Zápis z 59. jednání KHV

Zápis z 59. jednání KHV konaného dne 7. 10. 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), RNDr. Miloslav Frýzek, prof. RNDr. Pavel Hozák, doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: PhDr. Pavel Baran, CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. Ing. Petr Moos, CSc. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., RNDr. Zdeněk Havlas,

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly zveřejněny na www dne 4. 10. 2013.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu [59-1 - předseda]
2. Informace z 286. jednání Rady [ústní informace - předseda]
3. Zpráva o činnosti KHV za rok 2013 [59-3 - předseda]
4. Realizace Metodiky 2013 – informace o dalším postupu
a) veřejné zakázky na zajištění (1) výpočtů hodnocení 2013, (2) činnosti OVHP a Expertních panelů, (3) sběru údajů o smluvním výzkumu [59-4a a ústní informace - tajemník]
b) zveřejnění výzvy na nominace kandidátů na členy OVHP a Expertních panelů [ústní informace - tajemník]
c) postup při započítávání časopisů evidovaných v databázi SCOPUS [59-4c - tajemník]
d) způsob informování veřejnosti o realizaci Metodiky 2013 [59-4d - předseda]
e) otázka podrobnějších pravidel činnosti OVHP [ústní informace - předseda]
5. Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace - místopředseda]
6. Samostatný předpis pro certifikaci metodik, další postup [59 - 6 - předseda]
7. Různé
8. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (dále jen „předseda“), omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Zápis z 58. jednání Komise byl schválen jednomyslně.

ad 2) Informace z 286. zasedání Rady konaného dne 27. 09. 2013
Předseda stručně informoval o jednání Rady. Z projednávaných bodů upozornil zejména na A1) Opatření k realizaci Metodiky 2013 – Pilíř II. a III. Upozornil, že na základě diskuse bylo usnesení rozšířeno o konstatování, že Rada vyjadřuje znepokojení nad zpožděním termínů realizace Metodiky 2013.
Dále předseda upozornil na zrušení usnesení předchozí vlády, které se týkalo návrhu rozpočtu na VaVaI. V důsledku toho se změnila strukturu rozpočtu, není možná podpory excelence v míře v jaké ji původně navrhovala Rada. Nesouhlasné stanovisko Rady s tímto rozhodnutím vlády se kryje se stanoviskem Rady VŠ.

ad 3) Zpráva o činnosti KHV za rok 2013 [59-3- předseda]
Předseda seznámil přítomné s návrhem zprávy o činnosti KHV za rok 2013. Na základě návrhu prof. Opatrného bude zpráva doplněna informaci o uskutečněných jednáních členů komise s dalšími stranami. Formulaci upřesní prof. Opatrný.

ad 4) Realizace Metodiky 2013 - informace o dalším postupu [ústní informace – tajemník]
Informaci k bodu a) podal tajemník komise, který konstatoval, že v současné době ÚV ČR nemá smluvně zajištěny všechny potřebné služby nutné k realizaci Metodiky 2013. V různé míře rozpracovanosti jsou veřejné zakázky na zajištění výpočtu hodnocení a na zajištění činnosti hodnotících a expertních panelů. Pokračují práce na rozšíření aplikace Vklap pro sběr údajů o smluvním výzkumu. V důsledku opoždění schválení Metodiky 2013 a následnému posunutí termínů pro vyhlašování veřejných zakázek lze očekávat i posun konečného termínu hodnocení výsledků výzkumných organizací. V této souvislosti připomněl tajemník 2 dotazy prof. Hronové z posledního jednání Rady, které se týkaly zajištění údajů pro výpočet specifického výzkumu a pro návrh rozpočtu na následující období, a sdělil, že tyto činnosti ohroženy nejsou.
K bodu b) zveřejnění výzvy na nominace kandidátů na členy OVHP a Expertních panelů, podal informaci tajemník, který sdělil, že www aplikace pro shromažďování návrhů na členy jednotlivých panelů je zajištěna. Dále uvedl, že výzva bude vyhlášena dne 9. 10. 2013.
K bodu c) postup při započítávání časopisů evidovaných v databázi SCOPUS, podal informaci rovněž tajemník. Uvedl, že problém uvedený v podkladovém materiálu, který vzešel z e-mail diskuse, je vyřešen přímým přístupem ke kopii primárních dat SCOPUS. Tím by měla být zaručena aktuálnost všech údajů z databáze SCOPUS využívaných pro hodnocení.
V rámci bodu d) způsob informování veřejnosti o realizaci Metodiky 2013, vyzval předseda přítomné členy ke spolupráci. Z následné diskuse (předseda, Opatrný, Oliva, Psutka a Hozák) vyplynulo, že vhodnou platformou by mohl být seminář za účasti ředitelů, zástupců ředitelů a předsedů rad výzkumných institucí. Tajemník navrhl, že sekretariát připraví návrh programu tohoto setkání.
K bodu e) otázka podrobnějších pravidel činnosti OVHP, podal informaci předseda. Uvedl, že různá profesní zájmová sdružení nabízí spolupráci při nastavení jemných pravidel realizace Metodiky 2013 týkajících se jejich zájmových oborů. Na základě diskuse (Oliva, Psutka, Münich a Opatrný) bylo konstatováno, že jednotlivé panely by měly mít v tomto směru určitou samostatnost. Na druhé straně by odborná veřejnost a jednotlivá profesní sdružení měla mít přístup a možnost vyjádřit se k činnosti panelů. Tyto iniciativy by však měly být odděleny od činnosti Komise. Komise by pouze zprostředkovala předání těchto výsledných informativních podkladů příslušným panelům.

ad 5) Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace - místopředseda]
Prof. Němeček podal informaci z pozice člena dozorčí rady předmětného projektu a informoval přítomné o přípravě projektu za poslední měsíc. Uvedl, že říjnové zasedání dozorčí rady se bude teprve konat a teprve potom bude mít k disposici nejnovější informace. Předseda jej doplnil, že na příštím jednání Komise podá informaci za MŠMT k tomuto projektu nám. Hruda.

ad 6) Samostatný předpis pro certifikaci metodik, další postup [59 - 6 - předseda]
Základní informaci podal předseda a seznámil přítomné s návrhem řešení zpracovaným ředitelem Markem. Zároveň členy komise vyzval k předložení případných návrhů na doplnění prostřednictvím tajemníka. Případné návrhy musí být zaslány tajemníkovi do 2 dnů.

ad 7) Různé
Předseda se omluvil z příštího zasedání Komise a požádal místopředsedu o vedení jejího příštího zasedání.

ad 8) Závěr
Příští 60. jednání Komise se bude konat v pondělí dne 4. 11. 2013 od 14:00 hod., v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

V Praze dne 16. října 2013
Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: