Zapsala: M. Dosoudilová, ověřil Ing. Doležal

Sdílejte na: