Zápis z 55. jednání KHV

Zápis z 55. jednání KHV konaného dne 15. 4. 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., PhDr. Martina Hábová, RNDr. Zdeněk Havlas, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly umístěny na www.vyzkum.cz dne 12. 4. 2013.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu [55-1-předseda]
2. Informace z 281. jednání Rady [ústní informace - předseda]
3. Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace – prpf. Moravcová, nám. Hruda]
4. Metodika 2013 - info o vypořádání meziresortního připomínkového řízení [55-4- předseda]
a. zápis z projednávání meziresortních připomínek dne 19. 3. 2013 [55-4a]
b. zápis z projednávání meziresortních připomínek dne 28. 3. 2013 [55-4b]
c. návrh vypořádání meziresortních připomínek se zapracovanými změnami [55-4c]
d. vyjasnění původního návrhu na rozdělení oborové skupiny zemědělských věd na dvě skupiny – stížnost Mze [ústní informace - předseda]
e. problematika Jimp, ve kterých vycházejí konferenční příspěvky (vyškrtnout z definice Jimp Conference Paper ?) [ústní informace – prof. Němeček]
f. připomínky KHV k návrhu statutu a jednacího řádu OVHP[55-4f]
5. Zapojení OK při kontrolách výsledků pro Hodnocení 2013, verifikace Jimp
[doc. Munich ve spolupráci s předsedy OK]
6. Návrh „sankcí“ za nesprávné údaje v Hodnocení 2012 [55-6 – prof. Němeček]
7. Unikátní osobní identifikátor autorů [55-7 – doc. Münich]
8. Různé
9. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil prof. Málek (dále jen „předseda“), který omluvil nepřítomné členy Komise. Následně seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Návrh programu byl přítomnými členy komise jednomyslně schválen. Předseda uvedl, že bod 3) programu (informace o projektu IPn Metodika) bude projednáván, až se dostaví prof. Moravcová a náměstek MŠMT Mgr. Hruda.
K zápisu z 54. jednání Komise nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace z 281. zasedání Rady konaného dne 22. 02. 2013
Předseda Komise informoval o jednání Rady. Z projednávaných bodů upozornil zejména na ty, které se přímo týkají činnosti Komise: A1) Druhý návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016; A2) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených roku 2011; A6) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR - návrh postupu v roce 2013.
Co se týče souhrnného vyhodnocení programů, kdy řešené projekty v hodnocení nevykázaly žádný výsledek, zde předseda upozornil na několik příkladů, u kterých není jednoznačné použití případné sankce. V diskusi na toto téma vystoupili prof. Höschl, dr. Baran. Ing. Matějka sdělil, že velmi záleží na podmínkách v době vyhlášení daného programu a tuto skutečnost nelze paušalizovat na ostatní programy.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 3) Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace - prof. Moravcová a nám. Mgr. Hruda]
Podrobnou informaci o současném stavu tohoto projektu podal náměstek MŠMT Mgr. Hruda. Konstatoval, že se prodlužuje termín realizace projektu, a to od 1. 12. 2012 do 30. 6. 2015. Původní rozpočet ve výši 111 980 333 Kč se nemění. Upozornil na problémy s vyhlašováním veřejné zakázky. Co se týče personálního zabezpečení, uvedl, že hlavní garant prof. Moravcová se nemění, dále že dochází ke změně garanta projektu Dr. Rákosníka za prof. Petráčka. V závěru svého vystoupení nám. Hruda apeloval na zodpovědný přístup všech zúčastněných stran, zejména AV, VŠ a zástupců průmyslu při hledání společného konsensu. Použitá prezentace je uvedena na www komise. V následné diskusi vystoupili prof. Psutka, prof. Opatrný, prof. Frýzek, prof. Němeček, dr. Baran a prof. Jungwirth, kteří si ujasnili některé konkrétní detaily projektu.
Předseda komise poděkoval náměstku Mgr. Hrudovi za jeho prezentaci a prof. Moravcové za její vystoupení.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

Dále se předseda vrátil se k projednávání poslední verze návrhu Metodiky hodnocení a členové komise byli detailně seznámeni s posledními změnami v textové části dokumentu, které vnikly na základě připomínek z meziresortního připomínkového řízení.
V rámci materiálu [55-4f] týkajícího se návrhu statutu a jednacího řádu OVHP, jejichž ustanovení Metodika ukládá, se členové komise shodli na následujícím upřesnění textu: „členy OVHP sestavuje na základě návrhů jednotlivých oborových komisí KHV, která tak zajistí oborovou vyváženost OVHP, a následně jsou jmenováni předsedou Rady“.

Usnesení:
Komise souhlasí s vypořádáním připomínek meziresortního připomínkového řízení a se změnami provedenými v textu Metodiky na základě těchto jednání a navrhuje předložit materiál na 282. zasedání Rady.
Komise doporučuje upřesnit znění statutu OVHP.

ad 4) Metodika 2013 - informace o vypořádání meziresortního připomínkového řízení [ústní informace předseda]
Předseda Komise informoval o stavu vypořádání uplatněných připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení a konstatoval, že ani na dvou jednáních k vypořádání meziresortního připomínkového řízení dne 19. 3. a 28. 3. 2013, se nepodařilo dospět k finálnímu výsledku (některá připomínková místa požadují detailní modelový výpočet, zahrnutí hodnocení smluvního výzkumu, či změny bodových a druhových alokací. Předseda zároveň informoval, že bylo vyhověno požadavku MZe na sloučení dvou oborů a že bylo vyhověno zásadním připomínkám MZd, MV a MO. Následně byla členům komise prezentována poslední verze materiálu s vyznačením změn.
Předseda přerušil projednávání tohoto bodu a přivítal prof. Moravcovou a nám. Hrudu. Tohoto bodu se zúčastnil také host, prof. Jungwirth.

ad 5) Zapojení OK při kontrolách výsledků pro Hodnocení 2013, verifikace Jimp [doc. Münich ve spolupráci s předsedy OK]
Doc. Münich upozornil na nutnost zpřísnit kontroly druhu výsledu Jrec tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné recenzované články od jiných typů sdělení (např. úvodníky, diskuse apod.). Prof. Opatrný v této souvislosti uvedl, že v návrhu nové Metodiky je tato záležitost dostatečně ošetřena. Ing. Matějka uvedl, že na základě pozvání jednotlivých předsedů OK bude účasten nadcházejících jednání OK, kde se členy těchto komisí vyjasní postup při kontrolách výsledků spadajících do Hodnocení 2013 a o výsledku bude členy komise informovat.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 6) Návrh „sankcí“ za nesprávné údaje v Hodnocení 2012 [prof. Němeček]
Prof. Němeček prezentoval tabulku obsahující cca 1700 výsledků s návrhy sankcí. Konstatoval, že toto opatření se týká rozpočtu 2014. Nejzávažnější nedostatky se týkají výsledků společenských věd, zejména knih. Prof. Málek upozornil, že sankce lze uplatnit pouze u jednoznačně prokazatelných nedostatků a požádal prof. Němečka o zpracování návrhu do 18. 4. 2013.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 7) Unikátní osobní identifikátor autorů [doc. Münich ]
K danému bodu nebyly dosud zpracovány potřebné podklady z důvodu velkého objemu prací v souvislosti s vypořádáním meziresortního připomínkového řízení k Metodice. Bod byl z jednání stažen.

ad 8) Různé
V části Různé byla projednána informace prof. Opatrného, která se týkala neoprávněného získávání bodů v RIV na základě tzv. mezinárodní kolaborace při řešení projektů. Tato praxe se týkala jednoho pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci. které pravidla kolaborace interpretovalo tak, že všechny články vzešlé z kolaborace zadávalo do RIVu na jméno doktoranda, který v kolaboraci participoval – třebaže na článcích ani nebyl uveden jako autor. Prof. Opatrný byl jako proděkan PřF UP upozorněn na tuto činnost a následně kontaktoval zúčastněné strany s žádostí o vysvětlení. Podle některých (včetně ředitele FZÚ) tato praxe pravidlům kolaborace skutečně odpovídá, nicméně někteří členové oborové komunity zastávali názor, že něco takového naprosto neodpovídá oborovým zvyklostem. Prof. Opatrný pak podrobněji prostudoval text Metodiky platné pro daný rok uplatnění, který říká, že „výsledek bude zahrnut do Hodnocení té VO, která je jeho předkladatelem. Předkladatelem je VO, v níž výsledek vznikl,...“. Toto však podle jeho názoru neodpovídá případům, kdy článek ani nenese jméno dotyčného doktoranda, ani jeho přínos nepotvrdili autoři na publikaci uvedení. Prof. Opatrný pak v otázce interpretace Metodiky kontaktoval předsedu, místopředsedu i tajemníka KHV, kteří mu tuto verzi potvrdili. Na základě všech těchto zjištění poté UP požádala MŠMT o stažení všech nesprávných záznamů z RIVu a o odpovídající snížení institucionální podpory. Na tuto situaci byla následně upozorněna Rada prostřednictvím MŠMT jako poskytovatele. RNDr. Frýzek zmínil některá úskalí řešení tohoto problému ze strany poskytovatele a upozornil na komplexnost a široký dopad takto dodatečně uplatňovaných opatření.

ad 9) Závěr
Příští jednání Komise se bude konat dne 6. 5. 2013 od 14:00 hod., v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.


V Praze dne 29. dubna 2013
Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: